Stretávaš sa s nimi každý deň, no netušíš, na čo slúžia. Týchto 7 vecí ťa dokáže prekvapiť

Interez.sk / 12. júla 2018 / Zaujímavosti

  • Cel­kom ur­čite máš vo svo­jom okolí veci, nad kto­rými si sa už veľmi dávno pre­stali za­mýš­ľať, pre­stal som roz­mýš­ľať nad tým, na čo vlastne slú­žia
  • Možno si ani ne­uve­do­mu­ješ, že sú okolo teba, no po tomto článku sa ti toho veľa ob­jasní
  • Člo­vek je od prí­rody zve­davý tvor, a preto niet divu, že nás ta­kéto veci zau­jí­majú.
  • V tomto článku náj­deš vy­svet­le­nie 7 vecí, kto­rých účel si do­dnes ne­poz­nal
zdroj: brightside-me/brightside-me
  • Cel­kom ur­čite máš vo svo­jom okolí veci, nad kto­rými si sa už veľmi dávno pre­stali za­mýš­ľať, pre­stal som roz­mýš­ľať nad tým, na čo vlastne slú­žia
  • Možno si ani ne­uve­do­mu­ješ, že sú okolo teba, no po tomto článku sa ti toho veľa ob­jasní
  • Člo­vek je od prí­rody zve­davý tvor, a preto niet divu, že nás ta­kéto veci zau­jí­majú.
  • V tomto článku náj­deš vy­svet­le­nie 7 vecí, kto­rých účel si do­dnes ne­poz­nal

Zá­vesné očko na ko­šeli

Tak, ako mnoho ďal­ších vecí z tohto článku, aj nad týmto ču­des­ným do­pl­n­kom ko­šeli ste sa už možno pár­krát za­mýš­ľali. Na čo tam vlastne je? Te­órií je nie­koľko. Naj­lo­gic­kej­šia je, že toto očko slúži na za­ve­se­nie ko­šele. Ďal­šia ho­vorí, že ide o vec, ktorá vám po­môže lep­šie si uvia­zať kra­vatu. Po­sledná te­ória vy­plýva z his­tó­rie ame­ric­kých štu­den­tov. Keď si mla­dík na­šiel dievča, toto zá­vesné očko si z ko­šele od­strá­nil, aby bolo jasné, že je za­daný. Na­opak, za­dané diev­čatá no­sili šatku.

brightside.me

Čierny val­ček na na­bí­jačke na no­te­book

Má aj vaša na­bí­jačka na no­te­book na svo­jom konci ta­kýto malý čierny val­ček? A viete načo vlastne slúži? Asi väč­šina z vás nie. Na­zýva sa to fe­ri­tová tl­mivka a slúži na fil­tro­va­nie elek­tro­mag­ne­tic­kého ru­še­nia. Iba vďaka nemu fun­guje váš no­te­book tak ako má.

architectureandengineering.ws

Ma­ličká dierka na okne v lie­tadle

Už sa­motné okno v lie­tadle je cel­kom malé. Ten, kto sedí na kraji, si však môže vy­chut­nať as­poň ako-taký vý­hľad. Ak ste si nie­kedy všimli, tak v spod­nej časti okna sa na­chá­dza malá dierka. Tá je tu preto, aby vy­rov­ná­vala tlak me­dzi vnút­rajš­kom lie­tadla a von­kaj­ším pries­to­rom okna. Inak by sa okno mohlo ke­dy­koľ­vek po­čas letu vo veľ­kých výš­kach roz­biť.

brightside.me
zdroj: Čín­ska spo­loč­nosť Le­Eco, ako re­la­tívne čerstvý vý­robca smart­fó­nov, sa už ob­hliada po ďal­ších tr­hoch. Mô­žeme po­ve­dať, že vo smart­fó­noch sa to­muto vý­rob­covi darí vý­borne a bude zau­jí­mavé sle­do­vať, v akých ob­las­tiach bude Le­Eco pô­so­biť o pár ro­kov.

Ho­ri­zon­tálne dierky na ko­šeli

Všimli ste si na svo­jich ko­še­liach, že horná a dolná dierka na gom­bík je spra­vená ho­ri­zon­tálne, pri­čom všetky os­tatné sú orien­to­vané ver­ti­kálne? Prečo sú práve najs­pod­nej­šia a naj­vr­ch­nej­šia dierka iné ako os­tatné? Je to dis­kri­mi­ná­cia die­rok na gom­bíky? Nie, je to veľmi prak­tické rie­še­nie. Vý­rob­co­via to­tiž ve­dia, že práve tieto dve dierky sa naj­čas­tej­šie buď vô­bec ne­za­pí­najú, alebo v prí­pade vr­ch­nej sa zase často ro­zo­pína (pri sláv­nos­tiach atď.). Ho­ri­zon­tálne dierky vám to teda uľach­čujú, pri­čom ver­ti­kálne sa oveľa taž­šie ro­zo­pí­najú.

brightside.me

zdroj: in­te­rez.sk 

Pridať komentár (0)