Stará mama baví inter­net a doka­zuje, že milý môžeš byť aj online

Timotej Vančo / 28. júna 2016 / Zaujímavosti

Staré mamy sú často roz­košné samé o sebe. Keď sa ale svet dozve­del o 85-roč­nej May Ashworth, ktorá pou­žila Google pre vyhľa­dá­va­nie a trans­for­mo­va­nie rím­skych čísel, zostali sme len nemo poze­rať s veľ­kým úsme­vom na tvári.

Keď Ben John kon­tro­lo­val his­tó­riu Google Chrome na jej note­bo­oku, zostal prí­jemne zasko­čený. Jeho babka potre­bo­vala pomôcť s rím­skymi čís­li­cami. Na tom by nebolo nič zvláštne, jej slovný reťa­zec však teraz baví celý inter­net. Zba­dal, ako bolo medzi posled­nými vyhľa­dá­va­niami na Google napí­sané: “Pro­sím pre­lož tieto rím­ske čís­lice MCMXC­VIII ďaku­jem.”

24-ročný vnuk Ben nedo­ká­zal odo­lať, musel to odfo­tiť a zave­siť na Twit­ter so sta­tu­som: “Pane Bože, práve som otvo­ril lap­top mojej babky a keď niečo zadá­vala do Googlu, pri­dala k tomu aj ‘pro­sím’ a ‘ďaku­jem’.”

babka internet

foto: boredpanda.com 

Stalo sa to veľ­kým virá­lom po celom inter­nete až si to všimli aj v Google. Roz­hodli sa, že jej odpíšu a tak­tiež pre­lo­žia poža­do­vané rím­ske čís­lice.

babka internet2

foto: boredpanda.com 

Google tiež vysvet­lil pani May Ashworth, že pokiaľ nie je nut­nosť, ďako­vať nemusí.

babka internet3

foto: boredpanda.com 

Foto­gra­fia má dote­raz vyše 8 000 zdie­ľaní a páči sa viac ako 12 000 pou­ží­va­te­ľom.

zdroj: dailymail.co.uk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: metro.co.uk

Pridať komentár (0)