Spoločnosť Network Rail uprednostnila ľudí pred biznisom. Zruší poplatky na toaletách

Denisa Patáková / 12. marca 2018 / Zaujímavosti

zdroj: londontown.com
  • Ces­tu­júci už ne­budú mu­sieť na hlav­ných vla­ko­vých sta­ni­ciach pla­tiť po­platky za po­u­ži­tie to­alety
  • Roz­hodla o tom spo­loč­nosť Ne­twork Rail, ktorá vlastní a riadi veľkú časť že­lez­nič­ných sietí v An­glicku, Škót­sku a Wa­lese
  • Po­platky by mali byť zru­šené v roku 2019

Po­li­tika spo­plat­ňo­va­nia za­žíva už dl­ho­dobo cel­kom slušný roz­mach. Nie­len my, ale aj ľu­dia po ce­lom svete si mu­seli zvyk­núť, že už len má­ločo do­stanú za­darmo. A hoci sa čas­tej­šie stre­tá­vame so za­vá­dza­ním no­vých po­plat­kov, spo­loč­nosť Ne­twork Rail sa roz­hodla uro­biť krok späť. Vy­hlá­sila, že od roku 2019 budú po­platky za po­u­ží­va­nie to­aliet na že­lez­nič­ných sta­ni­ciach, ktoré vlastní, zru­šené.

Len ne­dávne údaje, ktoré zve­rej­nila sta­nica BBC, uka­zujú, že tieto po­platky, ktoré by sa mohli zdať ako úplná ba­na­lita, sú cel­kom sluš­ným príj­mom. Len za mi­nulý rok sa od ľudí pla­tia­cich za po­u­ži­tie to­aliet „vy­zbie­ralo“ 4,8 mi­li­óna li­bier (asi 5,3 mi­li­óna eur). Po­platky na že­lez­nič­ných sta­ni­ciach v Lon­dýne, Le­eds, Glas­gowe, Man­ches­tri, Li­ver­po­ole a Edin­burghu sa pri­tom po­hy­bujú vo výške od 30 do 40 pencí (asi 30 – 50 cen­tov).

„Nech­ceme zne­uží­vať a pe­na­li­zo­vať si­tu­ácie, kedy ľu­dia cí­tia dis­kom­fort,“ uvie­dol Mark Carne, vý­konný ria­di­teľ spo­loč­nosti Ne­twork Rail. „Naša práca by mala ľu­ďom uľah­čiť ži­vot, a nie ho ro­biť zlo­ži­tej­ším. Ako spo­loč­nosť chceme vy­stu­po­vať dôs­tojne a s re­špek­tom nie­len voči tým, ktorí pre nás pra­cujú, ale aj tým, ktorí vy­uží­vajú naše služby.“

Kedy presne dôjde k zru­še­niu všet­kých po­plat­kov za­tiaľ spo­loč­nosť presne ne­uviedla. Má sa tak stať nie­kedy v prie­behu roka 2019. Zá­ro­veň tiež ozná­mila, že má v úmysle na všet­kých sta­ni­ciach, ktoré riadi, vy­bu­do­vať zdroje pit­nej vody. Ako prvá by mala ta­kýto do­pl­nok zís­kať že­lez­ničná sta­nica Cha­ring Cross v Lon­dýne, a to už kon­com marca tohto roka.

Zdroj: bbc.com, ex­press.co.uk

Pridať komentár (0)