Smartp­hone Google ARA bol ofi­ciálne potvr­dený!

Lukáš Gašparík jr. / 30. mája 2015 / Tech a inovácie

Kon­fe­ren­cia Google I/O 2015 sa už pomaly blíži ku koncu a Google aj tento krát pred­sta­vil veľké novinky. Jed­nou z nich bol aj Pro­jekt ARA. Na kon­fe­ren­cii bol pre­zen­to­vaný jeho funkčný model.

Čo je ale zau­jí­mavé, že o Pro­jekte ARA sme nepo­čuli vôbec počas Key­no­tes. Napra­viť to musel až inži­nier Rafa Camagro, ktorý ho pred všet­kými pos­kla­dal a následne uká­zal. Aby všet­kým doká­zal, že smartp­hone fun­guje, spra­vil fotku pub­lika, ktorú následne pre­zen­to­val na plátne. Pro­jekt ARA bol vôbec po prvý krát pred­sta­vený v minu­lom roku. Ide o smartp­hone, modu­lárny sys­tém, ktorý je pos­kla­daný z via­ce­rých kom­po­nen­tov, ktoré si pos­kla­dáte podľa seba. To zna­mená, že je iba na vás pre aký pro­ce­sor, foto­apa­rát či baté­riu sa roz­hodne. Jed­no­du­cho si stačí vybrať, kúpiť a vlo­žiť. Tým pádom môžete zís­kať smartp­hone s novými fun­kciami, bez toho, aby ste si kupo­vali nový.

Jed­not­livé moduly smartp­honu pro­jektu ARA boli pre­zen­to­vané už dáv­nej­šie, avšak až teraz sme mali mož­nosť vidieť celý smartp­hone pokope a funkčný. Camagro však počas ukážky nepo­ve­dal žiadne pod­statné infor­má­cie, takže na bliž­šie pred­sta­ve­nie si budeme musieť počkať ešte do zača­tia ofi­ciál­nych tes­tov.

Z toho, že pro­jekt ARA sa konečne roz­be­hol, máme veľkú radosť. Aj preto, že jed­ným z kom­po­nen­tov, má byť ten od slo­ven­ského star­tupu Ves­ti­gen. Počkajme si preto už len na ofi­ciálne pred­sta­ve­nie smartp­honu ARA a verme, že v ňom bude takisto aj kúsok zo Slo­ven­ska.

zdroj: The Verge

Pridať komentár (0)