Slo­ven­ský Kick­re­sume dnes hviezdi na Pro­duct Hunte — patrí medzi naj­lep­šie hod­no­tené nástroje

Rišo Néveri / 8. júna 2016 / Business

Každý lov skve­lej novej práce začína vytvo­re­ním parád­neho živo­to­pisu a to vedia aj cha­lani z Kick­re­sume, kto­rých apli­ká­cia umož­ňuje presne to a ešte oveľa viac.

Slo­ven­ský Kick­re­sume nie je žiadna novinka. Star­tup, ktorý sa venuje vytvá­ra­niu živo­to­pi­sov je na slo­ven­skej star­tu­po­vej scéne dobre známy a vyzerá to tak, že od dnes aj celo­sve­tovo. Potom ako Kick­re­sume obja­vil Tho­mas Schranz, CEO star­tupu blossom.co a postol ho na Pro­duct Hunt, spus­tila sa vlna záujmu a pozi­tív­neho feed­backu. Star­tup sa dostal na druhé miesto v tren­ding sek­cii a jeho hod­no­te­nie stále stúpa.

phunt

foto: autor

Okrem skve­lého feed­backu a umiest­ne­nia na Pro­duct Hunte má však Kick­re­sume aj via­ceré novinky. Krásne CV-čka sú cool, ale per­so­na­li­zo­vaný web, ktorý si vytvo­ríš rých­lej­šie ako sa naučíš napí­sať základnu kos­tru HTML stránky, môže zapô­so­biť ešte viac. Cha­lani si preto spus­tili novú fun­kciu Per­so­nal Web­si­tes pre kaž­dého.

Tímu sa však darí aj finančne. Podľa naj­nov­ších infor­má­cií sú break-even.

Nevá­haj a spý­taj sa mla­dých pod­ni­ka­te­ľov ľubo­voľnú otázku. Stačí, ak nav­ští­viš ich pro­jekt na Pro­duct Hunte a post­neš prís­pe­vok. Tomáš alebo Peťo ti s nad­še­ním zod­po­ve­dajú a navyše dosta­neš na 30 dní Kick­re­sume zadarmo. Podobné hod­no­te­nie sa na Pro­duct Hunte cení a jed­no­značne doka­zuje, že celý tím poc­tivo maká.

Súbor_000

foto: kick­re­sume

Pridať komentár (0)