Slo­ven­ský star­tup Inhiro zís­kal 300 tisíc eur

Šandi / 7. máj 2014 / Tools a produktivita

Neulogy Ven­tu­res sa začína zahrie­vať a ozna­muje jednu z prvých inves­tí­cii do Inhiro. Inhiro je domov­ským pro­jek­tom Web­Sup­portu, ktorý na spo­mí­na­nej inves­tí­cii tak­tiež par­ti­ci­puje — jed­nou tre­ti­nou. Inhiro nie je pro­jekt, ktorý by bol v plien­kach. V súčas­nosti sa môže pochvá­liť viac ako 1000 zákaz­níkmi, ktorí využi­vajú službu na pra­vi­delné zís­ka­va­nie svo­jich nových zamest­nan­cov.

Ako jednu z prvých inves­tí­cií od ofi­ciál­neho krstu Neulogy Ven­tu­res usku­toč­nilo do veľmi abmi­ci­óz­neho star­tupu Inhiro,o kto­rom sme už v minu­losti písali tu. Inhiro zís­kalo inves­tí­ciu vo výške 300 tisíc €, ktorú pou­žije na ďalší vývoj pro­duktu a tiež na nábor nových ľudí. Ten už v plnom prúde pre­bieha a jed­ným z dôka­zov toho je aj pred­ne­dáv­nom obsa­dená pozí­cia CEO.

Ďal­šia inves­tí­cia sme­ro­vala do You­cog­nize

You­cog­nize je ďalši zo slo­ven­ský star­tu­pov, ktorý v týchto dňoch zís­kal inves­tí­ciu 200 tisíc € od Neulogy Ven­tu­res. „Táto inves­tí­cia umožní Mila­novi, mne a tiež zvyš­nej časti tímu sústre­diť sa na to, čo je naj­dô­le­ži­tej­šie: vybu­do­vať tie naj­lep­šie nástroje a pomôcť vám usku­toč­niť lep­šie roz­hod­nu­tia v oblasti sta­rost­li­vosti.” O You­cog­nize si môžete pre­čí­tať člá­nok tu.

Pridať komentár (0)