Štát bude doto­vať nové elek­tro­mo­bily

Jakub Jablonický / 21. júla 2016 / Zo Slovenska

Minis­ter­stvo dopravy a Minis­ter­stvo hos­po­dár­stva pri­pra­vili návrh plánu na pod­poru kúpy vozi­diel s alter­na­tív­nymi pohonmi. Ide najmä o vozidlá na zemný plyn a elek­tro­mo­bily.

Plán je zame­raný na obdo­bie 2016 – 2025 a okrém iného zahŕňa aj posky­to­va­nie finanč­ných sti­mu­lov na nákup vozi­diel jaz­dia­cich na alter­na­tívne palivá.

Kon­krétny model pod­pory pre­daja elek­tro­mo­bi­lov ešte nie je známy, no poznáme 12 základ­ných opat­rení, ktoré tento návrh plá­nuje pre­sa­diť. Naj­dô­le­ži­tej­šie z nich sú finančné sti­muly, daňové sti­muly, pod­pora infra­štruk­túry a níz­ko­emisné zóny.

tesla-s-charger

Foto: driveeuropenews.com

Finančné sti­muly nákupu elek­tro­mo­bi­lov sú v Európe rela­tívne bežná prax a slo­ven­ská vláda sa tomuto trendu tiež nevyhne. Minis­ter­stvo vo svo­jom návrhu hovorí, že: „S pri­hliad­nu­tím na skú­se­nosti a prax v iných európ­skych štá­toch a s pri­hliad­nu­tím na vysokú cenovú sen­zi­tív­nosť slo­ven­ského trhu, sa nedá pred­po­kla­dať penet­rá­cia trhu vozid­lami s alter­na­tív­nymi pohonmi bez finanč­ných sti­mu­lov trhu.“

Okrem pria­mej pod­pory kúpy elek­tro­mo­bi­lov štát plá­nuje aj nepriamu pod­poru vo forme daňo­vých úľav. Elek­tro­mo­bily budú naprí­klad oslo­bo­dené od poplatku za prvý zápis do evi­den­cie vozi­diel, čo bude veľ­kou úľa­vou najmä pri výkon­nej­ších mode­loch. Ďal­šou úľa­vou je, že za elek­tro­mo­bily, ktoré zamest­nan­com poskytne zamest­ná­va­teľ, im nebude zo mzdy str­há­vaná daň. Obe opat­re­nia by mali byť účinné v období od 2017 – 2025.

hero-08

Foto: tesla.com

Zvý­šený počet elek­tro­mo­bi­lov bude podľa návrhu vyža­do­vať aj inves­tí­cie do infra­štruk­túry. Minis­ter­stvo hos­po­dár­stva odha­duje, že do roku 2030 by na slo­ven­ských ces­tách malo jaz­diť až 35-tisíc elek­tro­mo­bi­lov. Na to našich 80 nabí­ja­čiek určite sta­čiť nebude, a tak sa ich počet do roku 2025 plá­nuje zvý­šiť až na 1500.

Roz­ší­re­nie elek­tro­mo­bi­lov by mohlo pod­po­riť aj zave­de­nie níz­ko­emis­ných zón, ako to už spra­vilo množ­stvo kra­jín na celom svete. V praxi by to zna­me­nalo, že samosprávy by mohli vyme­dziť úze­mia, do kto­rých by mali prí­stup iba vozidlá spĺňa­júce istý emisný štan­dard.

Nám ostáva už iba dúfať, že tieto opat­re­nia v kom­bi­ná­cii s mar­ke­tin­gom a stra­té­giami samot­ných elek­tro­mo­bi­lo­vých spo­loč­ností, pomôžu roz­ší­riť pove­do­mie a najmä ochotu Slo­vá­kov prejsť na čis­tej­šie palivá.

Zdroj titul­nej foto­gra­fie: commons.wikimedia.org/mashable.com

Pridať komentár (0)