Spa­ce­uni­corn: Indie­Kicks — Spo­ďáre pre geeky dámy

Spaceunicorn: R@100 / 19. jún 2014 / Tools a produktivita

Už sme tu dávno nemali niečo výhradne pre dámy, tak nech sa páči, spodná bie­li­zeň a podivné štítky na tričko.

Pixel Pan­ties

Toto asi netreba moc opi­so­vať, prosto sexy geeky noha­vičky v 8-bito­vom štýle, a to nie­len neja­kým obráz­kom, ale priamo tva­rom. Keď sú už tak roz­štvor­če­ko­vané a máme dostup­ných tých 8-bitov, tak môžeš zís­kať balí­ček 8 farieb, ktoré určite verne poznáš zo sta­rých hier. Heslo pre tento pro­jekt: 8-bit butts. Ešte pod­statná infor­má­cia, jeden kus stojí $25, dva už len$45, 3 sú za $65 a final boss je 8-farebná kolek­cia za $160, a to všetko s poš­tov­ným v cene.

BONUS: MADI Appa­rel: Make a Dif­fe­rence Inti­mate Appa­rel — Undies for Women — in COLOR

Ďal­šie spodné prádlo nie je až tak (teda vôbec) geeky, ale stále je sexy. No to nie je všetko, vlastne by to mohli byť oby­čajné noha­vičky, ale tieto majú aj nejaký vyšší zmy­sel. Za každý kúpený kus darujú ďalší tam, kde sa to využije, naprí­klad v roz­vo­jo­vých kra­ji­nách. Jedny noha­vičky (naj­lac­nej­šie) stoja $35.

WTF: Emo­ti­ona­list: Emo­ti­onal T-Shirts and etags

Ak nie­kto nevie vyčí­tať tvoju náladu z per­ma­nent­nej duck­face, tak tu je rie­še­nie pre teba, štítky s rôz­nymi popismi/sloganmi, ktoré si môžeš dať na tričko alebo nie­kam inam. Naprí­klad “Inde­pen­dent” alebo “Free Hugs”. 7 takých štít­kov a jedno Emo­ti­ona­list tričko ťa vyjde na $25 (+ $15).

Emotionalist

Zdroj: spaceunicorn.sk

Pridať komentár (0)