Smädný ? Táto šálka pre­mení tvoju vodu na sladký nápoj – bez cukru

Dárius Polák / 25. decembra 2015 / Tech a inovácie

Lekári odpo­rú­čajú denne vypiť aspoň osem pohá­rov vody . No na rovinu, čistá voda nie je pre kaž­dého naj­chut­nejší nápoj. Väč­šina ľudí dáva pred­nosť sóde a ovoc­ným nápo­jom, avšak väč­šina obsa­huje nezdravé množ­stvo cukru a ak sa pije denne, zvy­šuje riziko vzniku cuk­rovky, srd­co­vých ocho­rení, obe­zity a ďal­ších chro­nic­kých ocho­rení.

1 a pól mili­óna Slo­vá­kov je obéz­nych, vyše štvrť mili­óna trpí cuk­rov­kou. Zni­žo­va­nie den­ného príjmu cukru sa dostalo medzi pri­ority verej­nosti, no sladké nápoje sú k všade – a obsa­hujú pre­hnané množ­stvo cukru.

Milov­níci cukru pozor! Na obzore exis­tuje nádej s menom Isaac Lavy z Izra­elu, ktorý vyvi­nul uni­kátnu šálku eli­mi­nu­júcu cukor z nápo­jov bez zmiz­nu­tia chuti. Pro­stred­níc­tvom tzv. „right cup“, ktorá vyzerá ako kla­sická plas­tická šálka, sa tvoj mozog preľstí a ty budeš mať pocit, že piješ poma­ran­čový džús, zatiaľ čo piješ 100 % vodu.

1

Diag­nóza v trid­siatke znela jasne – cuk­rovka. Doktori mi pove­dali, že môžem piť iba vodu, no ja som nezná­šal tú chuť.“ — Isaac Lavy

Mecha­niz­mus sa zdá byť cel­kom jed­no­du­chý – rov­naké prvky, ktoré robia drinky slad­kými obsa­huje šálka sama o sebe. Pri pití vody, náš nos posiela mozgu rov­naké sig­nály, ktoré by jazyk zaslal v prí­pade ak by ochut­nal sladký nápoj.

Idea je, že za schop­nos­ťou vní­mať prí­chuť stojí na 80 % náš čuch, čo vysvet­ľuje prečo necí­time tak­mer žiadnu chuť v prí­pade ak máme silnú nád­chu.

Znie to až prí­liš dobre aby to bola pravda. Môže byť náš mozog okla­maný tak ľahko ? Zakla­da­te­lia tvr­dia áno. Po pia­tich rokoch výskumu a vývoja, spo­loč­nosť otes­to­vala pro­to­typ a nato­čila reak­cie na video; ľudia skrátka neve­rili že to čo pijú je iba čistá voda.

2

V novem­bri 2015, ako výsle­dok tes­to­va­cej fázy, zakla­da­te­lia spus­tili Indie­gogo kam­paň, ktorá sa stala veľmi úspeš­nou. Cie­ľovú sumu $50 000 sa im poda­rilo stroj­ná­so­biť na $163 000 za tri týždne!

Spo­loč­nosť plá­nuje začať s výro­bou vo feb­ru­ári 2016 a spus­tiť pre­daj v apríli 2016, cena za balík šty­roch šálok je v súčas­nosti $78. Šálka bude dostupná v šty­roch prí­chu­tiach – jablko, cit­rón, poma­ranč a malina.

Posil­není úspeš­nou kam­pa­ňou sa tvor­co­via sna­žia zís­kať ďal­šie inves­tí­cie a roz­ší­riť prí­chute, napr. o coca-colu, naj­po­pu­lár­nejší nápoj na svete.

3

Tak, a máme tu ďalší krásny prí­klad o čom je star­tup. Na jed­nej strane máme prob­lém, trá­piaci veľké množ­stvo ľudí, na tej dru­hej schopné rie­še­nie. Hoci ja pijem iba vodu, po prí­pade mine­rálku, osobne držím tomuto pro­jektu palce, pre­tože „rafi­no­vaný cukor“ je ozaj­stný prob­lém ľudí v súčas­nej dobe, ktorí si málo­kto uve­do­muje (ach tá sila vôle).


zdroj: nocamels.com

Pridať komentár (0)