Star­tup Wee­kend Bra­ti­slava: Aký bol a čo čaká účast­ní­kov?

Ráchel Matušková / 28. október 2015 / Tools a produktivita

Po Star­tup Wee­ken­doch v Žiline a Koši­ciach uzav­rie star­tu­pové víken­dové šia­len­stvo roku 2015 SW v Bra­ti­slave.

Už o pár dní, kon­krétne 20. až 22. novem­bra, sa otvo­ria brány šies­teho roč­níka Star­tup Wee­kend Bra­ti­slava na pôde Eko­no­mic­kej uni­ver­zity. Spo­meňme si na pro­jekty, ktoré zví­ťa­zili počas pre­doš­lých pia­tich roč­ní­kov. A o čom Star­tup Wee­kend vlastne je?

Idea podu­ja­tia Star­tup Wee­kend pochá­dza z Ame­riky z roku 2007. S nápa­dom vytvo­riť podu­ja­tie, na kto­rom počas víkendu vznikne nie jeden, ani tri star­tupy, ale hneď nie­koľko pro­jek­tov, podu­ja­tie kde sa stret­nutú ľudia s nápa­dom, ale bez tímu a tím bez nápadu. S touto myš­lien­kou začí­nal Andrew Hyde v meste Boul­der, Colo­rado. V roku 2010 vlast­níc­tvo nad podu­ja­tím pre­vzali Marc Nager a Clint Nel­sen a základňu pre­su­nuli do Seatlu. Podu­ja­tie sa roz­ší­rilo do celého sveta, dokonca aj na Slo­ven­sko, kde sa prvé podu­ja­tie Star­tup Wee­kend konalo v roku 2011.

O čom SW je?

Star­tup Wee­kend to je viac ako 150 kra­jín, viac ako 23k tímov, ktoré sa na tomto podu­jatí cel­kovo sfor­mo­vali, viac ako 193k čle­nov alumni komu­nity a viac ako 2.9k uda­lostí.

Pod­sta­tou tohto celo­sve­to­vého star­tu­po­vého podu­ja­tia je spá­jať ľudí, ktorí chcú niečo doká­zať a chcú pra­co­vať na nie­čom novom a tiež spo­jiť nápad s tímom. Obja­viť talenty, nápady s poten­ciá­lom, nájsť zdroje, ktoré sú dostupné v okolí. Znie to neuve­ri­teľne, ale počas jed­ného víkendu sa môžeš naučiť viac ako za celý rok a pocho­piť viac vecí ako počas celého štú­dia. Je to síce krátky čas, ale o to inten­zív­nejší, počas kto­rého zis­tíš čo zalo­že­nie a roz­be­hnu­tie star­tupu v sebe pri­náša.

54 hodín, to je čas ktorý dosta­neš k dis­po­zí­cii na to aby si zme­nil svoju budúc­nosť a možno ja budúc­nosť nie­koho iného. Pod­sta­tou podu­ja­tia je čas. Čo by za bež­ných okol­ností trvalo možno aj nie­koľko mesia­cov, sa natlačí a zvládne počas 54 hodín. Ak vyne­cháš zby­točné roz­prá­va­nie, odkla­da­nie, rozp­ty­ľo­va­nie a vyho­vá­ra­nie, ktoré ti dote­raz stálo v ceste za tvo­jim nápad, tak na SW to pre­ko­náš veľmi rýchlo. V rámci 54 hodín nie je čas na nič iné ako na čistú kre­a­ti­vitu a prácu. No talk, all action!

Ako SW pre­bieha?

Prie­beh Star­tup Wee­kendu je v pod­state na celom svete rov­naký, a vycib­rený tak aby pri­nie­sol účast­ní­kom čo naj­viac počas jed­ného víkendu. Čas je vzácna komo­dita, tak ňou predsa nebude plyt­vať.

Hoci pre nie­kto­rých začína víkend už v stredu, na Star­tup Wee­kend si musíme počkať do sku­toč­ného piatku. Večer sa všetci účast­níci stretnú na jed­nom mieste, pove­če­rajú spolu a následne majú pries­tor na nefor­málny networ­king, inak pove­dané oťu­ka­nie sa. Nasle­dovný bod je jeden z naj­dô­le­ži­tej­ších počas celého víkendu, idú sa vybe­rať pro­jekty, na kto­rých sa bude pra­co­vať. Ak máš vlastný pro­jekt, tak si strih­neš krátky 60 sekun­dový pitch a uvi­díš či bude medzi tými, ktoré účast­níci vyberú ako tie naj­zau­jí­ma­vej­šie, tie na kto­rých sa bude makať. Pod­mien­kam Star­tup Wee­kendu vyho­vujú pro­jekty, ktoré sú vo fáze idey, nefun­gujú reálne na trhu.

Ak pro­jekt nemáš, tak si jed­no­du­cho vybe­rieš jeden z pro­jek­tov. Mysli na to, že s ľuďmi, ku kto­rým sa pri­dáš v pia­tok, strá­viš celý víkend až do nedele večera. A ak sa vám podarí prísť na niečo sľubné, možno aj nie­koľko nasle­du­jú­cich mesia­cov.

Po tom ako sa v pia­tok večer sfor­mujú pro­jek­tové tímy, začína ich práca. Nájdu si svoje miesto na prácu a hneď šup do toho! Tímy brains­tor­mujú podľa svo­jej výdrže, hoci aj bez pre­stávky do soboty. V sobotu sa k pra­cu­jú­cim tímom pri­poja men­tori, ktorí sú tímom k dis­po­zí­cii a pomôžu im s čím ich oslo­via. V tento deň je naj­lep­šia šanca na využi­tie pomoci od men­to­rov, tak neza­bud­nite v noci aj na spá­nok, aby ste im nezí­vali do tváre. V sobotu sa maká celý deň, opäť bez hor­ného časo­vého limitu. Uspo­ria­da­te­lia samoz­rejme mys­lia aj na to, že aj star­tu­pisti sú len ľudia a potre­bujú jesť a piť rov­nako ako dre­vo­ru­bač v lese. Kopy jedla, pitia a litre kávy sú k dis­po­zí­cii počas celého podu­ja­tia.

Oča­ká­vaný vrchol podu­ja­tia pri­chá­dza v nedeľu pod­ve­čer, kedy sa opäť pit­chuje. Na Star­tup Wee­kende si vypo­ču­jete tak­mer toľko pit­chov ako v slo­ven­skej dedine počas nedeľ­ného fut­ba­lo­vého zápasu.

Po finál­nych pit­choch pro­jek­tov sa porota poradí, aby následne vyhlá­sila troch víťa­zov. Plus pub­li­kum si hla­so­va­ním vybe­rie tiež svojho obľú­benca.

Podu­ja­tie pre­bieha v anglič­tine. Istá miera tole­ran­cie je v pia­tok, kedy sa môže pre­zen­to­vať aj v slo­ven­čine. Nie je to však naj­lep­šia voľba, keďže je pred­po­klad, že budú prí­tomní aj ľudia zo zahra­ni­čia, ktorí však ľubo­zvuč­nej slo­ven­čine nero­zu­mejú. Finálne pit­che v nedeľu sú už výhradne v anglič­tine.

BTW! Porota! Men­tori! V sobotu a v nedeľu budú súťa­žia­cim k dis­po­zí­cii men­tori, ktorí pomôžu tímom s prob­lé­mami, ktoré neve­dia vyrie­šiť alebo im len tak dajú pár rád do života. Medzi men­tormi sa často obja­vuje Michal Tru­ban, Jaro­slav Ľup­ták, kto­rým napo­sledy v Žiline pomá­hali naprí­klad Petra Kole­sá­rová, Vero­nika Šve­cová, Peter Strá­žo­vec a mnohí iní. Porota nie je tvo­rená men­tormi, ale naprí­klad pod­ni­ka­teľmi alebo inves­tormi.

Kto zví­ťa­zil v minu­lých roč­ní­koch?

Star­tu­pové víkendy tento rok odštar­to­vali v Koši­ciach v apríli (17.-19. apríl 2015), kde sa usku­toč­nil tretí roč­ník, ktorý je záro­veň najm­ladší na Slo­venku. Nedávno star­tupmi žila aj Žilina. Štvrtý roč­ník sa konal v cowor­kingu Banka od 16. do 18. októbra. (Ako to tam vyze­ralo sa dočí­taš TU) Posledný toh­to­ročný Star­tup Wee­kend nás čaká počas pred­po­sled­ného novem­bro­vého víkendu (20.-22. novem­ber) v Bra­ti­slave a bude to už šiesty roč­ník.

Prvý roč­ník Star­tup Wee­kend Bra­ti­slava sa usku­toč­nil v roku 2011 kedy sa vo finále odpre­zen­to­valo 12 pro­jek­tov. Na prvom mieste sa umiest­nil pro­jekt Stu­den­tive, kto­rého cie­ľom je spá­jať štu­den­tov a firmy, aby mali mož­nosť zís­kať prax. Druhé miesto pat­rilo Healthy.ly hard­vér, ktorý dokáže dete­ko­vať tak­mer všetko v hoci­ja­kej teku­tine. Tre­tie miesto pat­rilo Choco Chal­lange, appke, ktorá vyhľa­dáva a hod­notí toalety v okolí uží­va­teľa.

Máj 2012 pat­ril dru­hému SW Bra­ti­slava a zúčast­nilo sa ho okolo 90 ľudí. Víťaz­nými pro­jek­tami boli Ins­tant Feed­back, appka na okam­žité zis­ťo­va­nie spät­nej väzby. Time­Zo­ner, ktorý auto­ma­ticky aktu­ali­zuje čas pou­ží­va­teľa na lokálny. Rybka Bla­mie radila pri roz­ho­do­vaní cez appku Bla­me­I­tOn­Fish. Špe­ciálnu cenu dostal Party Smas­her.

Rok 3012 bol sku­točne plodný, v tom istom roku ako druhý roč­ník, v novem­bri 2012, pre­be­hol tretí roč­ník. Víťa­zom sa stal pro­jekt Best boyf­riend, ktorý nepo­riad­nym mužom pri­po­me­nie sviatky a pomôže s výbe­rom dar­čeka. Druhé miesto obsa­dil Stock.me, pro­jekt na uľah­če­nie inven­túr v malých fir­mách. iRun from Dogs moti­vo­valo bre­cho­tom psov k behu z tre­tieho miesta.

Opäť v novem­bri, no už v roku 2013 sa usku­toč­nil štvrtý roč­ník SW, kde finálne pit­che pre­zen­to­valo až 18 pro­jek­tov. Prvé miesto obsa­dila appka App­ro­ach, ktorá pomáha pre­lo­miť lady pri zozna­mo­vaní. Druhé miesto pat­rilo pro­jektu On my way ktorý dokáže trac­ko­vať polohu osoby, ktorú čakáte a odhadne aj čas, ktorý jej to bude trvať. Tento pro­jekt záro­veň zís­kal aj cenu pub­lika. Tre­tie miesto EMO­TI­CAM, sys­tém, ktorý dokáže roz­poz­nať náladu člo­veka na základe výrazu jeho tváre.

Už je to tak­mer rok od Star­tup­We­e­kend Bra­ti­slava 5, ktorý sa zapí­sal do pove­do­mia tým, v akej pozí­cii sa ho zúčast­nil Ivan Šte­funko. Pozí­ciu inves­tora či zástupcu Neulogy Ven­tu­res nechal za dve­rami a podu­ja­tia sa zúčast­nil ako pravý star­tu­pista. Ivan so svo­jim tímom Balconi.Florist, obsa­dili druhé miesto. Táto appka má pomôcť so sta­rost­li­vos­ťou o domáce rast­liny. Tre­tie miesto pat­rilo appke GoTic­ket, ktorá zjed­no­du­šuje pre­hľa­dá­va­nie a kupo­va­nie rôz­nych lís­tkov. Prvé miesto obsa­dil tím GoDis­co­ver s app­kou zame­ra­nou na vyhľa­dá­va­nie rôz­nych pamia­tok v mes­tách.

Tak čo, pri­dáš sa tento rok k star­tu­po­vým nad­šen­com a šia­len­com? Neho­vo­rím, že Star­tup Wee­kend ti nadobro zmení život. Čo je prav­de­po­dob­nej­šie, že spoz­náš nových ľudí, vyskú­šaš si prácu iným spô­so­bom. A rady od men­to­rov môžeš pou­žiť aj na inom mieste či pro­jekte. A ak nič iné, SW zmení aspoň jeden víkend v tvo­jom živote! Mimo­cho­dom, do konca októbra sa dajú kúpiť lís­tky za špe­ciálnu cenu.

Tipy na záver

Ak máš vlastný pro­jekt, s kto­rým ideš na Star­tup Wee­kend, nepod­ceň úvodný pitch! Máš len jednu minútu, počas kto­rej môžeš zís­kať šancu roz­be­hnúť svoj pro­jekt, tak ju neza­hoď.

Dru­hý­krát zbys­tri pozor­nosť pri výbere tímu. Správne zlo­že­nie čle­nov tímu je nie­kedy dôle­ži­tej­šie ako pro­jekt.

Využi všetky možné dostupné pros­triedky. Men­tori nie sú na podu­jatí na okrasu, ale na to aby pomohli a pora­dili pra­cu­jú­cim tímom. Tak sa nebojte ich oslo­viť a využiť všetko čo môžu ponúk­nuť.

Ešte dôle­ži­tej­šie ako úvodné pit­che sú záve­rečné. Pro­jekt môže byť vypra­co­vaný per­fektne, ale odflák­nutá pre­zen­tá­cia ho potopí do hlbín zabud­nu­tia.

Pridať komentár (0)