Štát bude doto­vať nové elek­tro­mo­bi­ly

Jakub Jablonický / 21. júla 2016 / Zo Slovenska

Minis­ter­stvo dopra­vy a Minis­ter­stvo hos­po­dár­stva pri­pra­vi­li návrh plá­nu na pod­po­ru kúpy vozi­diel s alter­na­tív­ny­mi pohon­mi. Ide naj­mä o vozid­lá na zem­ný plyn a elek­tro­mo­bi­ly.

Plán je zame­ra­ný na obdo­bie 2016 – 2025 a okrém iné­ho zahŕňa aj posky­to­va­nie finanč­ných sti­mu­lov na nákup vozi­diel jaz­dia­cich na alter­na­tív­ne pali­vá.

Kon­krét­ny model pod­po­ry pre­da­ja elek­tro­mo­bi­lov ešte nie je zná­my, no pozná­me 12 základ­ných opat­re­ní, kto­ré ten­to návrh plá­nu­je pre­sa­diť. Naj­dô­le­ži­tej­šie z nich sú finanč­né sti­mu­ly, daňo­vé sti­mu­ly, pod­po­ra infra­štruk­tú­ry a níz­ko­emis­né zóny.

tesla-s-charger

Foto: driveeuropenews.com

Finanč­né sti­mu­ly náku­pu elek­tro­mo­bi­lov sú v Euró­pe rela­tív­ne bež­ná prax a slo­ven­ská vlá­da sa tomu­to tren­du tiež nevyh­ne. Minis­ter­stvo vo svo­jom návrhu hovo­rí, že: „S pri­hliad­nu­tím na skú­se­nos­ti a prax v iných európ­skych štá­toch a s pri­hliad­nu­tím na vyso­kú ceno­vú sen­zi­tív­nosť slo­ven­ské­ho trhu, sa nedá pred­po­kla­dať penet­rá­cia trhu vozid­la­mi s alter­na­tív­ny­mi pohon­mi bez finanč­ných sti­mu­lov trhu.“

Okrem pria­mej pod­po­ry kúpy elek­tro­mo­bi­lov štát plá­nu­je aj nepria­mu pod­po­ru vo for­me daňo­vých úľav. Elek­tro­mo­bi­ly budú naprí­klad oslo­bo­de­né od poplat­ku za prvý zápis do evi­den­cie vozi­diel, čo bude veľ­kou úľa­vou naj­mä pri výkon­nej­ších mode­loch. Ďal­šou úľa­vou je, že za elek­tro­mo­bi­ly, kto­ré zamest­nan­com poskyt­ne zamest­ná­va­teľ, im nebu­de zo mzdy str­há­va­ná daň. Obe opat­re­nia by mali byť účin­né v obdo­bí od 2017 – 2025.

hero-08

Foto: tesla.com

Zvý­še­ný počet elek­tro­mo­bi­lov bude pod­ľa návrhu vyža­do­vať aj inves­tí­cie do infra­štruk­tú­ry. Minis­ter­stvo hos­po­dár­stva odha­du­je, že do roku 2030 by na slo­ven­ských ces­tách malo jaz­diť až 35-tisíc elek­tro­mo­bi­lov. Na to našich 80 nabí­ja­čiek urči­te sta­čiť nebu­de, a tak sa ich počet do roku 2025 plá­nu­je zvý­šiť až na 1500.

Roz­ší­re­nie elek­tro­mo­bi­lov by moh­lo pod­po­riť aj zave­de­nie níz­ko­emis­ných zón, ako to už spra­vi­lo množ­stvo kra­jín na celom sve­te. V pra­xi by to zna­me­na­lo, že samosprá­vy by moh­li vyme­dziť úze­mia, do kto­rých by mali prí­stup iba vozid­lá spĺňa­jú­ce istý emis­ný štan­dard.

Nám ostá­va už iba dúfať, že tie­to opat­re­nia v kom­bi­ná­cii s mar­ke­tin­gom a stra­té­gia­mi samot­ných elek­tro­mo­bi­lo­vých spo­loč­nos­tí, pomô­žu roz­ší­riť pove­do­mie a naj­mä ocho­tu Slo­vá­kov prejsť na čis­tej­šie pali­vá.

Zdroj titul­nej foto­gra­fie: commons.wikimedia.org/mashable.com

Pridať komentár (0)