Využite možnosť zúčastniť sa honorovaného výskumu Vzdelávanie a zručnosti online

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania v týchto dňoch spúšťa už 3. etapu výskumu Vzdelávanie a zručnosti online (PIAAC Online). Jeho primárnym cieľom je získať prehľad o úrovni zručností učiteľov v troch základných gramotnostiach: v čítaní s porozumením, matematike a pri riešení problémov s využitím IKT, ako aj vplyv rôznych nekognitívnych faktorov (zázemie, osobnostné charakteristiky, životný štýl, profesijné záujmy).

Z doterajších výsledkov sa ukazuje, že Slovensko disponuje učiteľmi s kvalitným kognitívnym potenciálom. Učitelia s vysokou úrovňou kognitívnych zručností disponovali aj dominanciou osobnostných čŕt ako spoľahlivosť, zodpovednosť, sebakontrola a intelektuálna orientácia, patriacim k pedagogickým kompetenciám 21. storočia a zároveň potrebným k efektívnemu vykonávaniu učiteľskej práce. Z hľadiska osobnostných charakteristík sú však naše výsledky aj určitým ukazovateľom toho, že v príprave učiteľov by bolo vhodné viac rozvíjať kreativitu, inovatívnosť a zvedavosť, ktorým hlavne mladší učitelia nepripísali význam.

Doposiaľ sa do výskumu zapojili pedagogickí zamestnanci základných a stredných škôl. Tretia fáza výskumu bude zameraná na získanie dát od majstrov odbornej výchovy, učiteľov odbornej praxe a odborných predmetov a predovšetkým od vysokoškolských pedagógov pripravujúcich budúcich učiteľov ako aj študentov pedagogických fakúlt študujúcich v odboroch učiteľstva. Táto cieľová skupina bude mať možnosť overiť si svoje kognitívne a nekognitívne zručnosti v dňoch 2.10 až 16.10.2019 a zároveň prispieť k získaniu cenných dát k príprave adekvátnych odporúčaní pre zefektívnenie vzdelávania učiteľov. Vypĺňanie testovacieho nástroja prebehne cez internet.

Prihlasovanie sa do výskumu bude možné v priebehu mesiaca augusta 2019. Rovnako ako aj pri predchádzajúcich etapách výskumu aj teraz budú všetky poskytnuté odpovede anonymné a získané dáta budú slúžiť výlučne na spracovanie na výskumné účely.

Pridanou hodnotou pre Vás bude aj to, že účasťou vo výskume zistíte, na akej úrovni sú Vaše všeobecné schopnosti v čítaní s porozumením, matematike a riešení technických problémov s využitím IKT a navyše budete mať možnosť porovnať sa s výsledkami bežnej slovenskej aj medzinárodnej populácie (priemer OECD). Taktiež budete mať možnosť dozvedieť sa, ako Vaša osobnosť ovplyvňuje to, ako sa učíte a aké máte pracovné návyky, ako Váš zdravotný stav a životný štýl ovplyvňuje Vaše pracovné možnosti, na aké povolanie by ste sa hodili.

Vypĺňanie testovacieho nástroja prebieha cez internet, pričom prihlasovanie bude možné aj na stránke NÚCEM: https://www.nucem.sk/sk/merania/medzinarodne-merania/piaac/piaac-online
Národný projekt Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých (PIAAC – Programme for the International Assessment of Adult Competencies) realizuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech