Spo­loč­nosť Ali­baba ohro­zená miliar­do­vým Mogu­jie?

Michal Tomek / 8. júna 2014 / Tools a produktivita

Mogu­jie, čín­ska nákupná plat­forma, ozná­mila svoje štvrté kolo finan­co­va­nia vo výške 200 mili­ó­nov dolá­rov. Medzi inves­tormi sú Hopu Fund, TBP Capi­tal, Qiming Ven­ture Par­tners, IDG Capi­tal Par­tners a Banyan Fund. Spo­loč­nosť tak bola údajne ohod­no­tená na 1 miliardu dolá­rov.

Rov­nako ešte stále nie je isté, či údajné roko­va­nie o akvi­zí­cii s Ali­baba Group, boli naozaj ukon­čené alebo ide len o dohady.

Mogu­jie začala v roku 2011 ako služba na zdie­ľa­nia a naku­po­va­nie, podobná Pin­te­restu. Má 80 mili­ó­nov uží­va­te­ľov, z čoho 35 mili­ó­nov mesačne sú mobilne aktívni.

Kon­com roka 2013 star­tup spus­til svoju plat­formu You­dian, vďaka kto­rej môžu obchod­níci pre­dá­vať tovar priamo zákaz­ní­kom, čím sa stal trhom, kde sa stre­tol dopyt s ponu­kou. Z mesač­ného pre­daja pred­sta­vuje až 60% mobilná ver­zia. Práve na vylep­še­nia mobil­ného mar­ketp­lace-u sa využije časť zís­ka­ných inves­tí­cií.

Ali­baba, čín­sky e-com­merce gigant, nebol práve nad­šený zo vzo­stupu sociál­nych nákup­ných plat­fo­riem (vrá­tane Mogu­jie a jeho pria­mej kon­ku­ren­cie Mei­lis­huo), keďže odvá­dzali uží­va­te­ľov preč z ich vlast­ných strá­nok – Taobao a Tmall, kde zákaz­níci dovtedy vyhľa­dá­vali tovary.

Nie je to ani tak o tom, že tieto nové plat­formy nena­sme­rujú ľudí tam, odkiaľ pôvodné foto­gra­fie prišli, na Taobao a Tmall. Nákup sa teda usku­toční na pôvod­ných strán­kach. Skôr ide o to, že Ali­baba má tržby najmä z mar­ke­tingu vo vyhľa­dá­vaní a zobra­zo­va­ných reklám v rámci ich vlast­ných strá­nok. To zna­mená, že potre­buje, aby uží­va­te­lia videli tak zobra­zo­vané reklamy, ako aj tie, čo vybehnú vo výsled­koch vyhľa­dá­va­nia. Ak budú vyhľa­dá­vať na iných strán­kach, Ali­baba môže mať cel­kom prob­lém.

S novým mar­ketp­la­ceom sa Mogu­jie stane pria­mou kon­ku­ren­ciou Ali­babe a iným obchod­ní­kom. Miliar­dové ohod­no­te­nie však môže byť na mieste prav­de­po­dobne len vtedy, ak sa podarí pre­me­niť veľké množ­stvo uží­va­te­ľov, ktorí na ich strán­kach tovar iba vyhľa­dá­vajú (pri­čom ich kupujú na iných plat­for­mách), na kupu­jú­cich, ktorí na Mogu­jie zostanú a aj tam tovar kúpia.

Možno práve fakt, že všetci zakla­da­te­lia Mogu­jie sú z Taobao, dodáva inves­to­rom istotu, že sa podarí zís­kať časť trhu práve od veľ­kých hrá­čov. 

Zdroj: ven­tu­re­beat

Foto: nbcnews.com, chinesesocialmedia101.wordpress.com, todayonline.com

Pridať komentár (0)