Star­tu­pA­wards: slo­ven­ské star­tu­pové oscary pre rok 2014 už poznajú svo­jich maji­te­ľov

Lukáš Gašparík jr. / 2. decembra 2014 / Startupy

V pia­tok sa v his­to­ric­kej budove SND v Bra­ti­slave usku­toč­nil už v poradí štvrtý roč­ník StartupAwards.sk. Prvý krát sa však finále konalo v budove SND, čo určite dodalo eventu aj veľkú dávku pre­stíže.

Počas popo­lud­nia na Star­tu­pA­wards bolo možné vidieť via­cej zau­jí­ma­vostí. Ako spe­akry naj­skôr vystú­pili Šte­fan Klein a Juraj Vacu­lík, ktorí všet­kým pred­viedli a ozrej­mili ich cestu k súčas­nému Aero­mo­bilu, ktorý zožal obrov­ský úspech.

Po nich sa na pódiu pred­sta­vil vôbec prvý ľud­ský cyborg Neil Har­bis­son. Neil je od naro­de­nia far­bo­slepý a v hlave má implan­to­vané zaria­de­nie, pomo­cou kto­rého dokáže vní­mať farby. Zau­jí­ma­vos­ťou je, že Neil nedo­káže toto zaria­de­nie dať z hlavy dole, takže je s ním odfo­tený naprí­klad aj v pase, čo vzbu­dzuje pri kaž­dej kon­trole zvý­šenú pozor­nosť.

Počas finá­lo­vého večera sa samoz­reje aj súťa­žilo. Cel­kovo bolo možné si vypo­čuť 12 pit­chov v 4 kate­gó­riách. Prvá v poradí bola kate­gó­ria SOCIETY, v kto­rej sa pred­sta­vili v nasle­dov­nom poradí star­tupy Yous­tice, Eco­cap­sule a Crop­Tek. Víťa­zom v tejto kate­gó­rií sa stal pro­jekt Crop­Tek - inte­li­gentný hyd­ro­po­nický sys­tém, ktorý sa postará o vaše rast­liny. Ich cie­ľom je pri­niesť glo­bálne potra­vi­novú bez­peč­nosť a udr­ža­teľné poľ­no­hos­po­dár­stvo napriek neus­tále ras­tú­cej sve­to­vej popu­lá­cii. 

Dru­hou v poradí bola kate­gó­ria Art & Design. V nej sa pred­sta­vili traja fina­listi, medzi kto­rými ste mohli vidieť star­tupy FOSALI®, Guide a Tageme. Víťa­zom kate­gó­rie Art & Design sa stalo FOSALI®, ktoré sa venuje návrhu a výrobe dizaj­no­vých svie­ti­diel z optic­kých vlá­kien.

Po krát­kom občerstvo­va­com bre­aku nasle­do­valo tre­tie kolo pit­chov, tento krát išlo o kate­gó­riu Science, v kto­rej sa pred­sta­vili star­tupy Rese­arch Cen­ter Uni­ver­sity of Žilina, BDP – Bio­lo­gi­cally degra­dable poly­mers a Tarqu­ini. V kate­gó­rií Science bol porot­cami vybraný ako víťaz pro­jekt Rese­arch Cen­ter Uni­ver­sity of Žilina, ktorý sa zaoberá ukla­da­ním tepla do pod­zem­ných zásob­ní­kov počas let­ných mesia­cov, ktoré je následne využí­vané na vyhrie­va­nie počas zimy.

Ako posledná prišla na rad kate­gó­ria Digi­tal. V nej sa opäť odpre­zen­to­vali tri star­tupy: Staf­fino, Divano a Opi­neon. Po vyrov­na­nom boji star­tu­pov, z kto­rých každý má reálne využi­tie v blíz­kej dobe, sa víťa­zom stal pro­jekt Staf­fino. Tento star­tup vám posky­tuje pomo­cou apli­ká­cie mož­nosť ohod­no­tiť per­so­nál v reštau­rá­ciách, ku kto­rým by sa v blíz­kej dobe mali pri­dať aj hotely, fit­ness­cen­trá a iné. Staf­fino sme však ako víťaza mohli vidieť až dva krát, pre­tože sa stali víťa­zom aj špe­ciál­nej ceny a zís­kali 25.000 dolá­rov, ktorú môžu využiť pri ich expan­zií do USA.

Do hod­no­te­nia sa mohli pro­stred­níc­tvom mobil­nej apli­ká­cie zapo­jiť aj diváci. Cenu pub­lika zís­kal pro­jekt Eco­cap­sule, ktorý sa venuje návrhu a výrobe eko­lo­gic­kých mini domov budúc­nosti. Tieto níz­ko­ener­ge­tické domy, ktoré dis­po­nujú vlast­nou veter­nou tur­bí­nou a solár­nymi panelmi, by mali poskyt­núť dvom dospe­lým ľudom všetko nevy­hnutné na vytvo­re­nie pohod­lia domova. Hla­so­va­nie pre­bie­halo pro­stred­níc­tvom mobil­nej apli­ká­cie pomo­cou fun­kcie Invest but­ton, kde každý mohol podľa kódu pri­de­liť jed­nému zo star­tu­pov 5 eurovú inves­tí­ciu a víťa­zom sa stal ten, ktorý naz­bie­ral naj­väč­šie inves­tí­ciu. 

Po ofi­ciál­nom prog­rame v his­to­ric­kej budove SND sa účast­níci pre­su­nulu na after­party do neďa­le­kého NU Spi­rit clubu, kde pokra­čo­vala zábava po celú noc. Toh­to­ročné Star­tu­pA­wards bolo podľa nášho názoru veľmi vyda­rené podu­ja­tie, kto­rého víťa­zom gra­tu­lu­jeme, orga­ni­zá­to­rom ďaku­jeme a už sa tešíme na ďalší roč­ník! :)

zdroj foto: startupawards.sk

Pridať komentár (0)