Star­bucks: Nepria­teľ alebo inšpi­rá­cia pre malé kaviarne?

Marianna Mikešová / 4. októbra 2016 / Zaujímavosti

Nie je to dávno, čo naj­sil­nejší kavia­ren­ský reťa­zec otvo­ril svoju prvú pobočku na Slo­ven­sku. Kým sa bra­ti­slav­skí tee­na­geri pote­šili, že pri­budlo nové miesto, kde sa môžu schá­dzať s kama­rátmi, milov­níci kva­lit­nej kávy rea­go­vali s odpo­rom či povzne­se­ným nezá­uj­mom. Tie pre­dra­žené tekuté zákusky predsa ich káve nemôžu kon­ku­ro­vať.

Áno, v pod­state sa nemý­lia, pre­tože veľké reťazce a men­šie kaviar­ničky majú tro­chu odlišné cie­ľové sku­piny zákaz­ní­kov. Záro­veň, ako tak­mer v kaž­dom biz­nise, musia vedľa seba koexis­to­vať via­ceré úrovne kva­lity – lacné kaviarne, lep­šie kaviarne, reťazce aj kaviarne so spe­cialty cof­fee. Neus­tále kri­ti­zo­va­nie komerč­ných reťaz­cov nikam neve­die, oveľa prí­nos­nej­šie je pozrieť sa na vec z iného uhla. Nie náho­dou je totiž Star­bucks najús­peš­nej­šou sie­ťou kaviarní na svete a aj kri­tici musia uznať, že nie­ktoré veci robí sku­točne dobre:

Silný bran­ding

Určite sa ti už stalo, že si nav­ští­vil nejakú prí­jemnú kavia­reň, no na druhý deň si si ani za svet nemo­hol spo­me­núť na jej názov či logo. Veľké reťazce však vedia, ako vytvo­riť sku­točný loveb­rand — značku, ktorú budú ľudia milo­vať a budú sa k nej vra­cať. Za loveb­ran­dom je iden­tita, prí­beh, vzťah, pocit. To všetko Star­bucks dobre vie a jeho siréna na zele­nom pozadí, odka­zu­júca na his­tó­riu rod­ného Seattlu, preto denne láka do kaviarní tisíce zákaz­ní­kov. Neme­nej úspešný je pre­daj hrn­če­kov s pek­ným dizaj­nom, ktoré je možné zbie­rať. Skú­šal si už pre­dá­vať pro­dukt s logom tvo­jej kaviarne?

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt starbucks favim

foto: weheartit.com

Vytvá­ra­nie online komu­nity

Podobne ako alko­hol, aj káva odjak­živa spája ľudí, či už pri pria­teľ­skom pokeci alebo pra­cov­nom stret­nutí. Vytvá­ra­nie komu­nity stá­lych zákaz­ní­kov je cie­ľom malých kaviarní aj veľ­kých reťaz­cov. Nie­kto­rým to samoz­rejme ide lep­šie ako iným a Star­bucks je v tomto opäť prí­kla­dom úspe­chu. Kľú­čom je dnes pre­po­je­nie na online svet. Na Ins­ta­grame sa to fot­kami kelím­kov s typic­kým logom hemží a na svete neexis­tuje zdie­ľa­nej­šia značka kávy. Pre mno­hých ľudí je to demon­štrá­cia aké­hosi sta­tusu, pre značku je to tá naj­lep­šia reklama. Aj malá kavia­reň sa môže inšpi­ro­vať a povzbu­diť zákaz­ní­kov k zdie­ľa­niu fotiek pro­stred­níc­tvom sociál­nych sietí, stačí len zapo­jiť fan­tá­ziu. Efekt môže byť obrov­ský.

Tar­get aj na odpor­cov espressa

Ak by mala byť len jedna vec, za ktorú treba zele­nej siréne zatlies­kať, určite je to fakt, že doká­zala pri­lá­kať aj tých, kto­rým káva nechutí. Veľké per­cento zákaz­ní­kov Star­bucksu tvo­ria ľudia, do kto­rých by si espresso nena­liali ani s pou­ži­tím fyzic­kej sily, no fra­puc­cino grande si dajú denne. Aj kaviar­ničky s výbe­ro­vou kávou sa sna­žia pri­lá­kať kávo­vých lai­kov, no nie vždy sa im to darí. Je totiž ľahké odlá­kať člo­veka nad­mer­ným množ­stvom odbor­ných infor­má­cií o chu­ťo­vom pro­file zŕn či o toxic­kom spo­jení kávy, cukru a mlieka. Preto, milý barista, nabu­dúce pri žia­dosti o extra mlieko alebo šľa­hačku zatni zuby a spo­meň si na staré známe „náš zákaz­ník, náš pán“. Možno zís­kaš nového pra­vi­del­ného náv­štev­níka.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt starbucks comunity favim

foto: raisingthevolume.com

Kúzelný svet chutí

Keď si ako dieťa videl film Char­lieho tová­reň na čoko­ládu, zrejme si tiež túžil vybrať sa do čaro­vného sveta cuk­ro­vi­niek a ochut­nať všetko, čo ponúka. Nejako podobne sa cítia mnohí zákaz­níci Star­bucksu, kde si môžu sami nami­xo­vať kvad­ri­lión roz­ma­ni­tých nápo­jov s láka­vými prí­chu­ťami. Všetci vieme, že s cuk­rom to neradno pre­há­ňať, no raz za čas si každý rád spes­trí život. A dá sa to aj zdrav­šie. Namiesto ume­lých siru­pov a prí­chutí môžeš zákaz­ní­kom ponúk­nuť sezónne sirupy z prí­rod­ných suro­vín, ško­ricu, čoko­ládu, kore­nie, či dokonca vymys­lieť vlastný variant obľú­be­ného pump­kin spice latte. Ľudia majú radi zmenu a s jesen­nou či zim­nou špe­ciál­nou ponu­kou každá kavia­reň zabo­duje.

Ino­vo­va­nie a pris­pô­so­be­nie sa trhu

Všetci vieme, akú kva­litu pro­duk­tov pri­bližne môžeme oča­ká­vať od veľ­kých gas­tro reťaz­cov. Aj v prí­pade zele­nej siete kaviarní je zrejmé, že kva­lita zŕn cer­ti­fi­kát spe­cialty cof­fee nedo­sa­huje. Star­bucks však nespí na vav­rí­noch a snaží sa svoju ponuku pris­pô­so­bo­vať aktu­ál­nej situ­ácii vo svete kávy, kde drží prím práve spe­cialty cof­fee. Napriek tomu, že je reťa­zec známy veľmi tma­vým pra­že­ním zŕn, nedávno zavie­dol tiež svetlé pra­že­nie, pri kto­rom viac vyni­kajú špe­ci­fické vlast­nosti kávy. Okrem toho začal pou­ží­vať aj alter­na­tívne príp­ravy. Dalo by sa pole­mi­zo­vať, či to má sku­točne želaný efekt, no ino­vá­cie sa rátajú. Nie všetky kaviarne totiž majú odvahu skú­siť zmenu.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt starbucks shop favim

foto: wallpaper.zone

Vzde­lá­va­nie zamest­nan­cov

Nájsť kavia­reň s nevzde­la­nými baris­tami nie je ťažké. Skús sa ich občas spý­tať, či ti vysvet­lia roz­diel medzi ara­bi­kou a robus­tou alebo capuc­ci­nom a latte. Nie vždy sa doč­káš adek­vát­nej odpo­vede. Napriek mno­hým nedos­tat­kom, ktoré by sa zele­nému reťazcu dali vytknúť, si na ško­lení zamest­nan­cov dáva zále­žať a všetci musia prejsť cer­ti­fi­ko­va­ným kur­zom. Okrem toho orga­ni­zuje aj ško­le­nia pre verej­nosť. Nie je náhoda, že nie­ktorí vychy­tení baristi pra­cu­júci so spe­cialty cof­fee začí­nali práve u zele­ných, kde sa naučili základ­ným vedo­mos­tiam aj mana­žér­skym schop­nos­tiam.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: favim.com

Pridať komentár (0)