Sta­ni­slav Pekár: Slo­ven­ským hand­made výrob­com pomá­hame v ich štarte. Sami vieme, ako dôle­žitá je pomoc v začiat­koch

Ľubica Mervová / 9. júla 2016 / Rozhovory

Na Slo­ven­sku máme via­cero por­tá­lov, ktoré zdru­žujú hand­made pre­daj­cov a ponú­kajú im pries­tor na pre­zen­tá­ciu ich práce. Iba jeden je však bez pro­ví­zií a poplat­kov a tým je mawile.sk. Prečo mawile vzni­kol a ako fun­guje sa dozvieš v roz­ho­vore s jeho zakla­da­te­ľom Sta­nom Peká­rom.

Ahoj Stano, ako vzni­kol nápad zalo­žiť mawile.sk? Prečo práve hand­made por­tál?

Ahoj, nápad vzni­kol vďaka mojej man­želke Zuzke, ktorá miluje hand­made. Je účtov­níčka, ale účtov­níc­tvo ju veľmi nebaví, tak som hľa­dal niečo, čo by ju bavilo a mala k tomu vzťah a čo by ju časom mohlo živiť. Ja osobne som skôr obchod­ník, k hand­made som veľmi vzťah nemal, ale teraz keď som s ním viac v kon­takte, tak som si ho zami­lo­val. Naša rodina patrí k pra­vi­del­ným naku­pu­jú­cim na mawile.

13599033_1377890162226450_1674987143_n (1)

Na mawile.sk sa nepla­tia pro­ví­zie z pre­daja, poplatky za regis­trá­ciu, ani za vkla­da­nie pro­duk­tov. Čo teda por­tálu pro­du­kuje zisk? Ponú­kate aj nejaké spo­plat­nené služby navyše?

Správne, regis­trá­cia aj samotný pre­daj je bez­platný — čo je na Slo­ven­sku skôr rarita. Ale máme spo­plat­nené služby aj u nás — aj keď sú dob­ro­voľné. Pre­daj­co­via si môžu topo­vať ich výrobky na úvod­nej strane por­tálu alebo v jed­not­li­vých kate­gó­riách. Prí­padne si môžu zvi­di­teľ­niť svoj obchod na prvej strane por­tálu — tieto služby sú už spo­plat­nené.

Tento por­tál je pomerne nový, je možné v tejto fáze hovo­riť o tom, že by vás uži­vil?

Zatiaľ nie. Por­tál dotu­jeme z iných obchod­ných akti­vít, ale všetko chce svoj čas. Verím, že príde čas, kedy bude por­tál samos­tatne živo­ta­schopný a ľudia tam budú radi trá­viť svoj čas a samoz­rejme naku­po­vať.

mawile

Časť svojho zárobku si teda inves­to­val do tohto boč­ného pro­jektu, aby si umož­nil iným ľuďom zará­bať na ich zruč­nosti?

Áno, pomerne veľkú časť. Kto pozná náklady na podobné pro­jekty, asi vie o čom hovo­rím. Prog­ra­mo­va­nie, dizajn, služby práv­nika pri obchod­ných pod­mien­kach atď. Ale som pre­sved­čený, že sa tieto náklady vrá­tia a že mno­hým začí­na­jú­cim hand­made výrob­com pomô­žeme v ich štarte. Sami vieme, ako dôle­žitá je pomoc hlavne v začiat­koch pod­ni­ka­nia.

O čo všetko sa momen­tálne v rámci pro­jektu so Zuz­kou sta­ráte? Čo vám zaberá naj­viac času?

Nakoľko ja sa venu­jem tým ostat­ným obchod­ným akti­vi­tám, ktoré nás živia, tak ja už sa por­tálu venu­jem mini­málne. Naj­viac času som mu veno­val práve vo fáze príp­ravy a dokon­čo­va­nia. Teraz už sa o väč­šinu vecí stará Zuzka. Sch­va­ľuje topo­vané pro­dukty, odpo­vedá na otázky, pri­dáva nové články na stránku a na face­book a podobne. Pri tejto prí­le­ži­tosti mi nedá nespo­me­núť ešte jednu vec. Bohu­žiaľ pred pár týžd­ňami nás navždy opus­til maji­teľ firmy, ktorá náš por­tál prog­ra­mo­vala. Bol to pre nás všet­kých veľký šok a rád by som aspoň touto ces­tou vyjad­ril úprimnú sús­trasť jeho rodine.

mawile2

Čo všetko si môžem momen­tálne na mawile.sk kúpiť? Koľko kate­gó­rií pro­duk­tov ponú­kate?

Dovo­lím si pove­dať, že ponú­kame skoro všetko. Dokonca ak niečo chýba, nemáme prob­lém tam pri­dať novú kate­gó­riu. Silné sú kate­gó­rie so šper­kami a inte­ri­é­ro­vými dopl­n­kami. Zatiaľ menej zapl­nené sú kate­gó­rie s oble­če­ním a zdra­vým. Hlav­ných kate­gó­rií je 11 a potom samoz­rejme pod­ka­te­gó­rie. Momen­tálne ja na stránke cca 5700 aktív­nych pro­duk­tov.

Môže tu pre­dá­vať každý alebo sú nejaké obme­dze­nia, podľa kto­rých si vybe­ráte pre­daj­cov?

Nie, obme­dze­nie nie sú žiadne, šancu dostane každý. Samoz­rejme však potom vyža­du­jeme, aby sa pre­daj­co­via o svoj obcho­dík sta­rali a aby aj obrázky a popisy pro­duk­tov, ktoré ponú­kajú boli čo naj­kva­lit­nej­šie. Pri online pre­daji je dôle­žitý práve obrá­zok pro­duktu, ktorý vyvo­láva emó­cie a roz­ho­duje o tom, či si ho zákaz­ník kúpi alebo nie.

sperk

Chys­táte v tejto oblasti aj nejaké edu­ka­tívne články či videá, aby pre­daj­co­via vedeli lep­šie nará­bať s foto­gra­fiou a pre­zen­tá­ciou pro­duktu?

Na stránke je už veľa takýchto člán­kov a videí. K samot­nej obsluhe por­tálu sú nato­čené videá. Tiež spo­lu­pra­cu­jeme s fir­mou, ktorá sa venuje fote­niu a pre našich pre­daj­cov pri­pra­vili kurz, ako sa dá foto­gra­fo­vať pro­duk­tová foto­gra­fia v domá­cich pod­mien­kach. Máme dokonca aj mawile aka­dé­miu, kde postupne pri­dá­vame nové články — http://www.mawile.sk/info/mawile-akademia/.

Aké mož­nosti mawile ponúka pre­daj­com? Prečo cho­dia ľudia práve na váš por­tál?

Pre pre­daj­cov ponú­kame mož­nosť bez­plat­ného zria­de­nia obchodu bez obme­dzení a tiež bez­pro­vízny pre­daj. Ďalej sa u nás môžu pre­zen­to­vať v našom blogu, kde má každý mož­nosť napí­sať nejaký zau­jí­mavý člá­nok — či už o sebe alebo aj na inú tému. Väč­šinu člán­kov potom uve­rej­ňu­jeme aj na našej face­book stránke. Pre naku­pu­jú­cich je veľ­kou výho­dou široká mož­nosť fil­tro­va­nia a mož­nosť dohod­núť si s pre­daj­com osobný odber — u nás s tým nemáme prob­lém.

akademia

Je jed­no­du­ché pre­sa­diť sa popri veľ­kej kon­ku­ren­cii hand­made por­tá­lov?

Jed­no­du­ché to nie je, to vidíme sami. Bohu­žiaľ nača­so­va­nie nebolo ide­álne a v roz­me­dzí pár mesia­cov od nášho štartu vznikli ďal­šie podobné pro­jekty, čo istotne malo vplyv na roz­voj a napre­do­va­nie por­tálu. Každý sa sna­žil uchy­tiť si čo naj­viac pre­daj­cov a ponú­kali sa rôzne bene­fity.

Aké máte plány do budúcna? Čo by si na mawile ešte chcel vylep­šiť, pri­dať či zme­niť?

V dneš­nej dobe sa plá­nuje veľmi ťažko. Svet sa rýchlo mení, tak isto aj kon­ku­ren­cia, módne trendy a všetko ostatné. Chceme tu byť pre ľudí aj o rok, o dva roky a chceme, aby sa na našom por­táli cítili prí­jemne a radi tam naku­po­vali. Budeme radi, ak nám v tomto úsilí pomôžu aj pre­daj­co­via. Verím, že spo­loč­ným úsi­lím to doká­žeme.

13618218_1377893318892801_250859064_n

zdroj foto­gra­fií: archív Sta­ni­slava Pekára, www.mawile.sk

Pridať komentár (0)