Star­tu­pA­wards: slo­ven­ské star­tu­po­vé osca­ry pre rok 2014 už pozna­jú svo­jich maji­te­ľov

Lukáš Gašparík jr. / 2. decembra 2014 / Startupy

V pia­tok sa v his­to­ric­kej budo­ve SND v Bra­ti­sla­ve usku­toč­nil už v pora­dí štvr­tý roč­ník StartupAwards.sk. Prvý krát sa však finá­le kona­lo v budo­ve SND, čo urči­te doda­lo even­tu aj veľ­kú dáv­ku pre­stí­že.

Počas popo­lud­nia na Star­tu­pA­wards bolo mož­né vidieť via­cej zau­jí­ma­vos­tí. Ako spe­ak­ry naj­skôr vystú­pi­li Šte­fan Kle­in a Juraj Vacu­lík, kto­rí všet­kým pred­vied­li a ozrej­mi­li ich ces­tu k súčas­né­mu Aero­mo­bi­lu, kto­rý zožal obrov­ský úspech.

Po nich sa na pódiu pred­sta­vil vôbec prvý ľud­ský cyborg Neil Har­bis­son. Neil je od naro­de­nia far­bo­sle­pý a v hla­ve má implan­to­va­né zaria­de­nie, pomo­cou kto­ré­ho doká­že vní­mať far­by. Zau­jí­ma­vos­ťou je, že Neil nedo­ká­že toto zaria­de­nie dať z hla­vy dole, tak­že je s ním odfo­te­ný naprí­klad aj v pase, čo vzbu­dzu­je pri kaž­dej kon­tro­le zvý­še­nú pozor­nosť.

Počas finá­lo­vé­ho veče­ra sa samoz­re­je aj súťa­ži­lo. Cel­ko­vo bolo mož­né si vypo­čuť 12 pit­chov v 4 kate­gó­riách. Prvá v pora­dí bola kate­gó­ria SOCIE­TY, v kto­rej sa pred­sta­vi­li v nasle­dov­nom pora­dí star­tu­py Yous­ti­ce, Eco­cap­su­le a Crop­Tek. Víťa­zom v tej­to kate­gó­rií sa stal pro­jekt Crop­Tek - inte­li­gent­ný hyd­ro­po­nic­ký sys­tém, kto­rý sa posta­rá o vaše rast­li­ny. Ich cie­ľom je pri­niesť glo­bál­ne potra­vi­no­vú bez­peč­nosť a udr­ža­teľ­né poľ­no­hos­po­dár­stvo napriek neus­tá­le ras­tú­cej sve­to­vej popu­lá­cii. 

Dru­hou v pora­dí bola kate­gó­ria Art & Design. V nej sa pred­sta­vi­li tra­ja fina­lis­ti, medzi kto­rý­mi ste moh­li vidieť star­tu­py FOSA­LI®, Guide a Tage­me. Víťa­zom kate­gó­rie Art & Design sa sta­lo FOSA­LI®, kto­ré sa venu­je návrhu a výro­be dizaj­no­vých svie­ti­diel z optic­kých vlá­kien.

Po krát­kom občerstvo­va­com bre­a­ku nasle­do­va­lo tre­tie kolo pit­chov, ten­to krát išlo o kate­gó­riu Scien­ce, v kto­rej sa pred­sta­vi­li star­tu­py Rese­arch Cen­ter Uni­ver­si­ty of Žili­na, BDP – Bio­lo­gi­cal­ly degra­dab­le poly­mers a Tarqu­ini. V kate­gó­rií Scien­ce bol porot­ca­mi vybra­ný ako víťaz pro­jekt Rese­arch Cen­ter Uni­ver­si­ty of Žili­na, kto­rý sa zaobe­rá ukla­da­ním tep­la do pod­zem­ných zásob­ní­kov počas let­ných mesia­cov, kto­ré je násled­ne využí­va­né na vyhrie­va­nie počas zimy.

Ako posled­ná priš­la na rad kate­gó­ria Digi­tal. V nej sa opäť odpre­zen­to­va­li tri star­tu­py: Staf­fi­no, Diva­no a Opi­ne­on. Po vyrov­na­nom boji star­tu­pov, z kto­rých kaž­dý má reál­ne využi­tie v blíz­kej dobe, sa víťa­zom stal pro­jekt Staf­fi­no. Ten­to star­tup vám posky­tu­je pomo­cou apli­ká­cie mož­nosť ohod­no­tiť per­so­nál v reštau­rá­ciách, ku kto­rým by sa v blíz­kej dobe mali pri­dať aj hote­ly, fit­ness­cen­trá a iné. Staf­fi­no sme však ako víťa­za moh­li vidieť až dva krát, pre­to­že sa sta­li víťa­zom aj špe­ciál­nej ceny a zís­ka­li 25.000 dolá­rov, kto­rú môžu využiť pri ich expan­zií do USA.

Do hod­no­te­nia sa moh­li pro­stred­níc­tvom mobil­nej apli­ká­cie zapo­jiť aj divá­ci. Cenu pub­li­ka zís­kal pro­jekt Eco­cap­su­le, kto­rý sa venu­je návrhu a výro­be eko­lo­gic­kých mini domov budúc­nos­ti. Tie­to níz­ko­ener­ge­tic­ké domy, kto­ré dis­po­nu­jú vlast­nou veter­nou tur­bí­nou a solár­ny­mi panel­mi, by mali poskyt­núť dvom dospe­lým ľudom všet­ko nevy­hnut­né na vytvo­re­nie pohod­lia domo­va. Hla­so­va­nie pre­bie­ha­lo pro­stred­níc­tvom mobil­nej apli­ká­cie pomo­cou fun­kcie Invest but­ton, kde kaž­dý mohol pod­ľa kódu pri­de­liť jed­né­mu zo star­tu­pov 5 euro­vú inves­tí­ciu a víťa­zom sa stal ten, kto­rý naz­bie­ral naj­väč­šie inves­tí­ciu. 

Po ofi­ciál­nom prog­ra­me v his­to­ric­kej budo­ve SND sa účast­ní­ci pre­su­nu­lu na after­par­ty do neďa­le­ké­ho NU Spi­rit clu­bu, kde pokra­čo­va­la zába­va po celú noc. Toh­to­roč­né Star­tu­pA­wards bolo pod­ľa náš­ho názo­ru veľ­mi vyda­re­né podu­ja­tie, kto­ré­ho víťa­zom gra­tu­lu­je­me, orga­ni­zá­to­rom ďaku­je­me a už sa teší­me na ďal­ší roč­ník! :)

zdroj foto: startupawards.sk

Pridať komentár (0)