Star­tu­pová súťaž? Prečo by som sa mal do nej pri­hlá­siť?

Tomáš Kahn / 30. máj 2015 / Tools a produktivita

V posled­nom čase sa roz­trhlo vrece s rôz­nymi star­tu­po­vými akci­ami. Skoro každý týž­deň pre­bieha nejaká kon­fe­ren­cia, fes­ti­val či súťaž. Určite ste sa aj vy zamýš­ľali nad tým, či skú­siť šťas­tie v jed­nej z nich. Ak ste si však neboli istí či do toho ísť, ste tu správne.

Star­tu­po­vých súťaží je kopa a nie­kedy je veľký prob­lém sa v nich vôbec vedieť zorien­to­vať. Veď už pomaly na kaž­dej star­tu­po­vej kon­fe­ren­cii pre­bieha nejaký “Pit­ching con­test”. A tu sa dostá­vame pomaly k otázke, či ísť alebo neísť na takúto súťaž. Pre mno­hých je takáto súťaž obrov­skou výzvou, avšak väč­šina z nás má z toho panický strach už mesiace dopredu. Ako to už býva, kto sa bojí, nech nechodí do lesa. Môže sa zdať, že star­tu­pová súťaž vám ponúkne iba výhru, či už peňažnú alebo nepe­ňažnú, v sku­toč­nosti tomu tak nie je. Nie­kedy vám samotná účasť v súťaži vám dá oveľa viac!

Ešte pred samot­nou súťa­žou zis­títe, že na to, aby ste sa mohli zúčast­niť, budete musieť spra­viť nie­koľko vecí. Väč­šina súťaží pre­bieha tak, že sa do užšieho výberu tých naj­lep­ších star­tu­pov, dostanú len tí naj­lepší. To zna­mená, že vaša prí­le­ži­tosť pri­chá­dza hneď v prvom momente, ako sa porote dostane do rúk vaša pri­hláška. Snažte sa preto zau­jať a zís­kať si pozor­nosť hneď v pri prvej mož­nej situ­ácii. Ak rie­šite zlo­žitý prob­lém, snažte sa ho jed­no­du­cho opí­sať. Pokiaľ nedo­ká­žete vašu prob­le­ma­tiku vysvet­liť pár vetami, máte prob­lém. :) Toto vám pomôže pre­sved­čiť porotu v úvode o tom, že danej prob­le­ma­tike sku­točne roz­umiete.

Star­tu­pové súťaže majú väč­ši­nou via­cero kôl. Už počas výbe­ro­vého pro­cesu sa môžete dozve­dieť hro­madu nových vecí, ale hlavne postre­tá­vate rôz­nych zau­jín­ma­vých ľudí. Či už sú to porot­co­via alebo men­tori, títo ľudia vám vedia otvo­riť oči. Pohy­bujú sa v danej oblasti už dosta­točne dlho a vedia vám pora­diť, prí­padne vás naviesť na ten správny smer. V prí­pade, že ich názory nebudú zhodné s tými vašimi, mali by ste sa určite nad nimi aspoň zamys­lieť. Ďal­šou skve­lou vecou, kvôli kto­rej sa oplatí pri­hlá­siť, je networ­king. Dá sa pove­dať, že vždy sa okolo star­tu­po­vých súťaží motajú ľudia z „fachu“. Okrem men­to­rov a porot­cov môžete nara­ziť určite aj na ďal­šie tímy star­tu­pis­tov, inves­to­rov a v nepo­sled­nom rade novi­ná­rov :P. Všetci títo ľudia vám môžu dať cenné rady, ako posu­núť váš star­tup opäť o úro­veň vyš­šie.

V nepo­sled­nom rade tu ideaj o zvi­di­teľ­ne­nie sa. Star­tupy sú momen­tálne sexy témou a každý chce vedieť o star­tu­poch, resp. byť s nimi nejako spá­janý. Takže pri­hlá­se­nie sa do takejto súťaže vám môže značne pomôcť aj po tejto stránke. Môžete zís­kať nových fanú­ši­kov alebo pri­lá­kať nových zákaz­ní­kov.

V dneš­nej dobe sa so star­tupmi veľmi radi spá­jajú aj veľké kor­po­ráty, keďže sa u star­tu­pov jedná o opačnú stranu mince. Jed­ným z týchto kor­po­rá­tov je aj spo­loč­nosť Tele­kom a jej súťaž Busi­ness Wall of Fame. Momen­tálne pre­bie­ha­júci roč­ník súťaže, je zame­raný pre­dov­šet­kým na Inter­net of Things. Máte mož­nosť vyhrať 30.000€, ale čo je ešte dôle­ži­tej­šie, ak sa vám podarí vyhrať, zís­kate aj skve­lého par­tnera na roz­beh vášho biz­nisu. Pri­hla­so­va­nie je otvo­rené už len do 1. júna, preto by ste sa mali popo­náh­ľať. Držíme palce!

Pridať komentár (0)