Smart vib­rá­tor od Mys­te­ry­Vi­be — váš nový hrdi­na

Martin Faith / 15. mája 2015 / Tech a inovácie

Busi­ness life môže byť nároč­ný. Člo­vek je stá­le v pohy­be, kaž­dú sekun­du musí byť v nasa­de­ní a málo­ke­dy má čas na uvoľ­ne­nie. Chyt­ré hla­vy z Del­lo­itu sa roz­hod­li s tým nie­čo uro­biť a pus­ti­li sa do vývo­ja Mys­te­ry­Vi­be Cres­cen­do, revo­luč­né­ho zaria­de­nia na poli rela­xač­ných pomô­cok pre dospe­lých.

Čím je Cres­cen­do také výni­moč­né? Mali sme tu už pred­sa hrač­ky všet­kých veľ­kos­tí, tva­rov a mate­riá­lov. Kaž­dé­mu uží­va­te­ľo­vi (ale­bo skôr uží­va­teľ­ke) prí­de sem tam chuť na nie­čo nové. Naku­po­va­nie všet­kých mož­ných „pomoc­ní­kov“ ide ale do peňa­zí a málo­kto sa náv­šte­ve chce pochvá­liť so svo­jou zbier­kou. A navy­še keď sa taká kon­zul­tant­ka vybe­rie na busi­ness trip do inej kra­ji­ny, nemá potu­chy na čo jej prí­de chuť. Čo teraz? Posta­čí jej Cres­cen­do. To si môže ohnúť do tva­ru pod­ľa momen­tál­nej potre­by, či už je to pod­ko­va, esíč­ko ale­bo čokoľ­vek načo si zmys­lí­te. Sleč­ny a dámy, nápa­dy? 

Okrem pev­nej ohyb­nos­ti je sil­nou strán­kou Cres­cen­da aj schop­nosť zatla­čiť tam, kde je to naj­viac tre­ba. Šesť vsta­va­ných extra tichých vib­rač­ných motor­če­kov ovlá­da­ných cez smartp­ho­ne umož­ňu­je jed­no­du­chú kon­tro­lu akti­vi­ty tej­to hrač­ky. Bude­te si tak môcť naprog­ra­mo­vať naj­jem­nej­šie pohy­by po celej dĺž­ke toh­to ohyb­né­ho mecha­nic­ké­ho hada. Pohodl­nos­ti pou­ží­va­nia pri­dá­va aj wire­less nabí­ja­nie, netre­ba sa teda báť, že bude tre­ba kvô­li vybi­tým bater­kám pre­stať v tom naj­lep­šom. Keď­že sa jed­ná o pro­dukt zame­ra­ný pre­dov­šet­kým pre ženy, netre­ba sa diviť, že väč­ši­na vývo­jo­vé­ho týmu sú prá­ve dámy, kto­ré sa do prá­ce vedia urči­te lep­šie vcí­tiť. Čo sa týka dizaj­nu, dali si naozaj zále­žať, veď posúď­te sami.

Krás­ne to zhr­nul co-foun­der toh­to pro­jek­tu Sou­my­adip Raks­hit, keď vyhlá­sil: „Chce­li sme vyrie­šiť reál­ny prob­lém — ako star­ne­me, máme deti a pra­cu­je­me v stre­su­jú­com pro­stre­dí, naj­viac si to odne­sie náš sexu­ál­ny život. A to je nie­čo, čo sa nás všet­kých uni­ver­zál­ne dotý­ka. Na tom sme zalo­ži­li misiu Mys­te­ry­Vi­be, kde sa sna­ží­me spo­jiť tú naj­nov­šiu tech­no­ló­gi­ou s naj­lep­ším dizaj­nom v pro­duk­toch, kto­ré vylep­šia náš sexu­ál­ny život a chce­me tak robiť v mains­tre­a­mo­vom roz­me­re.“ Veľ­mi ušľach­ti­lá misia.

V nasle­du­jú­com videu je Cres­cen­do v krát­kos­ti pred­sta­ve­né a dopl­ne­né o nefal­šo­va­né nad­še­nie kli­en­tiek. Výbe­rom žien v stred­nom veku sa prav­de­po­dob­ne mar­ke­té­ri sna­ži­li naz­na­čiť, že Cres­cen­do svo­jím výko­nom nad­chne aj už veľ­mi ťaž­ko nad­c­hnu­teľ­né.

Spo­loč­nosť finan­cu­je ten­to pro­jekt cez cro­wd­foun­din­go­vú plat­for­mu Born.com, kde si dala za cieľ vyzbie­rať do 14. Júna 50.000 Euro. Ak vás ten­to pro­dukt zau­jal, nevá­haj­te a pod­por­te ho, výrob­co­via sa vám radi odme­nia jed­ným z dostup­ných dar­če­kov – od life­ti­me zľa­vy až po mož­nosť spo­lu­pra­co­vať s výrob­ca­mi pri vývo­ji novej gene­rá­cie Cres­cen­da ako quali­ty tes­ter a spo­jiť tak prí­jem­né s uži­toč­ným.

AK ŤA TEN­TO ČLÁ­NOK ZAU­JAL, NEZA­BUD­NI HO SHAR­NUT A DAŤ TAK O ŇOM VEDIEŤ AJ SVO­JIM ZNÁ­MYM A KAMA­RÁ­TOM… STAR­TU­PY DOKÁ­ŽU SLO­VEN­SKU PRI­NA­VRÁ­TIŤ DRI­VE!

zdroj: TechC­runch

Pridať komentár (0)