Star­tupy ze střední Evropy a jejich glo­bální (ne) ambice

Andrej Kiska / 21. mája 2014 / Tools a produktivita

” Nechci být naivní a při­pa­dat , jakoby jsem vážně věřil, že dokážu změnit svět . Zcela mi stačí kopí­ro­vat ověřený byz­nys model, který fun­go­val v zahra­ničí , a začít ho v Praze , Bra­ti­slavě nebo Buda­pešti . V budoucnu bych možná expan­do­val do jiných míst v rámci naší země . ”

Vždy , když z pod­ni­ka­tele vypadne takový plán , který přip­ra­vil pro svůj star­tup ( a ve střední Evropě se to děje poměrně často ) , musím skrý­vat své zkla­mání . Tento člá­nek píšu z Izra­ele. Při­šel jsem sem, abych se set­kal s míst­ními pod­ni­ka­teli a vyslechl si, co z nich vypadne , abych měl z jejich star­tu­po­vej scény lepší pocit . Tento týden jsem se už s něko­lika set­kal a musím říci, že nedos­ta­tek ambicí v našem regi­onu je ještě více zará­že­jící . Pod­ni­ka­telé z Izra­ele berou svůj domácí trh jako hřiště . Tes­tují svůj pro­dukt před­tím, než ho sku­tečně spustí ve Spo­je­ných stá­tech , zatímco naši pod­ni­ka­telé nevidí dál než za brány Prahy . Jak je to možné ?

Kde jsou naše vzory ?

V žád­ném pří­padě se nechci tvá­řit , že znám všechny důvody, proč lidem v našem regi­onu chybí ambice, a proč místní pod­ni­ka­telé nedo­ká­žou pře­ko­nat hra­nice města, ve kte­rém působí. Mys­lím si však, že jed­ním z důvodů je kul­tura . Chybí jim potřebný drive a žízeň po úspěchu , pře­tr­vává v nich určitá nechuť dělit se o kapi­tál se zaměst­nanci nebo inves­tory . Aby se tento postoj změnil , potrvá to ještě roky. Rád bych se však sous­tře­dil na jiný důvod, který doká­žeme změnit ihned . Fakt , že nám chybí vzory. Ne že by nám chy­běly úspěšné pří­běhy , těch máme dost. Chybí vzory.

V první řadě si řek­něme, jaký je roz­díl mezi úspěš­nými pří­běhy a vzory. Mnozí při­pi­sují začá­tek star­tu­po­vého boomu v Eston­sku úspěchu Skypu , pro­tože ho v roce 2011 Mic­ro­soft kou­pil za 8,5 mld. USD. Nemáme ale i my takové úspěšné pří­běhy ?

Co tak napří­klad AVG , jehož tržní hod­nota vyšpl­hala na miliardu dolarů ? Nebo jen nedávná akvi­zice Cog­ni­tive Secu­rity k Sisco Sys­tems ? Nebo Avast , Eset , pře­žít , zda M.dot ? Každý z nich doká­zal , že ve střední Evropě může vznik­nout prvo­třídní star­tup . Proč tedy tolik pod­ni­ka­telů pře­mýšlí pouze nad tím, jak v Praze doru­čit pizzu nebo salát efek­tiv­něji nebo jako dová­žet do čes­kých domác­ností na pra­vi­delné bázi spodní prádlo?

Mys­lím, že zčásti je to proto, že velcí hrdi­nové z našeho regi­onu dosta­tečně neko­mu­ni­kují se star­tu­po­vou komu­ni­tou . Naše média a star­tu­pové eventy se spíše sous­tře­ďují na lokál­ních obchod­níků, kteří se zají­mají o přih­la­šo­vání se k odběru , dovoz jídla nebo pro­dej přes inter­net . Proto nám nez­bývá, jen brát právě jejich za naše vzory ( čest výjim­kám , poslední Star­tup Sumit byl skvělý ) .

Kolik z nás ví, jak se poda­řilo AVG Tech­no­lo­gies dostat z kan­ce­láře v Brně a stát se první čes­kou tech­no­lo­gic­kou spo­leč­ností, která byla pro­dána na newy­or­ské burze ? Nebo o tom, jak se mohl Avast dostat k počtu 170 mili­onů PC , Mac a Android zaří­zení. Proč se k nám takové těžko nabyté zku­še­nosti o budo­vání glo­bální spo­leč­nosti ve střední Evropě nedos­ta­nou ? Vypadá to , že sku­teční pionýři našeho regi­onu jsou často­krát pří­liš zanep­ráz­dněni svým dal­ším úsi­lím zabo­do­vat , než aby učili novou gene­raci glo­bál­ních pod­ni­ka­telů . Co s tím ale můžeme udělat ?

Odkud zís­kat takové celo­světové ambice ?

Mohu uvést ales­poň jeden pří­klad místa , kde o vzory není nouze . Sili­con Val­ley . Zna­mená to, že musíme ces­to­vat až tam, aby­chom se ins­pi­ro­vali ? Určitě ne. Nemys­lím, že budeme muset vytáh­nout paty z obý­váku . Nabí­zím vám násle­du­jící tipy od nás z týmu z Credo Ven­tu­res :

Viz Foun­da­tion sérii od Kevina Rose — a . Podle mě každý, kdo má v úmyslu zalo­žit spo­leč­nost , by si ho měl podí­vat ales­poň jed­nou. Pokud byste to také v úmyslu neměli, podí­vejte si ho i tak . Jen pro ins­pi­raci . Foun­da­tion je místo , kde se takoví prvo­třídní veli­káni jako Elon Musk , Ben Horo­witz , Kevin Sys­tra nebo Dave Morin dělí o své pří­běhy .

Pono­řte se do blogů glo­bál­ních hráčů. Jděte na weby , které posky­tují sou­bor uži­teč­ných infor­mací jako TechC­runch nebo rov­nou ke zdroji , jako je napří­klad blog Andre­es­sen Horo­witz . Čtěte je na denní bázi .

Viz spo­leč­nost Star­ti­tUp od Star­tu­pY­ard — u , což je průvodce star­tup s množ­stvím skvělého con­tentu .

Pros­tu­dujte si knihy, které vás naučí jak vybu­do­vat pro­dukty a spo­leč­nosti na glo­bální bázi. Exis­tuje ještě množ­ství pod­ni­ka­telů , kteří nečetli The Lean Star­tup . Nebo The four steps to the Epip­hany , zda The Foun­der ’ Dilemma .

Pokud byste měli zájem o úplný sez­nam titulů na čtení, ať už o knihy nebo blogy, které se zaměřují na urči­tou fázi nebo aspekt budo­vání star­tup ( mar­ke­ting, big data , atd … ) , jen mi napište krátký email. Rád se s vámi o tyto zdroje podělím .

Nemůžu tvr­dit, že pokud znovu zís­káme odvahu měnit svět , stane se střední Evropa auto­ma­ticky dal­ším Izra­e­lem. Nic­méně jsem si jist, že pokud budeme mířit vysoko, doletí mno­hem dál, než jen k hra­ni­cím Prahy . Kromě toho, pokud dokáží vybu­do­vat glo­bální star­tupy v Izra­eli , proč bychom to nedo­ká­zali i my ?

@ kis­kan­drej

zdroj foto : luma — coaching.com , yhponline.com

Pridať komentár (0)