Star­tu­pová bub­lina?

Ľudovít Nastišin / 27. marca 2015 / Tools a produktivita

Už som una­vený z číta­nia vyjad­rení rôz­nych inves­to­rov a novi­ná­rov, ktorí sa vyjad­rujú k súčas­nej údaj­nej tech­no­lo­gic­kej bub­line. Chá­pem, že je to zábavná téma na spra­co­va­nie a ľahko sa to uve­rej­ňuje, ale pre mňa je to nudné číta­nie. Tak­tiež chá­pem, že to môže odstra­šiť nových inves­to­rov a zní­žiť valu­ácie firiem, ale musí predsa exis­to­vať spô­sob, ako proti týmto vyjad­re­niam bojo­vať.

Oveľa rad­šej by som čítal o tom, čo sa deje vo fír­mách ako o stave trhu. Inves­tori, ktorí si mys­lia, že spo­loč­nosti sú nad­hod­no­tené majú plné právo roz­hod­núť sa nein­ves­to­vať. V koneč­nom dôsledku trh sám určí ich jed­no­značnú hod­notu.

Ohľa­dom bub­lín som vcelku para­no­idný, táto oblasť má ešte stále základy posta­vené na roz­um­ných dôvo­doch (naj­me­nej roz­umná vec z tejto oblasti, o kto­rej by sa teore­ticky dalo deba­to­vať by mohli byť early-stage valu­ácie, ale to je pri­malá čias­tka cel­ko­vého kapi­tálu na to, aby sa to dalo nazvať bub­li­nou). Dokonca aj moje nedávne komen­táre boli zle inter­pre­to­vané vo svetle, že sme v bub­line – až tak veľmi o tom chce tlač písať.

Aj keď zaprí­či­ňujú množ­stvo potria­saní rukou, biz­ni­sový cyk­lus je krátky v porov­naní s cyk­lom ino­vá­cie. V októbri 2008 vystú­pila Sequ­oia Capi­tal – dis­ku­ta­bilne sú tí naj­lepší v tomto biz­nise – so sláv­nou „RIP Good Times“ pre­zen­tá­ciou (bol som tam). O nie­koľko mesia­cov neskôr sme poskytli inves­tí­ciu Airbnb. O nie­koľko ďal­ších mesia­cov neskôr začal fun­go­vať Uber­Cab.

Namiesto toho, aby som dával aké­koľ­vek sta­no­viská, rad­šej ponúk­nem stávku v hori­zonte 5 rokov. Aby sa potvr­dilo, že mám pravdu, musím uspieť vo všet­kých bodoch:

1) Top 6 US spo­loč­ností podľa For­tune (Uber, Palan­tir, Airbnb, Drop­box, Pin­te­rest a Spa­ceX) má v súčas­nosti hod­notu niečo cez 100 mld. dolá­rov. Snap­chat vyne­chá­vam, pre­tože som nedo­ká­zal zís­kať veri­fi­ká­ciu ich valu­ácie.

Tvr­de­nie 1: 1. janu­ára 2020 budú mať spo­ločne hod­notu mini­málne 200 mld. dolá­rov.

2) Stripe, Zene­fits, Ins­ta­cart, Mixpa­nel, Tees­pring, Opti­mi­zely, Coin­base, Doc­ker a Weebly sú výbe­rom mid-stage spo­loč­ností pod­po­re­ných Ycom­bi­na­tor-om, ktoré majú v súčas­nosti hod­notu menej ako 9 mld. dolá­rov.

Tvr­de­nie 2: 1. janu­ára 2020 budú mať hod­notu mini­málne 27 mld. dolá­rov.

3) Tvr­de­nie 3: Súčasná dávka nových YC firiem pre zimu 2015 s aktu­ál­nou hod­no­tou blí­žia­cou sa k 0 dolá­rov bude mať 1. Janu­ára 2020 hod­notu mini­málne 3 mld. dolá­rov.

Týmto otvá­ram túto stávku pre všetky VC, ktoré sú ochotné do toho ísť (aj keď mi nie je jasné, prečo by to nie­kto z nich robil a sta­vil proti star­tu­pom). Pora­zený daruje 100 000 dolá­rov na cha­ritu podľa výberu víťaza.

Zdroj: Sam Alt­man, YCom­bi­na­tor

Pridať komentár (0)