Štát bude doto­vať elek­tro­mo­bily sumou 5 000 eur. Vyrieši to niečo?

Jakub Jablonický / 15. november 2016 / Eko

Už od konca minu­lého týždňa môžeš pri kúpe elek­tro­mo­bilu alebo hyb­ridu požia­dať o štátnu dotá­ciu.

Minis­ter­stvo hos­po­dár­stva SR a Zväz auto­mo­bi­lo­vého prie­myslu SR sa roz­hodli pod­po­riť nákup elek­tric­kých a hyb­rid­ných áut cel­ko­vou sumou 5,2 mili­óna eur. Pri kúpe elek­tro­mo­bilu budeš môcť požia­dať o dotá­ciu 5 000 eur, pri hyb­ride to je 3 000 eur.

Je to prvý krok na pod­poru elek­tro­mo­bi­lity na Slo­ven­sku. Inšpi­ro­vali sme sa zná­mym pro­jek­tom šro­tov­ného. Chceme dostať na naše cesty viac elek­tro­mo­bi­lov,“ pove­dal na tla­čo­vej besede minis­ter hos­po­dár­stva Peter Žiga.

gty_tesla_charge_jef_141231_16x9_992

foto: thelightnews.com

Pros­triedky sa budú čer­pať z Recyk­lač­ného fondu a z auto­mo­bi­lo­vého zväzu. O dotá­ciu budeš musieť požia­dať priamo pre­dajcu. Pro­jekt bude trvať do konca roka 2017, alebo do vyčer­pa­nia vyčle­ne­ných peňazí.

V pláne je pod­po­riť viac ako tisíc elek­tro­mo­bi­lov. Pod­poru môže zís­kať iba nové dopo­siaľ nere­gis­tro­vané auto, pre­dá­vané na Slo­ven­sku vo ver­zii plug-in. Priamo pri kúpe sa vyplatí iba časť dotá­cie. Zvy­šok dosta­neš počas dvoch rokov od regis­trá­cie. Štát tak chce zabrá­niť „špe­ku­la­tív­nemu vývozu za hra­nice“.

nissan-leaf-charging

foto: spuddey.wordpress.com

Slo­ven­sko je auto­mo­bi­lová veľ­moc. Lop­tička je teraz aj na strane pre­daj­cov, ktorí môžu roz­ší­riť ponuku a moti­vo­vať zákaz­ní­kov aj cenou.“

A práve pri pohľade na cenu elek­tro­mo­bi­lov nastáva otázka, či plá­no­vané dotá­cie naozaj dokážu spl­niť to, čo sľu­bujú.

Naj­lac­nejší elek­tro­mo­bil dostupný na Slo­ven­sku je Volk­swa­gen e-Up!. Roz­diel medzi elek­tric­kou a naj­vý­kon­nej­šou kla­sic­kou ver­ziou tohto auta je asi 15 000 eur. Po dotá­cii to bude 10 000 eur.

Nie je to málo, no podľa výpočtu por­tálu automix.sk si za túto sumu pri súčas­ných cenách kúpiš niečo vyše 8 100 lit­rov ben­zínu. Pri odha­do­va­nej spot­rebe okolo 5 lit­rov by sa cenový roz­diel vyrov­nal po najaz­dení pri­bližne 162-tisíc kilo­met­rov.

volkswagen-e-up-5

foto: autoimages.org

Elek­tro­mo­bily ešte jed­no­du­cho nie sú na ceno­vej úrovni, ktorá by umož­nila masovú adop­ciu. A to je v poriadku. Každá nová tech­no­ló­gia si musí prejsť týmto štá­diom. Elek­trické autá sú ešte stále viac ide­olo­gické ako prak­tické.

Otáz­kou ale je, či je správne aby sa na dotá­cie skla­dali všetci obča­nia v mene eko­ló­gie. Kým si elek­tro­mo­bil nebude môcť dovo­liť aj robot­ník, ktorý jazdí na sta­rej ško­dovke s uhlí­ko­vou sto­pou veľ­kosti kra­jiny tre­tieho sveta, môžeme naozaj hovo­riť o eko­lo­gic­kom bene­fite na celo­štát­nej úrovni?

Alebo sa skla­dáme na pod­poru nie­koho, kto si popri svojmu SUV kúpi elek­tro­mo­bil aby vyze­ral dobre pred kama­rátmi?

Pro­pa­gá­cia zele­ných pohon­ných hmôt je určite pozi­tívna a môžeme argu­men­to­vať, že trh s elek­tro­mo­bilmi potre­buje nejakú počia­točnú formu štát­nej pod­pory aby sa roz­be­hol. No ako pri všet­kom čo sa týka štátu, treba sa zamys­lieť či návrhy nie sú pri­jí­mané iba preto, že na prvý pohľad znejú dobre, no ich reálny efekt je mizivý.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: commons.wikimedia.org/mashable.com

Pridať komentár (0)