SmartT­hings: Buďte pánom vlast­nej domác­nosti

Petra Kochanová / 14. marec 2014 / Business

Banálne čin­nosti ako vare­nie kávy, zamy­ka­nie domu, nasta­vo­va­nie kli­ma­ti­zá­cie či kúre­nia alebo ven­če­nie psa sú súčas­ťou našej kaž­do­den­nej rea­lity. Občas ich robíme auto­ma­ticky, nie­kedy ich naopak spra­viť zabud­neme. Dnes je však možné skoro všetko, a tak vzniklo zopár pro­jek­tov, ktoré nás od týchto akti­vít čias­točne oslo­bo­dia.

SmartT­hings je jeden veľmi zau­jí­mavý star­tup. Inves­tí­cia do tohto pro­jektu v súčas­nosti pre­siahla hra­nicu 12 mili­ó­nov dolá­rov. SmartT­hings pred­sta­vuje zaria­de­nia, ktoré umož­ňujú pre­po­je­nie hmot­ných vecí s inter­ne­tom. Tie následne môžete sle­do­vať, kon­tro­lo­vať alebo auto­ma­ti­zo­vať pro­stred­níc­tvom apli­ká­cií Smar­tApps, ktoré sú súčas­ťou balíčka. Chod svo­jej domác­nosti tak ovlá­date mobi­lom či tab­le­tom, kde­koľ­vek ste.

Pomo­cou SmartT­hings doká­žete ovlá­dať skoro všetko v domác­nosti — od dverí, skri­niek, sve­tiel cez ste­reo, dáv­ko­vač krmiva pre psa až po gril. Nain­šta­lo­vaný sen­zor vás zase upo­zorní na odchody či prí­chody čle­nov vašej rodiny. Vďaka pri­po­mien­kam sa dozviete o nefunkč­nosti vašich spot­re­bi­čov alebo o tom, že váš pes sa potre­buje ísť vyven­čiť (keď zis­títe, že dom už opus­til bez vás).

SmartT­hings je vskutku výni­močný pro­jekt, pre­tože deve­lo­pe­rom posky­tuje pries­tor na vytvo­re­nie vlast­nej ori­gi­nál­nej Smar­tApps, ktorú môžu následne zdie­ľať. To ponúka neob­me­dzené množ­stvo ino­vá­cií. Zatiaľ sa však musíme uspo­ko­jiť s integ­ro­va­ným Smar­tApps „Ranné vstá­va­nie“, ktoré dokáže zapnúť kúpeľ­ňové osvet­le­nie a záro­veň začať variť kávu.

SmartThings

SmartThings

Kon­cept inte­li­gent­ného býva­nia možno nájsť aj na Slo­ven­sku. Na strán­kach TapHome.com náj­dete rie­še­nia pre vaše býva­nie v šty­roch kate­gó­riách:

  1. Kúre­nie a kli­ma­ti­zá­cia
  2. Osvet­le­nie a tie­ne­nie
  3. Vstup a brána
  4. Ochrana a bez­peč­nosť

Tap­Home apli­ká­cia tak­tiež umož­ňuje koor­di­ná­ciu domá­cich zaria­dení. Člo­vek si odľahčí myseľ, keď sa už nemusí báť o svoju domác­nosť. Záro­veň si môže vytvo­riť týž­denný úsporný prog­ram s nasta­ve­niami podľa vlast­ného uvá­že­nia. To, aké je byť ozaj­st­ným pánom svojho domu, si tak môžeme vyskú­šať aj na Slo­ven­sku.

Zdroje: kickstarter.com, taphome.com, smartthings.com

Pridať komentár (0)