Sta­ni­slav Pekár: Slo­ven­ským hand­ma­de výrob­com pomá­ha­me v ich štar­te. Sami vie­me, ako dôle­ži­tá je pomoc v začiat­koch

Ľubica Mervová / 9. júla 2016 / Rozhovory

Na Slo­ven­sku máme via­ce­ro por­tá­lov, kto­ré zdru­žu­jú hand­ma­de pre­daj­cov a ponú­ka­jú im pries­tor na pre­zen­tá­ciu ich prá­ce. Iba jeden je však bez pro­ví­zií a poplat­kov a tým je mawile.sk. Pre­čo mawi­le vzni­kol a ako fun­gu­je sa dozvieš v roz­ho­vo­re s jeho zakla­da­te­ľom Sta­nom Peká­rom.

Ahoj Sta­no, ako vzni­kol nápad zalo­žiť mawile.sk? Pre­čo prá­ve hand­ma­de por­tál?

Ahoj, nápad vzni­kol vďa­ka mojej man­žel­ke Zuz­ke, kto­rá milu­je hand­ma­de. Je účtov­níč­ka, ale účtov­níc­tvo ju veľ­mi neba­ví, tak som hľa­dal nie­čo, čo by ju bavi­lo a mala k tomu vzťah a čo by ju časom moh­lo živiť. Ja osob­ne som skôr obchod­ník, k hand­ma­de som veľ­mi vzťah nemal, ale teraz keď som s ním viac v kon­tak­te, tak som si ho zami­lo­val. Naša rodi­na pat­rí k pra­vi­del­ným naku­pu­jú­cim na mawi­le.

13599033_1377890162226450_1674987143_n (1)

Na mawile.sk sa nepla­tia pro­ví­zie z pre­da­ja, poplat­ky za regis­trá­ciu, ani za vkla­da­nie pro­duk­tov. Čo teda por­tá­lu pro­du­ku­je zisk? Ponú­ka­te aj neja­ké spo­plat­ne­né služ­by navy­še?

Správ­ne, regis­trá­cia aj samot­ný pre­daj je bez­plat­ný — čo je na Slo­ven­sku skôr rari­ta. Ale máme spo­plat­ne­né služ­by aj u nás — aj keď sú dob­ro­voľ­né. Pre­daj­co­via si môžu topo­vať ich výrob­ky na úvod­nej stra­ne por­tá­lu ale­bo v jed­not­li­vých kate­gó­riách. Prí­pad­ne si môžu zvi­di­teľ­niť svoj obchod na prvej stra­ne por­tá­lu — tie­to služ­by sú už spo­plat­ne­né.

Ten­to por­tál je pomer­ne nový, je mož­né v tej­to fáze hovo­riť o tom, že by vás uži­vil?

Zatiaľ nie. Por­tál dotu­je­me z iných obchod­ných akti­vít, ale všet­ko chce svoj čas. Verím, že prí­de čas, kedy bude por­tál samos­tat­ne živo­ta­schop­ný a ľudia tam budú radi trá­viť svoj čas a samoz­rej­me naku­po­vať.

mawile

Časť svoj­ho zárob­ku si teda inves­to­val do toh­to boč­né­ho pro­jek­tu, aby si umož­nil iným ľuďom zará­bať na ich zruč­nos­ti?

Áno, pomer­ne veľ­kú časť. Kto pozná nákla­dy na podob­né pro­jek­ty, asi vie o čom hovo­rím. Prog­ra­mo­va­nie, dizajn, služ­by práv­ni­ka pri obchod­ných pod­mien­kach atď. Ale som pre­sved­če­ný, že sa tie­to nákla­dy vrá­tia a že mno­hým začí­na­jú­cim hand­ma­de výrob­com pomô­že­me v ich štar­te. Sami vie­me, ako dôle­ži­tá je pomoc hlav­ne v začiat­koch pod­ni­ka­nia.

O čo všet­ko sa momen­tál­ne v rám­ci pro­jek­tu so Zuz­kou sta­rá­te? Čo vám zabe­rá naj­viac času?

Nakoľ­ko ja sa venu­jem tým ostat­ným obchod­ným akti­vi­tám, kto­ré nás živia, tak ja už sa por­tá­lu venu­jem mini­mál­ne. Naj­viac času som mu veno­val prá­ve vo fáze príp­ra­vy a dokon­čo­va­nia. Teraz už sa o väč­ši­nu vecí sta­rá Zuz­ka. Sch­va­ľu­je topo­va­né pro­duk­ty, odpo­ve­dá na otáz­ky, pri­dá­va nové člán­ky na strán­ku a na face­bo­ok a podob­ne. Pri tej­to prí­le­ži­tos­ti mi nedá nespo­me­núť ešte jed­nu vec. Bohu­žiaľ pred pár týžd­ňa­mi nás navž­dy opus­til maji­teľ fir­my, kto­rá náš por­tál prog­ra­mo­va­la. Bol to pre nás všet­kých veľ­ký šok a rád by som aspoň tou­to ces­tou vyjad­ril úprim­nú sús­trasť jeho rodi­ne.

mawile2

Čo všet­ko si môžem momen­tál­ne na mawile.sk kúpiť? Koľ­ko kate­gó­rií pro­duk­tov ponú­ka­te?

Dovo­lím si pove­dať, že ponú­ka­me sko­ro všet­ko. Dokon­ca ak nie­čo chý­ba, nemá­me prob­lém tam pri­dať novú kate­gó­riu. Sil­né sú kate­gó­rie so šper­ka­mi a inte­ri­é­ro­vý­mi dopl­n­ka­mi. Zatiaľ menej zapl­ne­né sú kate­gó­rie s oble­če­ním a zdra­vým. Hlav­ných kate­gó­rií je 11 a potom samoz­rej­me pod­ka­te­gó­rie. Momen­tál­ne ja na strán­ke cca 5700 aktív­nych pro­duk­tov.

Môže tu pre­dá­vať kaž­dý ale­bo sú neja­ké obme­dze­nia, pod­ľa kto­rých si vybe­rá­te pre­daj­cov?

Nie, obme­dze­nie nie sú žiad­ne, šan­cu dosta­ne kaž­dý. Samoz­rej­me však potom vyža­du­je­me, aby sa pre­daj­co­via o svoj obcho­dík sta­ra­li a aby aj obráz­ky a popi­sy pro­duk­tov, kto­ré ponú­ka­jú boli čo naj­kva­lit­nej­šie. Pri onli­ne pre­da­ji je dôle­ži­tý prá­ve obrá­zok pro­duk­tu, kto­rý vyvo­lá­va emó­cie a roz­ho­du­je o tom, či si ho zákaz­ník kúpi ale­bo nie.

sperk

Chys­tá­te v tej­to oblas­ti aj neja­ké edu­ka­tív­ne člán­ky či videá, aby pre­daj­co­via vede­li lep­šie nará­bať s foto­gra­fi­ou a pre­zen­tá­ci­ou pro­duk­tu?

Na strán­ke je už veľa takých­to člán­kov a videí. K samot­nej obslu­he por­tá­lu sú nato­če­né videá. Tiež spo­lu­pra­cu­je­me s fir­mou, kto­rá sa venu­je fote­niu a pre našich pre­daj­cov pri­pra­vi­li kurz, ako sa dá foto­gra­fo­vať pro­duk­to­vá foto­gra­fia v domá­cich pod­mien­kach. Máme dokon­ca aj mawi­le aka­dé­miu, kde postup­ne pri­dá­va­me nové člán­ky — http://www.mawile.sk/info/mawile-akademia/.

Aké mož­nos­ti mawi­le ponú­ka pre­daj­com? Pre­čo cho­dia ľudia prá­ve na váš por­tál?

Pre pre­daj­cov ponú­ka­me mož­nosť bez­plat­né­ho zria­de­nia obcho­du bez obme­dze­ní a tiež bez­pro­víz­ny pre­daj. Ďalej sa u nás môžu pre­zen­to­vať v našom blo­gu, kde má kaž­dý mož­nosť napí­sať neja­ký zau­jí­ma­vý člá­nok — či už o sebe ale­bo aj na inú tému. Väč­ši­nu člán­kov potom uve­rej­ňu­je­me aj na našej face­bo­ok strán­ke. Pre naku­pu­jú­cich je veľ­kou výho­dou širo­ká mož­nosť fil­tro­va­nia a mož­nosť dohod­núť si s pre­daj­com osob­ný odber — u nás s tým nemá­me prob­lém.

akademia

Je jed­no­du­ché pre­sa­diť sa pop­ri veľ­kej kon­ku­ren­cii hand­ma­de por­tá­lov?

Jed­no­du­ché to nie je, to vidí­me sami. Bohu­žiaľ nača­so­va­nie nebo­lo ide­ál­ne a v roz­me­dzí pár mesia­cov od náš­ho štar­tu vznik­li ďal­šie podob­né pro­jek­ty, čo istot­ne malo vplyv na roz­voj a napre­do­va­nie por­tá­lu. Kaž­dý sa sna­žil uchy­tiť si čo naj­viac pre­daj­cov a ponú­ka­li sa rôz­ne bene­fi­ty.

Aké máte plá­ny do budúc­na? Čo by si na mawi­le ešte chcel vylep­šiť, pri­dať či zme­niť?

V dneš­nej dobe sa plá­nu­je veľ­mi ťaž­ko. Svet sa rých­lo mení, tak isto aj kon­ku­ren­cia, mód­ne tren­dy a všet­ko ostat­né. Chce­me tu byť pre ľudí aj o rok, o dva roky a chce­me, aby sa na našom por­tá­li cíti­li prí­jem­ne a radi tam naku­po­va­li. Bude­me radi, ak nám v tom­to úsi­lí pomô­žu aj pre­daj­co­via. Verím, že spo­loč­ným úsi­lím to doká­že­me.

13618218_1377893318892801_250859064_n

zdroj foto­gra­fií: archív Sta­ni­sla­va Peká­ra, www.mawile.sk

Pridať komentár (0)