Star­tu­py ze střed­ní Evro­py a jejich glo­bál­ní (ne) ambi­ce

Andrej Kiska / 21. mája 2014 / Lifehacking

” Nech­ci být naiv­ní a při­pa­dat , jako­by jsem váž­ně věřil, že doká­žu změnit svět . Zce­la mi sta­čí kopí­ro­vat ověře­ný byz­nys model, kte­rý fun­go­val v zahra­ni­čí , a začít ho v Pra­ze , Bra­ti­sla­vě nebo Buda­peš­ti . V budouc­nu bych mož­ná expan­do­val do jiných míst v rám­ci naší země . ”

Vždy , když z pod­ni­ka­te­le vypad­ne tako­vý plán , kte­rý přip­ra­vil pro svůj star­tup ( a ve střed­ní Evro­pě se to děje poměr­ně čas­to ) , musím skrý­vat své zkla­má­ní . Ten­to člá­nek píšu z Izra­e­le. Při­šel jsem sem, abych se set­kal s míst­ní­mi pod­ni­ka­te­li a vyslechl si, co z nich vypad­ne , abych měl z jejich star­tu­po­vej scé­ny lep­ší pocit . Ten­to týden jsem se už s něko­li­ka set­kal a musím říci, že nedos­ta­tek ambi­cí v našem regi­onu je ješ­tě více zará­že­jí­cí . Pod­ni­ka­te­lé z Izra­e­le berou svůj domá­cí trh jako hřiš­tě . Tes­tu­jí svůj pro­dukt před­tím, než ho sku­teč­ně spus­tí ve Spo­je­ných stá­tech , zatím­co naši pod­ni­ka­te­lé nevi­dí dál než za brá­ny Pra­hy . Jak je to mož­né ?

Kde jsou naše vzo­ry ?

V žád­ném pří­pa­dě se nech­ci tvá­řit , že znám všech­ny důvo­dy, proč lidem v našem regi­onu chy­bí ambi­ce, a proč míst­ní pod­ni­ka­te­lé nedo­ká­žou pře­ko­nat hra­ni­ce měs­ta, ve kte­rém půso­bí. Mys­lím si však, že jed­ním z důvo­dů je kul­tu­ra . Chy­bí jim potřeb­ný dri­ve a žízeň po úspěchu , pře­tr­vá­vá v nich urči­tá nechuť dělit se o kapi­tál se zaměst­nan­ci nebo inves­to­ry . Aby se ten­to postoj změnil , potr­vá to ješ­tě roky. Rád bych se však sous­tře­dil na jiný důvod, kte­rý doká­že­me změnit ihned . Fakt , že nám chy­bí vzo­ry. Ne že by nám chy­běly úspěš­né pří­běhy , těch máme dost. Chy­bí vzo­ry.

V prv­ní řadě si řek­něme, jaký je roz­díl mezi úspěš­ný­mi pří­běhy a vzo­ry. Mno­zí při­pi­su­jí začá­tek star­tu­po­vé­ho boomu v Eston­sku úspěchu Sky­pu , pro­to­že ho v roce 2011 Mic­ro­soft kou­pil za 8,5 mld. USD. Nemá­me ale i my tako­vé úspěš­né pří­běhy ?

Co tak napří­klad AVG , jehož trž­ní hod­no­ta vyšpl­ha­la na miliar­du dola­rů ? Nebo jen nedáv­ná akvi­zi­ce Cog­ni­ti­ve Secu­ri­ty k Sis­co Sys­tems ? Nebo Avast , Eset , pře­žít , zda M.dot ? Kaž­dý z nich doká­zal , že ve střed­ní Evro­pě může vznik­nout prvo­tříd­ní star­tup . Proč tedy tolik pod­ni­ka­te­lů pře­mýš­lí pou­ze nad tím, jak v Pra­ze doru­čit piz­zu nebo salát efek­tiv­něji nebo jako dová­žet do čes­kých domác­nos­tí na pra­vi­del­né bázi spod­ní prád­lo?

Mys­lím, že zčás­ti je to pro­to, že vel­cí hrdi­no­vé z naše­ho regi­onu dosta­teč­ně neko­mu­ni­ku­jí se star­tu­po­vou komu­ni­tou . Naše média a star­tu­po­vé even­ty se spí­še sous­tře­ďu­jí na lokál­ních obchod­ní­ků, kte­ří se zají­ma­jí o přih­la­šo­vá­ní se k odběru , dovoz jíd­la nebo pro­dej přes inter­net . Pro­to nám nez­bý­vá, jen brát prá­vě jejich za naše vzo­ry ( čest výjim­kám , posled­ní Star­tup Sumit byl skvělý ) .

Kolik z nás ví, jak se poda­ři­lo AVG Tech­no­lo­gies dostat z kan­ce­lá­ře v Brně a stát se prv­ní čes­kou tech­no­lo­gic­kou spo­leč­nos­tí, kte­rá byla pro­dá­na na newy­or­ské bur­ze ? Nebo o tom, jak se mohl Avast dostat k počtu 170 mili­onů PC , Mac a Andro­id zaří­ze­ní. Proč se k nám tako­vé těž­ko naby­té zku­še­nos­ti o budo­vá­ní glo­bál­ní spo­leč­nos­ti ve střed­ní Evro­pě nedos­ta­nou ? Vypa­dá to , že sku­teč­ní pioný­ři naše­ho regi­onu jsou často­krát pří­liš zanep­ráz­dněni svým dal­ším úsi­lím zabo­do­vat , než aby uči­li novou gene­ra­ci glo­bál­ních pod­ni­ka­te­lů . Co s tím ale může­me udělat ?

Odkud zís­kat tako­vé celo­světo­vé ambi­ce ?

Mohu uvést ales­poň jeden pří­klad mís­ta , kde o vzo­ry není nou­ze . Sili­con Val­ley . Zna­me­ná to, že musí­me ces­to­vat až tam, aby­chom se ins­pi­ro­va­li ? Urči­tě ne. Nemys­lím, že bude­me muset vytáh­nout paty z obý­vá­ku . Nabí­zím vám násle­du­jí­cí tipy od nás z týmu z Cre­do Ven­tu­res :

Viz Foun­da­ti­on sérii od Kevi­na Rose — a . Pod­le mě kaž­dý, kdo má v úmys­lu zalo­žit spo­leč­nost , by si ho měl podí­vat ales­poň jed­nou. Pokud bys­te to také v úmys­lu neměli, podí­vej­te si ho i tak . Jen pro ins­pi­ra­ci . Foun­da­ti­on je mís­to , kde se tako­ví prvo­tříd­ní veli­ká­ni jako Elon Musk , Ben Horo­witz , Kevin Sys­tra nebo Dave Morin dělí o své pří­běhy .

Pono­řte se do blo­gů glo­bál­ních hrá­čů. Jděte na weby , kte­ré posky­tu­jí sou­bor uži­teč­ných infor­ma­cí jako TechC­runch nebo rov­nou ke zdro­ji , jako je napří­klad blog Andre­es­sen Horo­witz . Čtěte je na den­ní bázi .

Viz spo­leč­nost Star­ti­tUp od Star­tu­pY­ard — u , což je průvod­ce star­tup s množ­stvím skvělé­ho con­ten­tu .

Pros­tu­duj­te si kni­hy, kte­ré vás naučí jak vybu­do­vat pro­duk­ty a spo­leč­nos­ti na glo­bál­ní bázi. Exis­tu­je ješ­tě množ­ství pod­ni­ka­te­lů , kte­ří nečet­li The Lean Star­tup . Nebo The four steps to the Epip­ha­ny , zda The Foun­der ’ Dilem­ma .

Pokud bys­te měli zájem o úpl­ný sez­nam titu­lů na čte­ní, ať už o kni­hy nebo blo­gy, kte­ré se zaměřu­jí na urči­tou fázi nebo aspekt budo­vá­ní star­tup ( mar­ke­ting, big data , atd … ) , jen mi napiš­te krát­ký email. Rád se s vámi o tyto zdro­je podělím .

Nemůžu tvr­dit, že pokud zno­vu zís­ká­me odva­hu měnit svět , sta­ne se střed­ní Evro­pa auto­ma­tic­ky dal­ším Izra­e­lem. Nic­mé­ně jsem si jist, že pokud bude­me mířit vyso­ko, dole­tí mno­hem dál, než jen k hra­ni­cím Pra­hy . Kro­mě toho, pokud doká­ží vybu­do­vat glo­bál­ní star­tu­py v Izra­e­li , proč bychom to nedo­ká­za­li i my ?

@ kis­kan­drej

zdroj foto : luma — coaching.com , yhponline.com

Pridať komentár (0)