Sme svedkami extrémneho ničenia našich lesov. Hroziacu ekologickú katastrofu si už všimli aj vo svete

  • Svet si začal všímať extrémne ničenie lesov na Slovensku
  • Iniciatíva My sme les žiada Vládu SR, aby v súvislosti s konaním Európskej komisie prijala okamžité opatrenia na záchranu nášho prírodného dedičstva
tažba les
fb:My sme Les
  • Svet si začal všímať extrémne ničenie lesov na Slovensku
  • Iniciatíva My sme les žiada Vládu SR, aby v súvislosti s konaním Európskej komisie prijala okamžité opatrenia na záchranu nášho prírodného dedičstva

Európska komisia dospela k záveru, že Slovensko nezabezpečuje náležitú ochranu európsky významných častí prírody a preto zaslala Slovensku formálnu žiadosť o dodržiavanie práva EÚ. Ak nezačneme konať postúpi náš prípad komisia Súdnemu dvoru EÚ a Slovensku tak hrozia sankcie.

Európska komisia vo svojom stanovisku Slovensku vytýka, že neprijalo primerané opatrenia, aby zabránilo poškodeniu biotopov hlucháňa hôrneho a významnému narušeniu jeho populácie, a teda náležite neuplatnilo európsku smernicu o biotopoch.

Slovensko podľa Európskej komisie navyše neprijalo dostatočné osobitné ochranné opatrenia pre hlucháňa hôrneho, ako sa požaduje v smernici o vtákoch, ani plány riadenia pre príslušné osobitné chránené územia.

Európska komisia pritom od Slovenska naliehavo očakáva zásadné zmeny v ochrane lesov. Slovensko preto musí neodkladne prijať také opatrenia, ktoré budú garantovať reálnu a dlhodobú ochranu vzácnych a jedinečných území slovenskej prírody.

“Pociťujeme stupňujúci hnev nad nečinnosťou štátnych orgánov a bezohľadnosťou voči ochrane prírody na Slovensku, preto dôrazne vyzývame vládu SR, aby vo verejnom záujme bezodkladne zastavila akékoľvek ťažby a zásahy v najcennejších častiach národných parkov a vo všetkých zostávajúcich starých horských lesoch, ktoré sú domovom hlucháňa hôrneho, druhu ktorý sme u nás priviedli na pokraj vyhynutia,” píše vo svojom stanovisku k vzniknutej situácii, ochranárske združenei My sme Les.

Vláda SR a kompetentné ministerstvá sa pritom môžu oprieť jednak o platnú legislatívu, alebo schváliť legislatívne zmeny, ktoré umožnia prijatie potrebných rozhodnutí:

  • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR resp. jeho rezortné organizácie (Lesy SR a Štátne lesy TANAPu) by mali prijať záväzok, že budú na štátnych pozemkoch, rešpektovať prísnu ochranu území vymedzených v schválenom Programe záchrany hlucháňa hôrneho.
  • Ministerstvo vnútra SR by malo bezodkladne usmerniť príslušné okresné úrady, odbory starostlivosti o životné prostredie, aby konali v súlade s Programom záchrany hlucháňa hôrneho a podľa už vydaných usmernení Ministerstva životného prostredia SR.
  • Ministerstvo životného prostredia SR by malo bezodkladne dopracovať už schválené programy starostlivosti o chránené vtáčie územia. A to tak, aby zabezpečili reálnu a dlhodobú ochranu hlucháňovi hôrnemu. Štátna ochrana prírody SR by mala začať realizovať aktivity podľa Programu záchrany hlucháňa. Na neštátnych pozemkoch pritom musia byť garantované primerané náhrady za obmedzenie hospodárenia a dohoda s vlastníkmi.
  • Vláda SR by mala na ochranu vzácnych horských lesov vyhlásiť rezerváciu. Do jej vyhlásenia by mala zabezpečiť predbežnú ochranu dotknutých území. Vláda tiež mala urýchliť proces prijatia zonácií národných parkov (TANAP, NAPANT, Muránska planina, Veľká Fatra a Malá Fatra) podľa medzinárodných štandardov a kritérií IUCN. Do ich schválenia by mala zabezpečiť predbežnú ochranu jadrových území a zastaviť devastáciu najhodnotnejších lesov.

 

Prvý krát sme o situácii informovali 18. februára 2019         Zdroj: smeles.sk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech