Po Stan­forde ich pri­jali do naj­zná­mej­šieho star­tup inku­bá­tora.. Bola to kata­strofa

Nikola Tokárová / 25. februára 2016 / Business

Ak si mys­líš, že dostať sa do inku­bá­tora je pre tvoj star­tup výhra, pre­čí­taj si tento prí­beh, ktorý prav­de­po­dobne zmení tvoj názor. 

Na úvod by sme si mali vysvet­liť, čo vlastne pod­ni­ka­teľ­ský inku­bá­tor zna­mená. Je to pries­tor pre mladé firmy, ktoré tu majú mož­nosť zís­kať skú­se­nosti a kon­takty.

Char­lie Guo sa so sve­tom pode­lil o svoje vlastné skú­se­nosti z jed­ného z takýchto inku­bá­to­rov.

Po tom, ako sa so svo­jim biz­nis par­tne­rom Kevi­nom dostali do jed­ného z najp­res­tíž­nej­ších inku­bá­to­rov YCom­bi­na­tor, dostal varo­va­nie od jeho zakla­da­teľa, Paula Gra­hama, že má veľké obavy, že jeho pro­jekt neus­peje. Pre Char­lieho a Kevina to nebola žiadna novinka, napriek tomu, že v YCom­bi­na­tore dostali pora­den­stvo, cítili, že ich star­tup sa blíži k dnu.

Členovia YCombinator-u

foto: YCom­bi­na­tor

Ako to začalo 

Char­lie a Kevin sa pri­pra­vo­vali na ich vstupný poho­vor do YC. Pri­hlá­sili sa so svo­jim prog­ra­mom na vzde­lá­va­nie s náz­vom „Code­ca­demy on ste­ro­ids“. Char­lie mal množ­stvo pria­te­ľov, ktorí pomaly kon­čili školu a chcel zalo­žiť spo­loč­nosť, avšak pre­chod od kon­ceptu k finál­nemu pro­duktu bol pre neho boj.

S Kevi­nom sa spoz­nali v škole a začali spo­lu­pra­co­vať v posled­nom roč­níku. Ich nápad pri­ro­dzene pova­žo­vali za dobrý biz­nis­plán, takže pri­hlá­se­nie do YC bolo pre nich logic­kým kro­kom.

Poho­vor

Poho­vory do inku­bá­to­rov bývajú často zdĺhavé, ale v ich prí­pade išlo len o desať minú­tový dia­lóg. Kevin a Char­lie doká­zali, že ich plány sú schopné a pre­sved­čivé. Väč­ši­nou sa po takomto inter­view par­tneri roz­ho­dujú, či ponúknu star­tupu spo­lu­prácu a ozvú sa neskôr. V tomto prí­pade ich par­tneri požia­dali o druhé kolo ešte pred­tým, než sa dostali domov z prvého. Druhé kolo bolo omnoho nároč­nej­šie a roz­ho­vor sa pre nich stal bojom.

Práca vo YCombinator-e

foto: YCom­bi­na­tor

Podľa všet­kého to vyze­ralo tak, že ich čaká odmiet­nu­tie. Mali pocit, že v inku­bá­tore ich star­tupu dobre nepo­ro­zu­meli, preto boli Kevin a Char­lie šoko­vaní, keď zis­tili, že do YC ich vzali.

Pod­vod­nícky syn­dróm

Napriek tomu, že Char­lie sa chvíľu cítil povzne­sene, po krát­kej dobe pre­sved­čil seba samého, že si neza­slúži úspech, ktorý dosia­hol. Pre­sved­čil sa, že má buď iba šťas­tie a že jeho úspech je zhoda okol­ností a dob­rého časo­va­nia. Bol obklo­pený ľuďmi, ktorí majú viac skú­se­ností a seba­ve­do­mia a cítil sa pri nich, ako odpad­lík.

Navo­nok to vyze­ralo, ako keby sa zbláz­nil, že sa cítil neús­pešne, Char­lie dokon­čil Stan­ford, počas školy zalo­žil tech­nicko edu­ka­tívnu firmu, Clas­sOwl, ktorá vyzbierla milión dolá­rov. Jeho dvaja spo­lu­pra­cov­níci sa dostali do StartX, Stan­ford­ského inku­bá­tora. Napriek tomu všet­kému sa vôbec necí­til byť pri­pra­vený. Mal 21, dostal sa do YC a nemal tuše­nie, ako naštar­tuje svoj pro­jekt.

A k tomu všet­kému ich men­tori pre­sved­čili, že ich nápad je hlúpy, takže to vzdali.

Člen YCombinator-a

foto: YCom­bi­na­tor

Fan­Hero

Po neja­kej dobe si Char­lie uve­do­mil, že sa mohli sna­žiť viac a svoj star­tup pri väč­šej námahe dotiah­nuť do konca. Namiesto toho vyho­dili všetku svoju prácu a začali úplne nanovo. Pre­skú­mali Bit­coin, múdre tech zaria­de­nia, 3D tla­če­nie, bio­met­riu a ďal­šie. Po nie­koľ­kých mesia­coch barins­tor­mingu prišli k Fan­Hero. Fan­Hero vzni­kol potom, čo sa dozve­deli, ako málo peňazí dostá­vajú zapla­tené za svoje kanály ľudia, čo pris­pie­vajú na You­tube.

Ich tézou bolo, že pokiaľ nie­kto pro­du­kuje obsah poze­raný mili­ó­nom uží­va­te­ľov, mal by byť schopný živiť sa tým.

Rov­nako ako väč­šina absol­ven­tov tesne po dvad­siatke si aj Char­lie mys­lel, že vymyslí a tro­chu naprog­ra­muje nejaký soft­vér a zmení tým celý prie­my­sel. Nemal žiadne skú­se­nosti vo vytvá­raní online sle­do­va­nia a ani skú­se­ných pria­te­ľov, ktorí by mu vedeli dať feed­back.

FanHero

foto: Fan­Hero

Napriek všet­kým nedos­tat­kom a prob­lé­mom sa im poda­rilo zís­kať stret­nu­tie s Pau­lom Gra­ha­mom z YC.

Stret­nu­tie

Paul Gra­ham bol bru­tálny a úprimný. Spo­loč­nosť bola v hroz­nom stave, ostá­valo len 5 týž­dňov do spus­te­nia dema a mali pred sebou veľké stret­nu­tie s inves­tormi. K čomu to viedlo? Ďalší neús­pech. Char­lie a Kevin to opäť vzdali. Gra­ham im pove­dal, aby sa pre­stali trá­piť dňom spus­te­nia dema. Spo­loč­nosť môžu for­mo­vať ďal­šie roky a bolo hlúpe mys­lieť si, že za 5 týž­dňov ju budú vedieť celú odpre­zen­to­vať. Ďal­šie týždne Char­lie nero­bil nič iné, len jedol, spal a veľa prog­ra­mo­val.

YCombinator - Paul Graham

foto: YCom­bi­na­tor

Cesta von

Par­tneri im ozná­mili, že spus­te­nie dema môžu odlo­žiť. Čo mohli uro­biť bolo to, že by posu­nuli demo a za čas, ktorý by zís­kali, uro­bia všetko čo je v ich silách. Prob­lé­mom bolo, že to uro­biť nech­celi. Vyzbie­ra­nie peňazí im nepri­pa­dalo úprimné. Uve­do­mili si, že nemôžu chcieť od iných ľudí, aby ich pro­duktu verili, pokiaľ mu neve­ria oni.

Char­lie sa roz­ho­dol defi­ni­tívne odstú­piť.

Nechal som svoje srdce v San Fran­ciscu

San Francisco

San Fran­cisco, foto: cityminded.org

Od tej doby si dal Char­lie od star­tu­pov pauzu. Hovorí, že Sili­con Val­ley miluje a raz sa k tomu všet­kému vráti. Napriek neús­pe­chu svoje skú­se­nosti neľu­tuje, lebo mu pomohli naučiť sa dôle­žité veci o sebe samot­nom. Po tom všet­kom pri­šiel k dôle­ži­tému záveru a ostat­ným radí tiež: neza­čí­naj star­tup, pokiaľ si nena­šiel prob­lém, o ktorý sa naozaj zau­jí­maš. Prob­lém, ktorý ťa nene­chá spá­vať, jesť a dýchať. Ak zis­tíš, čo to je, vymysli pro­dukt, ktorý tento prob­lém pomôže odstrá­niť.

YCombinator

foto: YCom­bi­na­tor

Zdroj: backchannel.com, , zdroj titul­nej foto­gra­fie: YCom­bi­na­tor

Pridať komentár (0)