Spätný pohľad na kon­fe­ren­ciu Star­tup Ice­land

Frantíšek Borsík / 10. október 2014 / Tools a produktivita

Pokra­ču­jem v pred­sta­vení star­tup eko­sys­tému na Islande a dostá­vam sa k jeho chrb­to­vej kosti, kto­rou je kon­fe­ren­cia Star­tup Ice­land. Tento rok sa konala už tre­tia, a i keď ste sa nezú­čast­nili, máte mož­nosť sa tro­chu vrá­tiť v čase a pozrieť/vypočuť si všetky vystú­pe­nia ktoré sme my štastní, na Islande prí­tomní jedinci, videli naživo. Následne môžete ces­to­vať v čase ešte i ďalej, a pozrieť sa na i na roč­níky 2013 a 2012.

Star­tup Ice­land 2014 bol mojou prvou star­tup kon­fe­ren­ciou, pra­co­val som na jej príp­rave ako pro­jekt mana­žér, a určite vo mne zane­chal skvelé dojmy, a ja budem rád ak dá jej záznam niečo i Vám. Preto bez ďal­šieho váha­nia poďme na to! 
1.
Všetko začal island­ský pre­zi­dent, Óla­fur Rag­nar Grims­son, ktorý načr­tol svoju pred­stavu o tom, že podobne ako v prí­pade pris­pe­nia k ukon­če­niu Stu­de­nej Vojny (tzv. Reyk­ja­vický Sum­mit) i v budúc­nosti by Island mohol hrať jednu s rolí pri defe­no­vaní toho, ako by svet mal pri­stu­po­vať k ochrane dát, k prá­vam jed­not­livca a k pokra­čo­va­niu v ino­vač­nom pro­cese. Musím pove­dať že sa mi pre­zi­den­tova reč veľmi páčila, a ostal som milo prek­va­pený a vôbec som neča­kal toľko skve­lých a moti­vač­ných myš­lie­nok.
2.
Naj­viac uvoľ­nené a zábavné bolo vystú­pe­nie Liada Agmona, izra­el­ského pod­ni­ka­teľa ktorý zalo­žil a úspešne pre­dal nie­koľko soft­vé­ro­vých firiem a momen­tálne je CEO firmy Dyna­mic Yield. Liad hovo­ril o tom, že čo to zna­mená, keď sa povie “get lucky”. Veľa ľudí sa na chý­ba­júce štas­tie zvykne vyho­vá­rať, ďalší samotné štas­tie popie­rajú, no Tí z nás kto­rých makajú a chcú niečo dosiah­nuť vedia, že štas­tie praje pri­pra­ve­ným, a že je to len a iba o tom, že sme vytrvalí a máme otvo­renú myseľ.
To o čom Liad hovo­ril môže nie­kedy znieť až neuve­ri­teľne, a verím že každý z nás už zažil, ako to ono povestné štas­tie za ním prišlo, ak spra­vil sám prvé kroky jeho sme­rom!
3.
Veľmi zau­jí­mavú myš­lienku nám naser­ví­ro­val Ben Kepes, inves­tor — blog­ger — ces­to­va­teľ a tech­no­lo­gický entu­ziasta z Nového Zélandu. Často sa v star­tup komu­ni­tách po celom svete stre­tá­vame s myš­lien­kou vytvo­re­nia “ďal­šieho Sili­con Val­ley”. V Indii, v Nemecku, na Islande…Ben vylo­žil na stôl veľa argu­men­tov, prečo je táto myš­lienka od základu zlá, a pou­ká­zal na množ­stvo vecí, ktoré môžem robiť namiesto toho aby sme nahá­ňali tieň Sili­con Val­ley a plyt­vali ener­giou. 
4.
Skú­sili ste už nie­kedy vydať vlastnú knihu? Ďalší so spe­ak­rov ktorý ma zau­jali, spi­so­va­teľ John Biggs, to skú­sil: najprv s vyda­va­te­ľom, a potom sa do toho pus­til sám. John odha­lil prob­lémy vyda­va­teľ­ského prie­myslu v ich nahote, a pou­ká­zal na to, že podobné situ­ácie zaží­vajú i mnohé iné odvet­via pri vstupe nových biz­nis mode­lov na trh.
5.
Nedá mi oso­bitne nevy­pic­hnúť i reč, ktorú dal Sher­wood Neiss — dot­kol sa veľmi špe­ci­fic­kého aspektu toho, čo to zna­mená byť pod­ni­ka­teľ, roz­be­hnúť startup…a to finan­co­va­nia. Zau­ží­vaná pred­stava hovorí o tom, že peniaze sú tým naj­dô­le­žij­ším pred­po­kla­dom, no to sme si už v mojom prvom článku dúfam úspešne vyvrá­tili a preto sa môžeme pozrieť na to, čo Sher­wood alias Woody zdie­ľal s nami na kon­fe­ren­cii Star­tup Ice­land 2014. Cro­wd­fun­ding, cro­wd­sour­cingIPO, to sú slová v kto­rých si potre­bu­jeme uro­biť jasno.
Revo­luč­nou myš­lien­kou ktorú Woody spo­me­nul pre mňa bolo (para­frá­zu­jem): “Potre­bu­jete pra­chy? choďte IPO. Ak robíte cro­wd­fun­ding, idete IPO atď a Vaším naj­vač­ším stra­šia­kom je poten­ciálna mož­nosť, že dôjde ku Take­Over–u, tak sa zamys­lite nad tým, že buď dosta­nete mož­nosť (kapi­tál) na roz­be­hnu­tie svojho biz­nisu a bude žiť s rizi­kom, že Vám biz­nis pre­be­rie investor/board a Vás z firmy vykopne…alebo proste nebu­dete mať kapi­tál, a nič neroz­beh­nete”. Mňa osobne tento pohľad dostal, a mal som to štas­tie ho s Woodym pre­d­is­ku­to­vať na večeri.
6.
Nako­niec môj osobný vrchol, ktorý pred­sta­vo­vala reč Gun­nara Pylla Trygg­va­sona, par­tnera z kon­zul­tan­skej firmy Icora Par­tners, ktorý okrem mno­hého iného sedí na boarde firmy Hamé v Čes­kej Repub­like. Gun­nar začal otáz­kou, ktorú budú počuť (v urči­tých obme­nách) ľudia z pod­ni­ka­teľ­ského, star­tup a VC pro­stre­dia asi až do konca sveta.
“Prečo nemá naša krajina/naše VC firmy podiel na eva­lu­acii star­tupu XYZ?”. Gun­nar sa pýtal na eva­lu­aciu island­ského TOP star­tupu súčast­nosti, Plain Vanilla Pro­duc­ti­ons (tvorcu najús­peš­nej­šej tri­via hry dneš­ných dní, QuizUp) ktorá dosiahla sumu 12 bilí­o­nov ISK (cca 100 milí­o­nov USD) a nemá na nej podiel ani jedna island­ská VC firma, angel inves­tor atď. Po sil­nom úvode nasle­duje pre­hľad toho, ako to na island­skom VC trhu vypadá, a čo sa chystá. I napriek tomu že Island na seba uva­lil kon­trolu meny v dôsledku kolapsu z roku 2008, island­ské VC fondy môžu inves­to­vať v zahra­ničí (sumy až do 15 milí­o­nov EUR na round, a vraj je nádej že sa táto suma ešte zvýši)…a tak by i pre star­tupy na Slo­ven­sku a v Čes­kej Repub­like mohlo byť zau­jí­mavé pri­lá­kať poten­ciál­nych inves­to­rov z Islandu. A ja chcem určite pomôcť vytvo­riť “pre­mos­te­nie” Star­tup Ice­land eko­sys­tému k nám do ČSR!
Ostatné vystú­pe­nia z kon­fe­ren­cie boli tiež zau­ji­mavé a náj­dete ich TU.
Plus ak máte záu­jem pozrieť sa i na 2 pred­chá­dza­júce roč­níky, nech sa páči:
V nasle­du­jú­com článku budem pokra­čo­vať v pred­sta­vo­vaní island­ského star­tup eko­sys­tému, a spo­me­niem i ďal­šie zau­jí­mavé star­tupy. Dopo­ču­tia .-)
Pridať komentár (0)