Step­hen Hawking má nád­her­nú radu pre všet­kých, kto­rých trá­pi dep­re­sia

Martin Bohunický / 15. januára 2016 / Lifehacking

Sve­to­zná­my Step­hen Hawking je zná­my pre svo­je neuve­ri­teľ­né zna­los­ti z oblas­ti ves­mí­ru, času a teore­tic­kej fyzi­ky. No zdo­bí ho aj vycib­re­ný zmy­sel pre humor a vie zabrn­kať tiež na cit­li­vú stru­nu.

Hawking na posled­nej pred­náš­ke pozi­tív­ne zasia­hol všet­kých, kto­rých trá­pi dep­re­sia. Poetic­ké pri­rov­na­nie k čier­nym die­ram v tých­to hodi­nách číta celý svet.

ss-090811-medal-01.grid-8x2

Hawking začal slo­va­mi: “Cie­ľom tej­to pred­náš­ky je pove­dať vám, že čier­ne die­ry nie sú tak čier­ne, ako sa môže zdať. Nie je to neko­neč­né väze­nie, ako sme si kedy­si mys­le­li.”

Veci doká­žu unik­núť z čier­nej die­ry obo­ma smer­mi – buď späť von, ale­bo do iné­ho ves­mí­ru. Tak­že ak si prá­ve v čier­nej die­re, nevzdá­vaj sa – exis­tu­je ces­ta von.”

052Vmgp

Step­hen Hawking žije už 53 rokov s cho­ro­bou znám­kou ako ALS, kto­rou trpí naprí­klad aj slo­ven­ský fut­ba­lis­ta Marián Čišov­ský. Napriek tomu, že mu leká­ri dáva­li dva roky živo­ta, dodnes pra­cu­je na svo­jom výsku­me, pred­ná­ša, píše kni­hy a inšpi­ru­je ľudí po celom sve­te. Pat­rí jed­no­znač­ne k naj­väč­ším osob­nos­tiam vedec­ké­ho ale aj celé­ho sve­ta.


pripravenevspolupraci_vedelisteze

Zdroj: vedelisteze.sk

Pridať komentár (0)