Snap­chat sa stá­le ďalej naba­ľu­je

Martin Kráľ / 2. januára 2015 / Lifehacking

Snap­chat rai­so­val ďal­šie penia­ze na svoj rast. Z pôvod­ne ohlá­se­nej sumy 20 – 40$ mili­ó­nov, zís­kal nako­niec viac ako 10-náso­bok.

Pred časom infor­mo­val The Was­hing­ton Jour­nal o tom, že sa Snap­chat sna­ží rai­so­vať ďal­šie penia­ze na svo­ju expan­ziu, pri­čom sa malo jed­nať o 20 – 40$ mili­ó­nov. Táto suma sa nám zda­la byť straš­ne níz­ka na to, koľ­ko bolo už pre­in­ves­to­va­né do Snap­cha­tu. Celý pro­ces vie­dol jeden z inves­to­rov Snap­cha­tu — inves­tič­ná sku­pi­na Kle­i­ner Per­kins.

Koneč­ná suma sa však mala pohy­bo­vať oko­lo 500$ mil., čo potvr­dzu­je aj naj­nov­ší SEC form, kde vidieť agre­go­va­nú inves­tí­ciu vo výš­ke 485$ mil. Až 23 inves­to­rov sa žúčas­ni­lo na tom­to kole, čo naz­na­ču­je stá­le neutí­cha­jú­ci záu­jem o Snap­chat. 

Ešte v lete ohlá­sil Snap­chat nové kolo fun­drai­sin­gu, lie­ta­li rôz­ne sumy a dlho sa špe­ku­lo­va­lo nad čias­t­kou 100$ mil., kto­rú by even­tu­ál­ne mohol Snap­chat rai­so­vať. Evan Spie­gel CEO Snap­cha­tu si oči­vid­ne dosť veril a celú sumu vytia­hol až na cca 900$ mil., čo nek­lap­lo pod­ľa oča­ká­va­ní a Evan musel ambi­ci­óz­nu sumu zní­žiť na “iba” 500$ mil.

Hor­li­ví inves­to­ri vede­ní Kle­i­ner Per­kins, Yahoo a GIC roko­va­li aj s Ali­ba­bou o vstu­pe toh­to čín­ske­ho gigan­ta do Snap­cha­tu a navý­še­ní valu­acie až na 10$ miliárd, z čoho nako­niec ziš­lo a Evan bol odká­za­ný na ďal­šie inves­tič­né kolo, ak chcel ďalej rásť. Pro­stred­níc­tvom tej­to inves­tí­cie mala fir­ma oko­lo Spieg­la nado­bud­núť hod­no­tu dokon­ca až 20$ miliárd, čo sa nám úpl­ne nez­dá, aj keď nie sú zná­me podie­ly, kto­ré boli “roz­da­né”. Aj tak mi prí­de tak­to vyso­ká post valu­ácia pri­vy­so­ká (info For­bes).

Zau­jí­ma­vá infor­má­cia priš­la pred pár týžd­ňa­mi, kedy bola zve­rej­ne­ná burn rate Snap­cha­tu. Aj keď sa môžu zdať sumy, o kto­rých píše­me dake­dy až šia­le­né, tre­ba sa pozrieť na to, ako sa tie­to penia­ze využí­va­jú. Snap­chat má mať iba na ser­ve­ry roč­ný výda­vok vo výš­ke 30$ mil., z toho via­cej ako polo­vi­ca ide na goog­lov­ský app engi­ne. Je to síce dosť vyso­ká suma, ale keď si zobe­rie­me, že iba v USA pre­beh­ne den­ne viac ako 400 mil. inte­rak­cií cez túto app­ku, začí­na to dávať cel­kom zmy­sel.

Iná sumič­ka je však zau­jí­ma­vá — 3$ mil. MESAČ­NE má Snap­chat minúť na práv­nych služ­bách — čo je už dosť cra­zy, pri­zná­vam. Stá­le sa potĺka s hro­ma­dou žalôb na úkor poru­še­nia súkro­mia svo­jich uží­va­te­ľov. Už iba samot­né spra­co­va­nie všet­kých tých­to žalôb sto­jí Snap­chat stá­ti­sí­ce dolá­rov mesač­ne. Do Snap­cha­tu bolo zatiaľ ofi­ciál­ne pre­in­ves­to­va­ných 648$ mil., uvi­dí­me, či táto suma ešte poras­tie.

Zdroj: for­bes, techc­runch, blo­om­berg, crunch­ba­se…

Pridať komentár (0)