Star­bucks: Nepria­teľ ale­bo inšpi­rá­cia pre malé kaviar­ne?

Marianna Mikešová / 4. októbra 2016 / Zaujímavosti

Nie je to dáv­no, čo naj­sil­nej­ší kavia­ren­ský reťa­zec otvo­ril svo­ju prvú poboč­ku na Slo­ven­sku. Kým sa bra­ti­slav­skí tee­na­ge­ri pote­ši­li, že pri­bud­lo nové mies­to, kde sa môžu schá­dzať s kama­rát­mi, milov­ní­ci kva­lit­nej kávy rea­go­va­li s odpo­rom či povzne­se­ným nezá­uj­mom. Tie pre­dra­že­né teku­té zákus­ky pred­sa ich káve nemô­žu kon­ku­ro­vať.

Áno, v pod­sta­te sa nemý­lia, pre­to­že veľ­ké reťaz­ce a men­šie kaviar­nič­ky majú tro­chu odliš­né cie­ľo­vé sku­pi­ny zákaz­ní­kov. Záro­veň, ako tak­mer v kaž­dom biz­ni­se, musia ved­ľa seba koexis­to­vať via­ce­ré úrov­ne kva­li­ty – lac­né kaviar­ne, lep­šie kaviar­ne, reťaz­ce aj kaviar­ne so spe­cial­ty cof­fee. Neus­tá­le kri­ti­zo­va­nie komerč­ných reťaz­cov nikam neve­die, ove­ľa prí­nos­nej­šie je pozrieť sa na vec z iné­ho uhla. Nie náho­dou je totiž Star­bucks najús­peš­nej­šou sie­ťou kaviar­ní na sve­te a aj kri­ti­ci musia uznať, že nie­kto­ré veci robí sku­toč­ne dob­re:

Sil­ný bran­ding

Urči­te sa ti už sta­lo, že si nav­ští­vil neja­kú prí­jem­nú kavia­reň, no na dru­hý deň si si ani za svet nemo­hol spo­me­núť na jej názov či logo. Veľ­ké reťaz­ce však vedia, ako vytvo­riť sku­toč­ný loveb­rand — znač­ku, kto­rú budú ľudia milo­vať a budú sa k nej vra­cať. Za loveb­ran­dom je iden­ti­ta, prí­beh, vzťah, pocit. To všet­ko Star­bucks dob­re vie a jeho siré­na na zele­nom poza­dí, odka­zu­jú­ca na his­tó­riu rod­né­ho Seatt­lu, pre­to den­ne láka do kaviar­ní tisí­ce zákaz­ní­kov. Neme­nej úspeš­ný je pre­daj hrn­če­kov s pek­ným dizaj­nom, kto­ré je mož­né zbie­rať. Skú­šal si už pre­dá­vať pro­dukt s logom tvo­jej kaviar­ne?

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt starbucks favim

foto: weheartit.com

Vytvá­ra­nie onli­ne komu­ni­ty

Podob­ne ako alko­hol, aj káva odjak­ži­va spá­ja ľudí, či už pri pria­teľ­skom poke­ci ale­bo pra­cov­nom stret­nu­tí. Vytvá­ra­nie komu­ni­ty stá­lych zákaz­ní­kov je cie­ľom malých kaviar­ní aj veľ­kých reťaz­cov. Nie­kto­rým to samoz­rej­me ide lep­šie ako iným a Star­bucks je v tom­to opäť prí­kla­dom úspe­chu. Kľú­čom je dnes pre­po­je­nie na onli­ne svet. Na Ins­ta­gra­me sa to fot­ka­mi kelím­kov s typic­kým logom hem­ží a na sve­te neexis­tu­je zdie­ľa­nej­šia znač­ka kávy. Pre mno­hých ľudí je to demon­štrá­cia aké­ho­si sta­tu­su, pre znač­ku je to tá naj­lep­šia rekla­ma. Aj malá kavia­reň sa môže inšpi­ro­vať a povzbu­diť zákaz­ní­kov k zdie­ľa­niu fotiek pro­stred­níc­tvom sociál­nych sie­tí, sta­čí len zapo­jiť fan­tá­ziu. Efekt môže byť obrov­ský.

Tar­get aj na odpor­cov espres­sa

Ak by mala byť len jed­na vec, za kto­rú tre­ba zele­nej siré­ne zatlies­kať, urči­te je to fakt, že doká­za­la pri­lá­kať aj tých, kto­rým káva nechu­tí. Veľ­ké per­cen­to zákaz­ní­kov Star­buck­su tvo­ria ľudia, do kto­rých by si espres­so nena­lia­li ani s pou­ži­tím fyzic­kej sily, no fra­puc­ci­no gran­de si dajú den­ne. Aj kaviar­nič­ky s výbe­ro­vou kávou sa sna­žia pri­lá­kať kávo­vých lai­kov, no nie vždy sa im to darí. Je totiž ľah­ké odlá­kať člo­ve­ka nad­mer­ným množ­stvom odbor­ných infor­má­cií o chu­ťo­vom pro­fi­le zŕn či o toxic­kom spo­je­ní kávy, cuk­ru a mlie­ka. Pre­to, milý baris­ta, nabu­dú­ce pri žia­dos­ti o extra mlie­ko ale­bo šľa­hač­ku zatni zuby a spo­meň si na sta­ré zná­me „náš zákaz­ník, náš pán“. Mož­no zís­kaš nové­ho pra­vi­del­né­ho náv­štev­ní­ka.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt starbucks comunity favim

foto: raisingthevolume.com

Kúzel­ný svet chu­tí

Keď si ako die­ťa videl film Char­lie­ho tová­reň na čoko­lá­du, zrej­me si tiež túžil vybrať sa do čaro­vné­ho sve­ta cuk­ro­vi­niek a ochut­nať všet­ko, čo ponú­ka. Neja­ko podob­ne sa cítia mno­hí zákaz­ní­ci Star­buck­su, kde si môžu sami nami­xo­vať kvad­ri­li­ón roz­ma­ni­tých nápo­jov s láka­vý­mi prí­chu­ťa­mi. Všet­ci vie­me, že s cuk­rom to nerad­no pre­há­ňať, no raz za čas si kaž­dý rád spes­trí život. A dá sa to aj zdrav­šie. Namies­to ume­lých siru­pov a prí­chu­tí môžeš zákaz­ní­kom ponúk­nuť sezón­ne siru­py z prí­rod­ných suro­vín, ško­ri­cu, čoko­lá­du, kore­nie, či dokon­ca vymys­lieť vlast­ný variant obľú­be­né­ho pump­kin spi­ce lat­te. Ľudia majú radi zme­nu a s jesen­nou či zim­nou špe­ciál­nou ponu­kou kaž­dá kavia­reň zabo­du­je.

Ino­vo­va­nie a pris­pô­so­be­nie sa trhu

Všet­ci vie­me, akú kva­li­tu pro­duk­tov pri­bliž­ne môže­me oča­ká­vať od veľ­kých gas­tro reťaz­cov. Aj v prí­pa­de zele­nej sie­te kaviar­ní je zrej­mé, že kva­li­ta zŕn cer­ti­fi­kát spe­cial­ty cof­fee nedo­sa­hu­je. Star­bucks však nespí na vav­rí­noch a sna­ží sa svo­ju ponu­ku pris­pô­so­bo­vať aktu­ál­nej situ­ácii vo sve­te kávy, kde drží prím prá­ve spe­cial­ty cof­fee. Napriek tomu, že je reťa­zec zná­my veľ­mi tma­vým pra­že­ním zŕn, nedáv­no zavie­dol tiež svet­lé pra­že­nie, pri kto­rom viac vyni­ka­jú špe­ci­fic­ké vlast­nos­ti kávy. Okrem toho začal pou­ží­vať aj alter­na­tív­ne príp­ra­vy. Dalo by sa pole­mi­zo­vať, či to má sku­toč­ne žela­ný efekt, no ino­vá­cie sa ráta­jú. Nie všet­ky kaviar­ne totiž majú odva­hu skú­siť zme­nu.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt starbucks shop favim

foto: wallpaper.zone

Vzde­lá­va­nie zamest­nan­cov

Nájsť kavia­reň s nevzde­la­ný­mi baris­ta­mi nie je ťaž­ké. Skús sa ich občas spý­tať, či ti vysvet­lia roz­diel medzi ara­bi­kou a robus­tou ale­bo capuc­ci­nom a lat­te. Nie vždy sa doč­káš adek­vát­nej odpo­ve­de. Napriek mno­hým nedos­tat­kom, kto­ré by sa zele­né­mu reťaz­cu dali vytknúť, si na ško­le­ní zamest­nan­cov dáva zále­žať a všet­ci musia prejsť cer­ti­fi­ko­va­ným kur­zom. Okrem toho orga­ni­zu­je aj ško­le­nia pre verej­nosť. Nie je náho­da, že nie­kto­rí vychy­te­ní baris­ti pra­cu­jú­ci so spe­cial­ty cof­fee začí­na­li prá­ve u zele­ných, kde sa nauči­li základ­ným vedo­mos­tiam aj mana­žér­skym schop­nos­tiam.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: favim.com

Pridať komentár (0)