Star­tu­po­vá bub­li­na?

Ľudovít Nastišin / 27. marca 2015 / Lifehacking

Už som una­ve­ný z číta­nia vyjad­re­ní rôz­nych inves­to­rov a novi­ná­rov, kto­rí sa vyjad­ru­jú k súčas­nej údaj­nej tech­no­lo­gic­kej bub­li­ne. Chá­pem, že je to zábav­ná téma na spra­co­va­nie a ľah­ko sa to uve­rej­ňu­je, ale pre mňa je to nud­né číta­nie. Tak­tiež chá­pem, že to môže odstra­šiť nových inves­to­rov a zní­žiť valu­ácie firiem, ale musí pred­sa exis­to­vať spô­sob, ako pro­ti tým­to vyjad­re­niam bojo­vať.

Ove­ľa rad­šej by som čítal o tom, čo sa deje vo fír­mách ako o sta­ve trhu. Inves­to­ri, kto­rí si mys­lia, že spo­loč­nos­ti sú nad­hod­no­te­né majú plné prá­vo roz­hod­núť sa nein­ves­to­vať. V koneč­nom dôsled­ku trh sám určí ich jed­no­znač­nú hod­no­tu.

Ohľa­dom bub­lín som vcel­ku para­no­id­ný, táto oblasť má ešte stá­le zákla­dy posta­ve­né na roz­um­ných dôvo­doch (naj­me­nej roz­um­ná vec z tej­to oblas­ti, o kto­rej by sa teore­tic­ky dalo deba­to­vať by moh­li byť ear­ly-sta­ge valu­ácie, ale to je pri­ma­lá čias­t­ka cel­ko­vé­ho kapi­tá­lu na to, aby sa to dalo nazvať bub­li­nou). Dokon­ca aj moje nedáv­ne komen­tá­re boli zle inter­pre­to­va­né vo svet­le, že sme v bub­li­ne – až tak veľ­mi o tom chce tlač písať.

Aj keď zaprí­či­ňu­jú množ­stvo potria­sa­ní rukou, biz­ni­so­vý cyk­lus je krát­ky v porov­na­ní s cyk­lom ino­vá­cie. V októb­ri 2008 vystú­pi­la Sequ­oia Capi­tal – dis­ku­ta­bil­ne sú tí naj­lep­ší v tom­to biz­ni­se – so sláv­nou „RIP Good Times“ pre­zen­tá­ci­ou (bol som tam). O nie­koľ­ko mesia­cov neskôr sme poskyt­li inves­tí­ciu Airb­nb. O nie­koľ­ko ďal­ších mesia­cov neskôr začal fun­go­vať Uber­Cab.

Namies­to toho, aby som dával aké­koľ­vek sta­no­vis­ká, rad­šej ponúk­nem stáv­ku v hori­zon­te 5 rokov. Aby sa potvr­di­lo, že mám prav­du, musím uspieť vo všet­kých bodoch:

1) Top 6 US spo­loč­nos­tí pod­ľa For­tu­ne (Uber, Palan­tir, Airb­nb, Drop­box, Pin­te­rest a Spa­ceX) má v súčas­nos­ti hod­no­tu nie­čo cez 100 mld. dolá­rov. Snap­chat vyne­chá­vam, pre­to­že som nedo­ká­zal zís­kať veri­fi­ká­ciu ich valu­ácie.

Tvr­de­nie 1: 1. janu­ára 2020 budú mať spo­loč­ne hod­no­tu mini­mál­ne 200 mld. dolá­rov.

2) Stri­pe, Zene­fits, Ins­ta­cart, Mixpa­nel, Tees­pring, Opti­mi­ze­ly, Coin­ba­se, Doc­ker a Weeb­ly sú výbe­rom mid-sta­ge spo­loč­nos­tí pod­po­re­ných Ycom­bi­na­tor-om, kto­ré majú v súčas­nos­ti hod­no­tu menej ako 9 mld. dolá­rov.

Tvr­de­nie 2: 1. janu­ára 2020 budú mať hod­no­tu mini­mál­ne 27 mld. dolá­rov.

3) Tvr­de­nie 3: Súčas­ná dáv­ka nových YC firiem pre zimu 2015 s aktu­ál­nou hod­no­tou blí­žia­cou sa k 0 dolá­rov bude mať 1. Janu­ára 2020 hod­no­tu mini­mál­ne 3 mld. dolá­rov.

Tým­to otvá­ram túto stáv­ku pre všet­ky VC, kto­ré sú ochot­né do toho ísť (aj keď mi nie je jas­né, pre­čo by to nie­kto z nich robil a sta­vil pro­ti star­tu­pom). Pora­ze­ný daru­je 100 000 dolá­rov na cha­ri­tu pod­ľa výbe­ru víťa­za.

Zdroj: Sam Alt­man, YCom­bi­na­tor

Pridať komentár (0)