Step­hen Hawking má nád­hernú radu pre všet­kých, kto­rých trápi dep­re­sia

Martin Bohunický / 15. januára 2016 / Tools a produktivita

Sve­to­známy Step­hen Hawking je známy pre svoje neuve­ri­teľné zna­losti z oblasti ves­míru, času a teore­tic­kej fyziky. No zdobí ho aj vycib­rený zmy­sel pre humor a vie zabrn­kať tiež na cit­livú strunu.

Hawking na posled­nej pred­náške pozi­tívne zasia­hol všet­kých, kto­rých trápi dep­re­sia. Poetické pri­rov­na­nie k čier­nym die­ram v týchto hodi­nách číta celý svet.

ss-090811-medal-01.grid-8x2

Hawking začal slo­vami: “Cie­ľom tejto pred­nášky je pove­dať vám, že čierne diery nie sú tak čierne, ako sa môže zdať. Nie je to neko­nečné väze­nie, ako sme si kedysi mys­leli.”

Veci dokážu unik­núť z čier­nej diery oboma smermi – buď späť von, alebo do iného ves­míru. Takže ak si práve v čier­nej diere, nevzdá­vaj sa – exis­tuje cesta von.”

052Vmgp

Step­hen Hawking žije už 53 rokov s cho­ro­bou znám­kou ako ALS, kto­rou trpí naprí­klad aj slo­ven­ský fut­ba­lista Marián Čišov­ský. Napriek tomu, že mu lekári dávali dva roky života, dodnes pra­cuje na svo­jom výskume, pred­náša, píše knihy a inšpi­ruje ľudí po celom svete. Patrí jed­no­značne k naj­väč­ším osob­nos­tiam vedec­kého ale aj celého sveta.


pripravenevspolupraci_vedelisteze

Zdroj: vedelisteze.sk

Pridať komentár (0)