Solár­na far­ba budúc­nos­ti je neko­neč­ným zdro­jom ener­gie

/ 17. júna 2017 / Tech a inovácie

Zís­ka­va­nie ener­gie z pary pria­mo náte­rom na ste­ne bude one­dl­ho pat­riť medi bež­né for­my zís­ka­va­nia obno­vi­teľ­nej ener­gie a pali­va.

Ved­ci z uni­ver­zi­ty RMIT v Mel­bour­ne vytvo­ri­li novú revo­luč­nú solár­nu far­bu, kto­rú mož­no pou­žiť na výro­bu neko­neč­né­ho množ­stva čis­tej, obno­vi­teľ­nej ener­gie. Táto ino­va­tív­na far­ba doká­že odvá­dzať zo vzdu­chu vlh­kosť a roz­de­lí ju na kys­lík a vodík. Tým­to pro­ce­som môže byť vodík zachy­te­ný ako budú­ci, čis­tý zdroj pali­va.

Far­ba obsa­hu­je nedáv­no vyvi­nu­tú zmes, kto­rá má vlast­nos­ti ako gél oxi­du kre­mi­či­té­ho — bež­ne pou­ží­va­né­ho v sáč­koch na absor­bo­va­nie vlh­kos­ti a udr­žia­va­nie potra­vín, elek­tro­ni­ky ale­bo lie­kov suchých. Tiež doká­že fun­go­vať ako polo­vo­dič. Okrem toho, syn­te­tic­ký mate­riál molyb­dén-sul­fi­du kata­ly­zu­je a roz­de­ľu­je ató­my vody na na vodík a kys­lík.

foto: pexels.com

Ten­to objav bol nedáv­no pub­li­ko­va­ný v časo­pi­se Scien­ce Dai­ly. Vedú­ci výskum­ník Dr. Tor­ben Dae­ne­ke, kto­rý pra­co­val naj­viac na tom­to vyná­le­ze, pove­dal: “Zis­ti­li sme, že zmie­ša­nie zlú­če­ni­ny s čas­ti­ca­mi oxi­du tita­ni­či­té­ho vedie k far­be absor­bu­jú­cej slneč­né svet­lo. Násled­ne pro­du­ku­je pali­vo vodí­ka zo slneč­nej ener­gie a vlh­ké­ho vzdu­chu.

Pod­ľa kole­gu pro­fe­so­ra Kou­ros­ha Kalan­tar-zade­ha je vodík naj­čis­tej­ším zdro­jom ener­gie na pla­né­te a môže byť pou­ži­tý v pali­vo­vých člán­koch bež­ných spa­ľo­va­cích moto­rov, ako alter­na­tí­va k fosíl­nym pali­vám. Z toh­to dôvo­du je správ­ne pove­dať, že vývoj solár­nej far­by bude mať veľ­ké využi­tie.

V sku­toč­nos­ti sa oxid tita­ni­či­tý nachá­dza ako bie­ly pig­ment v bež­nej ste­no­vej far­be. Keď sa skom­bi­nu­je s novým mate­riá­lom, solár­ny náter doká­že pre­me­niť náter na ste­ne na sys­tém zís­ka­va­nia neob­me­dze­nej ener­gie“ pove­dal Dae­ne­ke.

foto: pexels.com

Zna­me­ná to, že nie je potreb­ná fil­tro­va­ná ale­bo čis­tá voda na fun­go­va­nie sys­té­mu. Aké­koľ­vek mies­to s vod­nou parou vo vzdu­chu, vrá­ta­ne odľah­lých oblas­tí, je schop­né pro­du­ko­vať pali­vo.

Ten­to sys­tém mož­no pou­žiť aj vo veľ­mi suchom, ale horú­com pro­stre­dí pri oce­ánoch. Mor­ská voda sa odpa­rí horú­cim slneč­ným žia­re­ním a pary sa potom môžu absor­bo­vať na výro­bu pali­va” pove­dal Kou­rosh Kalan­tar-zadeh. “Je to mimo­riad­ny kon­cept, výro­by pali­va zo sln­ka a vod­ných pár vo vzdu­chu.

Zdroj člán­ku: inhabitat.com

Pridať komentár (0)