Snap­chat sa stále ďalej naba­ľuje

Martin Kráľ / 2. januára 2015 / Startupy

Snap­chat rai­so­val ďal­šie peniaze na svoj rast. Z pôvodne ohlá­se­nej sumy 20 – 40$ mili­ó­nov, zís­kal nako­niec viac ako 10-náso­bok.

Pred časom infor­mo­val The Was­hing­ton Jour­nal o tom, že sa Snap­chat snaží rai­so­vať ďal­šie peniaze na svoju expan­ziu, pri­čom sa malo jed­nať o 20 – 40$ mili­ó­nov. Táto suma sa nám zdala byť strašne nízka na to, koľko bolo už pre­in­ves­to­vané do Snap­chatu. Celý pro­ces vie­dol jeden z inves­to­rov Snap­chatu — inves­tičná sku­pina Kle­i­ner Per­kins.

Konečná suma sa však mala pohy­bo­vať okolo 500$ mil., čo potvr­dzuje aj naj­novší SEC form, kde vidieť agre­go­vanú inves­tí­ciu vo výške 485$ mil. Až 23 inves­to­rov sa žúčas­nilo na tomto kole, čo naz­na­čuje stále neutí­cha­júci záu­jem o Snap­chat. 

Ešte v lete ohlá­sil Snap­chat nové kolo fun­drai­singu, lie­tali rôzne sumy a dlho sa špe­ku­lo­valo nad čias­t­kou 100$ mil., ktorú by even­tu­álne mohol Snap­chat rai­so­vať. Evan Spie­gel CEO Snap­chatu si oči­vidne dosť veril a celú sumu vytia­hol až na cca 900$ mil., čo nek­laplo podľa oča­ká­vaní a Evan musel ambi­ci­óznu sumu zní­žiť na “iba” 500$ mil.

Hor­liví inves­tori vedení Kle­i­ner Per­kins, Yahoo a GIC roko­vali aj s Ali­ba­bou o vstupe tohto čín­skeho giganta do Snap­chatu a navý­šení valu­acie až na 10$ miliárd, z čoho nako­niec zišlo a Evan bol odká­zaný na ďal­šie inves­tičné kolo, ak chcel ďalej rásť. Pro­stred­níc­tvom tejto inves­tí­cie mala firma okolo Spiegla nado­bud­núť hod­notu dokonca až 20$ miliárd, čo sa nám úplne nezdá, aj keď nie sú známe podiely, ktoré boli “roz­dané”. Aj tak mi príde takto vysoká post valu­ácia pri­vy­soká (info For­bes).

Zau­jí­mavá infor­má­cia prišla pred pár týžd­ňami, kedy bola zve­rej­nená burn rate Snap­chatu. Aj keď sa môžu zdať sumy, o kto­rých píšeme dakedy až šia­lené, treba sa pozrieť na to, ako sa tieto peniaze využí­vajú. Snap­chat má mať iba na ser­very ročný výda­vok vo výške 30$ mil., z toho via­cej ako polo­vica ide na goog­lov­ský app engine. Je to síce dosť vysoká suma, ale keď si zobe­rieme, že iba v USA pre­behne denne viac ako 400 mil. inte­rak­cií cez túto appku, začína to dávať cel­kom zmy­sel.

Iná sumička je však zau­jí­mavá — 3$ mil. MESAČNE má Snap­chat minúť na práv­nych služ­bách — čo je už dosť crazy, pri­zná­vam. Stále sa potĺka s hro­ma­dou žalôb na úkor poru­še­nia súkro­mia svo­jich uží­va­te­ľov. Už iba samotné spra­co­va­nie všet­kých týchto žalôb stojí Snap­chat stá­ti­síce dolá­rov mesačne. Do Snap­chatu bolo zatiaľ ofi­ciálne pre­in­ves­to­va­ných 648$ mil., uvi­díme, či táto suma ešte poras­tie.

Zdroj: for­bes, techc­runch, blo­om­berg, crunch­base…

Pridať komentár (0)