Sta­bi­li­zá­cia obra­zu ako nikdy pred­tým: Už žiad­ne tra­gic­ké hudob­né kli­py!

Martin Bohunický / 26. októbra 2015 / Tech a inovácie

Zrej­me nič nedo­ká­že poka­ziť video viac ako roz­tra­se­né ruky.

A teraz neho­vo­rím o roz­tra­se­ných akč­ných scé­nach ako v Bour­ne Iden­ti­ty, ale naozaj­st­né tra­se­nie so zrkad­lov­kou ale­bo tele­fó­nom v ruke. Môžeš sa sna­žiť, ako chceš, jed­no­du­cho to neskry­ješ. A mož­no sa ti fakt darí a na prvý pohľad nie je ani tra­se­nie poznať. Potom si ale porov­náš svo­je video s pro­fí­kom a cítiš ten roz­diel. Ako prí­klad by som dal ten­to slo­ven­ský hudob­ný skvost. Jed­no­du­cho to tam cítiš.

Aj pre­to môžu byť teraz všet­ci tvor­co­via — ama­té­ri nad­še­ní z apli­ká­cie Hyper­lap­se na Ins­ta­gra­me, kto­rý robí so sta­bi­li­zá­ci­ou obra­zu takú doko­na­lú robo­tu, ako nič iné. Teraz sa fir­ma roz­hod­la posu­núť o level ďalej a ponú­ka hard­vé­ro­vú sta­bi­li­zá­ciu pre väč­ši­nu dru­hov kamier. Čo robí rie­še­nie fir­my Ste­a­dXP výni­moč­ným v porov­na­ní s kon­ku­ren­ci­ou je ako naroz­diel od “špič­ko­vých” soft­vé­rov zabu­do­va­ných v prog­ra­moch ako Final Cut Pro či Ado­be Pre­mie­re pra­cu­je.

Všet­ky tie­to soft­vé­ry dosta­nu do seba video a násled­ne ho ana­ly­zu­jú. Roz­de­lia video na tisí­ce obráz­kov a zis­ťu­jú, kto­rá časť by sa dala sta­bi­li­zo­vať. Ste­a­dXP nahrá­va a zazna­me­ná­va dáta v reál­nom čase. Aby som bol kon­krét­ny a nena­ťa­ho­val ťa, Ste­a­dXP je vlast­ne malá kra­bič­ka, v kto­rej je zabu­do­va­ný akce­le­ro­me­ter a gyro­skop. Keď potom spo­jíš nahra­né zábe­ry s počí­ta­čom, soft­vér už bude na zákla­de infor­má­cií z kra­bič­ky vedieť, čo s videom uro­biť. 

Ste­a­dXP exis­tu­je v dvoch ver­ziach — jed­na je urče­ná pre GoP­ro kame­ry, dru­há pre zrkad­lov­ky a kame­ry s podob­ný­mi mož­nos­ťa­mi. Samoz­rej­me, stá­le tre­ba dodať, že ide len o Kicks­tar­ter pro­jekt. A hoci už fir­ma vyzbie­ra­la pol mili­ó­na eur, stá­le to ešte nie je záru­kou úspe­chu. V kaž­dom prí­pa­de, ak to vyj­de, môže Ste­a­dXP poriad­ne zamie­šať trhom a eli­mi­no­vať všet­ky tie hroz­né kli­py.

Zdroj: kickstarter.com 
Pridať komentár (0)