Star­tupy, v kto­rých sa aj spí

Šandi / 26. marca 2014 / Business

Dom, v kto­rom býva a pra­cuje 25 ľudí. Krásna CEO so zau­jí­ma­vým star­tu­pom Mulu. Byt, v kto­rom vzni­kajú sexi roboty. Star­tup vys­kla­daný z naj­lep­ších indic­kých prog­ra­má­to­rov. Tento člá­nok pood­ha­ľuje záku­li­sie men­ších star­tu­pov, ľudí a pod­ni­kovú kul­túru, ktorá robí každý star­tup výni­moč­ným.

Meta

Mulu

Remo­tive

Like­A­Little

Zdroj: youtube.com

Pridať komentár (0)