Smart vib­rá­tor od Mys­te­ry­Vibe — váš nový hrdina

Martin Faith / 15. mája 2015 / Tech a inovácie

Busi­ness life môže byť náročný. Člo­vek je stále v pohybe, každú sekundu musí byť v nasa­dení a málo­kedy má čas na uvoľ­ne­nie. Chytré hlavy z Del­lo­itu sa roz­hodli s tým niečo uro­biť a pus­tili sa do vývoja Mys­te­ry­Vibe Cres­cendo, revo­luč­ného zaria­de­nia na poli rela­xač­ných pomô­cok pre dospe­lých.

Čím je Cres­cendo také výni­močné? Mali sme tu už predsa hračky všet­kých veľ­kostí, tva­rov a mate­riá­lov. Kaž­dému uží­va­te­ľovi (alebo skôr uží­va­teľke) príde sem tam chuť na niečo nové. Naku­po­va­nie všet­kých mož­ných „pomoc­ní­kov“ ide ale do peňazí a málo­kto sa náv­števe chce pochvá­liť so svo­jou zbier­kou. A navyše keď sa taká kon­zul­tantka vybe­rie na busi­ness trip do inej kra­jiny, nemá potu­chy na čo jej príde chuť. Čo teraz? Postačí jej Cres­cendo. To si môže ohnúť do tvaru podľa momen­tál­nej potreby, či už je to pod­kova, esíčko alebo čokoľ­vek načo si zmys­líte. Slečny a dámy, nápady? 

Okrem pev­nej ohyb­nosti je sil­nou strán­kou Cres­cenda aj schop­nosť zatla­čiť tam, kde je to naj­viac treba. Šesť vsta­va­ných extra tichých vib­rač­ných motor­če­kov ovlá­da­ných cez smartp­hone umož­ňuje jed­no­du­chú kon­trolu akti­vity tejto hračky. Budete si tak môcť naprog­ra­mo­vať naj­jem­nej­šie pohyby po celej dĺžke tohto ohyb­ného mecha­nic­kého hada. Pohodl­nosti pou­ží­va­nia pri­dáva aj wire­less nabí­ja­nie, netreba sa teda báť, že bude treba kvôli vybi­tým bater­kám pre­stať v tom naj­lep­šom. Keďže sa jedná o pro­dukt zame­raný pre­dov­šet­kým pre ženy, netreba sa diviť, že väč­šina vývo­jo­vého týmu sú práve dámy, ktoré sa do práce vedia určite lep­šie vcí­tiť. Čo sa týka dizajnu, dali si naozaj zále­žať, veď posúďte sami.

Krásne to zhr­nul co-foun­der tohto pro­jektu Sou­my­adip Raks­hit, keď vyhlá­sil: „Chceli sme vyrie­šiť reálny prob­lém — ako star­neme, máme deti a pra­cu­jeme v stre­su­jú­com pro­stredí, naj­viac si to odne­sie náš sexu­álny život. A to je niečo, čo sa nás všet­kých uni­ver­zálne dotýka. Na tom sme zalo­žili misiu Mys­te­ry­Vibe, kde sa sna­žíme spo­jiť tú naj­nov­šiu tech­no­ló­giou s naj­lep­ším dizaj­nom v pro­duk­toch, ktoré vylep­šia náš sexu­álny život a chceme tak robiť v mains­tre­a­mo­vom roz­mere.“ Veľmi ušľach­tilá misia.

V nasle­du­jú­com videu je Cres­cendo v krát­kosti pred­sta­vené a dopl­nené o nefal­šo­vané nad­še­nie kli­en­tiek. Výbe­rom žien v stred­nom veku sa prav­de­po­dobne mar­ke­téri sna­žili naz­na­čiť, že Cres­cendo svo­jím výko­nom nad­chne aj už veľmi ťažko nad­c­hnu­teľné.

Spo­loč­nosť finan­cuje tento pro­jekt cez cro­wd­foun­din­govú plat­formu Born.com, kde si dala za cieľ vyzbie­rať do 14. Júna 50.000 Euro. Ak vás tento pro­dukt zau­jal, nevá­hajte a pod­porte ho, výrob­co­via sa vám radi odme­nia jed­ným z dostup­ných dar­če­kov – od life­time zľavy až po mož­nosť spo­lu­pra­co­vať s výrob­cami pri vývoji novej gene­rá­cie Cres­cenda ako quality tes­ter a spo­jiť tak prí­jemné s uži­toč­ným.

AK ŤA TENTO ČLÁ­NOK ZAU­JAL, NEZA­BUDNI HO SHAR­NUT A DAŤ TAK O ŇOM VEDIEŤ AJ SVO­JIM ZNÁ­MYM A KAMA­RÁ­TOM… STAR­TUPY DOKÁŽU SLO­VEN­SKU PRI­NA­VRÁ­TIŤ DRIVE!

zdroj: TechC­runch

Pridať komentár (0)