Startitup otestoval vynovený HOPIN, s ktorým sa odvezieš v limuzíne ako Kiska

Marianna Mikešová / 13. februára 2018 / Zo Slovenska

zdroj: pexels.com, HOPIN, Mercedes-Benz
  • Všetci vieme, že do­prava v Bra­ti­slave má ďa­leko od roz­právky
  • S vy­no­ve­nou app­kou od HO­PINu ju máš však úplne pod pal­com
  • Vy­skú­šali sme, ako sa vozí li­mu­zí­nou či v snež­nej ka­la­mite

Pa­mä­táš si ešte na bra­ti­slav­skú sne­hovú ka­la­mitu spred týždňa? Po­skytla nám ide­álnu prí­le­ži­tosť otes­to­vať pre teba jednu zo slo­ven­ských ta­xis­lu­žieb: 

Bola streda, taký bez­kon­fliktný deň v týždni, keď sa už po­maly zví­ken­dieva. Po­ze­rám však z okna do ran­nej re­a­lity a zis­ťu­jem, že Bra­ti­slava opäť raz bo­juje s cen­ti­met­rom snehu a čo si bu­deme ho­vo­riť, opäť raz pre­hráva na pl­nej čiare. Po po­šmyk­nutí na do­ko­nale po­sy­pa­nom chod­níku a mi­nú­tach stá­tia na za­stávke, keď mhdčka ne­chodí a ja už sa lú­čim so svo­jimi prs­tami, ešte v po­sled­nej chvíli vy­ťa­hu­jem mo­bil. Za­pí­nam HO­PIN, ktorý oproti kon­ku­renč­ným ta­xis­luž­bám uzná­vam za to, že je rý­dzo slo­ven­ský.

Vší­mam si, že od po­sled­ného po­u­ži­tia sa appka mierne zme­nila, má iný di­zajn, no to nie je všetko. Vi­dím nové fun­kcie, všetko je po­u­ží­va­teľ­sky prí­jem­nej­šie. Za­dá­va­nie po­lohy a trasy je rých­lej­šie, po no­vom ti appka pre­hľadne oznámi od­ha­do­vaný čas prí­chodu šo­féra aj prí­jazdu do cie­ľo­vého bodu. Je tu nový pro­fil LIMO pre si­tu­ácie, keď sa po­tre­bu­ješ cí­tiť na úrovni, aj pro­fil MHD, ktorý ma práve in­for­mo­val, že au­to­bus na dva pre­stupy dnes na­ozaj ne­bude dobrá voľba.

Pri­budli tiež roz­ší­rené mož­nosti jazdy. Chceš ces­to­vať so svo­jím mi­lo­va­ným psom, ktorý, žiaľ, púšťa ne­jaký ten chlp, máš nad­roz­mernú ba­to­žinu, lebo ideš na le­tisko, alebo len deň bl­bec a nech­ceš, aby ťa šo­fér vy­ru­šo­val tráp­nymi otáz­kami o tom, čo si mal na ra­ňajky, aký je tvoj me­sačný prí­jem a či máš fra­jera? Stačí na­sta­viť fil­ter a do­siah­neš niečo ako ide­álnu jazdu podľa tvo­jich pred­stáv.

Ja pre ten­to­krát vo­lím je­dinú vý­zvu, a to do­stať sa do práce skôr ako ľu­dia na za­stáv­kach. Kli­kám a šo­fér je na ceste. Appka ma in­for­muje o prí­chode do 10 mi­nút, no v tomto po­časí a po pre­doš­lých skú­se­nos­tiach mu dá­vam 20. Omyl, čas je do­dr­žaný a šo­fér ma hneď víta vtip­nou po­znám­kou, či som si ne­za­budla bežky alebo sánky. Mala som zvo­liť ti­chý fil­ter. Na­priek ceste po­kry­tej vrstvou sne­ho­vej kaše na­sle­duje ply­nulá jazda, ktorú na­ruší len po­ru­cha od­hŕňa­cieho auta na moste. Ces­tári fakt ne­majú svoj deň.

Som v cieli, a to z Petr­žalky do No­vého mesta za 25 mi­nút v sne­ho­vých pod­mien­kach. Po tom, ako si spra­vím ranné es­presso a ra­ňajky, pri­chá­dzajú ko­le­go­via a in­for­mujú ma o ich ka­ta­stro­fál­nej ceste au­tom či mhd. No vieš čo? Tá moja bola aj v ka­la­mite na­ozaj kom­fortná. Slušný šo­fér, žia­den špe­ku­lant, čisté a po­hodlné auto, na­lo­že­nie a vy­lo­že­nie pred dve­rami, takže žiadne fŕ­kance od snehu a jed­no­du­chá platba kar­tou. Do­konca bolo na mne, ktorú trasu zvo­líme. Ne­mu­sela som sa tak báť, že ma „po­vozí“ dl­h­šie a drah­šie, ako by sa pat­rilo.

Vy­no­vený HO­PIN ma po skú­se­nos­tiach so spo­ma­le­nými kon­ku­renč­nými ta­xis­luž­bami a dr­zými šo­férmi po­zi­tívne prek­va­pil a po tomto teste sa roz­ho­du­jem skú­siť ešte niečo ďal­šie a po­skyt­núť ti tak kom­pletnú re­cen­ziu. Pro­fil LIMO na mňa kri­čal od pr­vej chvíle a ne­dalo mi ne­vys­kú­šať si pré­mi­ovej­šiu jazdu pri prí­le­ži­tosti náv­števy di­vadla. Keď sa to­tiž na­ho­díš alebo ideš na dô­le­žité biz­nis stret­nu­tie, chceš, aby bol aj tvoj prí­chod na úrovni. Golf je síce fajn auto, no prečo zo­stá­vať pri zemi? Takže kli­kám a bez za­vá­ha­nia vy­be­rám E-class.

Už o 5 mi­nút pre­dom­nou stojí na­blýs­kaná li­mu­zína s upra­ve­ným ta­xi­ká­rom, ktorý by pri tro­che tré­ningu a s uni­for­mou mo­hol ro­biť aj osob­ného šo­féra. Se­dím si v koži a vy­chut­ná­vam si jazdu ako na ob­lá­čiku a bez zby­toč­ných slov. Keby sa k ceste po­dá­valo šam­pan­ské, cí­tila by som sa ako Ju­lia Ro­berts vo filme Pre­tty Wo­man. Ak by som pekne pop­ro­sila, šo­fér by mi bez vá­ha­nia po­držal dvere.

Tŕp­nem, koľko si ta­kýto lu­xus cez po­lo­vicu mesta vy­pýta, no appka ma in­for­muje, že len skrom­ných 8 eur, čo je pri voľbe LIMO mi­ni­málne jazdné. V prí­pade via­ce­rých ces­tu­jú­cich je to úplna bomba, takže ďa­ku­jem, aj na­bu­dúce. Spo­kojná vy­stu­pu­jem a HO­PIN appku pri­dá­vam me­dzi ob­ľú­bené, pre­tože s ňou zvlá­dam aj do­pravu v Bra­ti­slave s úsme­vom na tvári.

Tento člá­nok vzni­kol v spo­lu­práci s Ho­pi­nom

Pridať komentár (0)