Smäd­ný ? Táto šál­ka pre­me­ní tvo­ju vodu na slad­ký nápoj – bez cuk­ru

Dárius Polák / 25. decembra 2015 / Tech a inovácie

Leká­ri odpo­rú­ča­jú den­ne vypiť aspoň osem pohá­rov vody . No na rovi­nu, čis­tá voda nie je pre kaž­dé­ho naj­chut­nej­ší nápoj. Väč­ši­na ľudí dáva pred­nosť sóde a ovoc­ným nápo­jom, avšak väč­ši­na obsa­hu­je nezdra­vé množ­stvo cuk­ru a ak sa pije den­ne, zvy­šu­je rizi­ko vzni­ku cuk­rov­ky, srd­co­vých ocho­re­ní, obe­zi­ty a ďal­ších chro­nic­kých ocho­re­ní.

1 a pól mili­ó­na Slo­vá­kov je obéz­nych, vyše štvrť mili­ó­na trpí cuk­rov­kou. Zni­žo­va­nie den­né­ho príj­mu cuk­ru sa dosta­lo medzi pri­ori­ty verej­nos­ti, no slad­ké nápo­je sú k vša­de – a obsa­hu­jú pre­hna­né množ­stvo cuk­ru.

Milov­ní­ci cuk­ru pozor! Na obzo­re exis­tu­je nádej s menom Isa­ac Lavy z Izra­e­lu, kto­rý vyvi­nul uni­kát­nu šál­ku eli­mi­nu­jú­cu cukor z nápo­jov bez zmiz­nu­tia chu­ti. Pro­stred­níc­tvom tzv. „right cup“, kto­rá vyze­rá ako kla­sic­ká plas­tic­ká šál­ka, sa tvoj mozog preľs­tí a ty budeš mať pocit, že piješ poma­ran­čo­vý džús, zatiaľ čo piješ 100 % vodu.

1

Diag­nó­za v trid­siat­ke zne­la jas­ne – cuk­rov­ka. Dokto­ri mi pove­da­li, že môžem piť iba vodu, no ja som nezná­šal tú chuť.“ — Isa­ac Lavy

Mecha­niz­mus sa zdá byť cel­kom jed­no­du­chý – rov­na­ké prv­ky, kto­ré robia drin­ky slad­ký­mi obsa­hu­je šál­ka sama o sebe. Pri pití vody, náš nos posie­la moz­gu rov­na­ké sig­ná­ly, kto­ré by jazyk zaslal v prí­pa­de ak by ochut­nal slad­ký nápoj.

Idea je, že za schop­nos­ťou vní­mať prí­chuť sto­jí na 80 % náš čuch, čo vysvet­ľu­je pre­čo necí­ti­me tak­mer žiad­nu chuť v prí­pa­de ak máme sil­nú nád­chu.

Znie to až prí­liš dob­re aby to bola prav­da. Môže byť náš mozog okla­ma­ný tak ľah­ko ? Zakla­da­te­lia tvr­dia áno. Po pia­tich rokoch výsku­mu a vývo­ja, spo­loč­nosť otes­to­va­la pro­to­typ a nato­či­la reak­cie na video; ľudia skrát­ka neve­ri­li že to čo pijú je iba čis­tá voda.

2

V novem­bri 2015, ako výsle­dok tes­to­va­cej fázy, zakla­da­te­lia spus­ti­li Indie­go­go kam­paň, kto­rá sa sta­la veľ­mi úspeš­nou. Cie­ľo­vú sumu $50 000 sa im poda­ri­lo stroj­ná­so­biť na $163 000 za tri týžd­ne!

Spo­loč­nosť plá­nu­je začať s výro­bou vo feb­ru­ári 2016 a spus­tiť pre­daj v aprí­li 2016, cena za balík šty­roch šálok je v súčas­nos­ti $78. Šál­ka bude dostup­ná v šty­roch prí­chu­tiach – jabl­ko, cit­rón, poma­ranč a mali­na.

Posil­ne­ní úspeš­nou kam­pa­ňou sa tvor­co­via sna­žia zís­kať ďal­šie inves­tí­cie a roz­ší­riť prí­chu­te, napr. o coca-colu, naj­po­pu­lár­nej­ší nápoj na sve­te.

3

Tak, a máme tu ďal­ší krás­ny prí­klad o čom je star­tup. Na jed­nej stra­ne máme prob­lém, trá­pia­ci veľ­ké množ­stvo ľudí, na tej dru­hej schop­né rie­še­nie. Hoci ja pijem iba vodu, po prí­pa­de mine­rál­ku, osob­ne držím tomu­to pro­jek­tu pal­ce, pre­to­že „rafi­no­va­ný cukor“ je ozaj­st­ný prob­lém ľudí v súčas­nej dobe, kto­rí si málo­kto uve­do­mu­je (ach tá sila vôle).


zdroj: nocamels.com

Pridať komentár (0)