Sta­bi­li­zá­cia obrazu ako nikdy pred­tým: Už žiadne tra­gické hudobné klipy!

Martin Bohunický / 26. októbra 2015 / Tech a inovácie

Zrejme nič nedo­káže poka­ziť video viac ako roz­tra­sené ruky.

A teraz neho­vo­rím o roz­tra­se­ných akč­ných scé­nach ako v Bourne Iden­tity, ale naozaj­stné tra­se­nie so zrkad­lov­kou alebo tele­fó­nom v ruke. Môžeš sa sna­žiť, ako chceš, jed­no­du­cho to neskry­ješ. A možno sa ti fakt darí a na prvý pohľad nie je ani tra­se­nie poznať. Potom si ale porov­náš svoje video s pro­fí­kom a cítiš ten roz­diel. Ako prí­klad by som dal tento slo­ven­ský hudobný skvost. Jed­no­du­cho to tam cítiš.

Aj preto môžu byť teraz všetci tvor­co­via — ama­téri nad­šení z apli­ká­cie Hyper­lapse na Ins­ta­grame, ktorý robí so sta­bi­li­zá­ciou obrazu takú doko­nalú robotu, ako nič iné. Teraz sa firma roz­hodla posu­núť o level ďalej a ponúka hard­vé­rovú sta­bi­li­zá­ciu pre väč­šinu dru­hov kamier. Čo robí rie­še­nie firmy Ste­a­dXP výni­moč­ným v porov­naní s kon­ku­ren­ciou je ako naroz­diel od “špič­ko­vých” soft­vé­rov zabu­do­va­ných v prog­ra­moch ako Final Cut Pro či Adobe Pre­miere pra­cuje.

Všetky tieto soft­véry dostanu do seba video a následne ho ana­ly­zujú. Roz­de­lia video na tisíce obráz­kov a zis­ťujú, ktorá časť by sa dala sta­bi­li­zo­vať. Ste­a­dXP nahráva a zazna­me­náva dáta v reál­nom čase. Aby som bol kon­krétny a nena­ťa­ho­val ťa, Ste­a­dXP je vlastne malá kra­bička, v kto­rej je zabu­do­vaný akce­le­ro­me­ter a gyro­skop. Keď potom spo­jíš nahrané zábery s počí­ta­čom, soft­vér už bude na základe infor­má­cií z kra­bičky vedieť, čo s videom uro­biť. 

Ste­a­dXP exis­tuje v dvoch ver­ziach — jedna je určená pre GoPro kamery, druhá pre zrkad­lovky a kamery s podob­nými mož­nos­ťami. Samoz­rejme, stále treba dodať, že ide len o Kicks­tar­ter pro­jekt. A hoci už firma vyzbie­rala pol mili­óna eur, stále to ešte nie je záru­kou úspe­chu. V kaž­dom prí­pade, ak to vyjde, môže Ste­a­dXP poriadne zamie­šať trhom a eli­mi­no­vať všetky tie hrozné klipy.

Zdroj: kickstarter.com 
Pridať komentár (0)