Star­bucks začne roz­dá­vať nepre­dané potra­viny ľuďom, ktorí hla­dujú

Kristína Šuvadová / 28. marca 2016 / Business

Star­bucks sa zavia­zal roz­dať 100% svo­jích nepre­da­ných potra­vín ľuďom, ktorí to naozaj potre­bujú” — takýto oznam bol začiat­kom tohto týždňa skoro vo všet­kých tla­čo­vých sprá­vach v Ame­rike.

Tak­tiež v nich bolo uve­dené aj novo­vznik­nuté par­tner­stvo medzi Fee­ding Ame­rica — nezis­ko­vou orga­ni­zá­ciou a medzi Star­buck­som. Tento postup umož­ňuje daro­vať všetky potra­viny, ktoré by v najb­liž­ších dňoch pod­ľahli skaze, ďalej. Všetko jedlo bude pri­pra­vené priamo na kon­zu­má­ciu a bude ulo­žené v špe­ciál­nych potra­vi­no­vých ban­kách po celej kra­jine.

Podľa ame­ric­kých výsku­mov totiž trpí jeden zo sied­mich ľudí hla­dom a až 70 miliárd libier (v potra­vi­nách) je zby­točne vyho­de­ných každý rok. Star­bucks preto ini­cia­tívne dúfa, že pomôže zme­niť tieto čísla a aspoň o tro­chu ich zní­žiť.

1 startitupA

Orga­ni­zá­cia, ktorá so Star­buck­som spo­lu­pra­cuje je nasta­vená tak, aby každý deň vyz­dvihla potra­viny zo všet­kých pobo­čiek v celej Ame­rike a následne na to ich v chla­de­ných dodáv­kach dodala do potra­vi­no­vých bánk. Celý pro­ces, od obchodu — až k ľuďom v núdzi, bude trvať možno aj menej ako 24 hodín.

Tento nápad sa zre­a­li­zo­val až teraz, napriek tomu že myš­lienka tu bola už nie­koľko rokov. Je to najmä kvôli prí­snym pra­vid­lám, ktoré hovo­ria naprí­klad aj o pres­nej tep­lote pri pre­vá­žaní potra­vín. Je to ochrana pred tým, aby sa pro­dukty poka­zili a aby boli dodané v poriadku.

Dúfame, že takto zme­níme mnohé životy a pomô­žeme mno­hým ľuďom. Tak­tiež by bolo úžasné, keby začali podobne fun­go­vať aj ostatné kaviarne a reštau­rá­cie.

Vyjad­ril sa hovorca Star­bucksu pre Ame­riku.

Je hrozné, koľko potra­vín sa denne vyhodí a koľko ľudí by vďaka nim mohlo pre­žiť. Mali by sme si preto od Star­bucksu brať prí­klad a začať s tým niečo robiť.

2 startupA3 startupA

Zdroj: mymodernmet.com, zdroj foto­gra­fií: mymodernmet.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: skim.gs

Pridať komentár (0)