STUBA Green Team: Šikovní štu­denti STU a ich sve­tová for­mula!

Martin Bohunický / 8. december 2015 / Rozhovory

Aj na slo­ven­skej uni­ver­zite môžu vznik­núť veľké veci. Už šiesty rok takto na bra­ti­slav­skej STU fun­guje STUBA Green Team.

Štu­denti z rôz­nych fakúlt spolu pra­cujú na mono­poste, ktorý nie je žiad­nou hrač­kou. Táto nená­padná mašina má pod kapo­tou slušný výkon.

To je ale prav­du­po­ve­diac dru­ho­radé. Naj­dô­le­ži­tej­šie je, že sa dá dokopy celý tím šikov­ných ľudí, ktorí sa takto učí pra­co­vať v reál­nych pod­mien­kach. Vďaka podob­ným pro­jek­tom tak aj z našich škôl ešte vychá­dzajú pri­pra­vení absol­venti, ktorí nám robia dobré meno.

Pre­čí­taj si roz­ho­vor s par­tiou štu­den­tov, ktorá v ťaž­kých pod­mien­kach robí nesku­točné veci.

11201850_988546934539432_7576433952642959827_n

Ahojte, takže hneď na úvod pre­zra­dím, že váš tím robí fakt veľkú vec, pred­sta­ve­nie pro­jektu ale nechám na vás :)

Pro­jekt STUBA Green Team vzni­kol v roku 2009, začali sme súťa­žiť v rámci celo­sve­to­vej súťaže For­mula Stu­dent. Táto súťaž je spra­vená tak, aby štu­denti VŠ zís­kali čo naj­viac praxe pri práci na takomto pro­jekte, či už kon­štruk­tér­skej, alebo aj z pohľadu vede­nia tímu.

Nejaké tech­nické para­metre? Koľko taký stroj vytiahne? 

Toh­to­ročný mono­post je vyba­vený dvoma elek­tro­mo­tormi, ktoré pohá­ňajú zadné kolesá, máme vyvi­nutú pla­né­tovú pre­vo­dovku, má aero­ba­lík a maxi­málka je okolo 120 km/h. Teda 122 km/h (smiech). Zrých­le­nie z 0 na 100 je 3,2 sekundy.

Ako je to so spo­ľah­li­vos­ťou? Fanú­ši­ko­via F1 vedia, že to nie je také jed­no­du­ché :) Rie­šite často opravy a ser­vis? 

For­mula je navrho­vaná na súťaže, ktoré sa konajú v lete. Tie súťaže sú krátke, je tam len zopár závo­dov, ktoré má for­mula zvlád­nuť, takže to nejak nerie­šime.

My sa zame­ria­vame hlavne na to, aby sme v prí­pade prob­lé­mov vedeli závadu čo naj­rých­lej­šie a naj­jed­no­duch­šie odstrá­niť.

11800083_863445860399307_7168494321048591190_n

Ako sa sku­pina štu­den­tov dostane k nápadu uro­biť práve for­mulu? 

Práve ten seriál For­mula Stu­dent, to bolo moti­vá­cia pre prvých štu­den­tov. Bolo to lákavé, tak si pove­dali, že idú do toho.

(tro­j­ica, s kto­rou sme roz­ho­vor robili, pri zrode pro­jektu ešte na škole nebola, pozn. autora)

Posta­viť podobný stroj je asi dosť finančne náročné, čo na to škola? Ale úprimne :)

My sme sa posledný rok vyfor­mo­vali ako uni­ver­zitný pro­jekt, dlho to bol pro­jekt v rámci stroj­níc­kej fakulty, teraz sa však už pri­dá­vajú ľudia z rôz­nych fakúlt. Aj vďaka tomu máme pod­poru pána rektora a celej uni­ver­zity.

Nedá sa pove­dať, že nám škola dáva veľa, ale v rámci mož­ností čo môže, tak to nám dá. Keď niečo akútne potre­bu­jeme, dokážu nám s tým pomôcť. Dávajú nám aj roz­po­čet na sezónu, ktorý nie je malý. Pri­oritne je to však orien­to­vané tak, aby nás finan­co­vali súkromné firmy, nie aby škola do toho musela silou mocou pchať peniaze.

Vašim hlav­ným spon­zo­rom je Volk­swa­gen, čo vám táto spo­lu­práca pri­náša?

Volk­swa­gen nás pod­po­ril finančne, je našim gene­rál­nym par­tne­rom, no nie je to len o finan­ciách. Mali sme mož­nosť tes­to­vať na ich okruhu, točili sme tam video, mali sme mož­nosť pozrieť sa na ich labáky, pries­kumné cen­trum. Pomá­hajú nám aj mate­riálne.

A ďalší spon­zori? Je pre takýto pro­jekt ťažké nájsť dosta­točnú pod­poru?

Je to dosť náročné. Na Slo­ven­sku ešte nie sú firmy zvyk­nuté na to, že treba pod­po­ro­vať štu­den­tov, aby potom mohli pove­dzme zís­kať kva­lit­ných zamest­nan­cov. Sú nejaké firmy, ale to sú práve tí naši par­tneri — napr. Scha­eff­ler či Manz.

Musíte ich vy aktívne vyhľa­dá­vať, alebo oni cho­dia za vami?

Stalo sa nám, že nás oslo­vili, ale je to tak pol na pol.

Počul som, že to nie je úplne ružové, že tie pries­tory nie sú úplne ide­álne a musíte neus­tále for­mulu rozo­be­rať, čo mi k tomu vieš pove­dať?

Chceli by sme väč­šie pries­tory a to je asi aj naša pri­orita. Stále sa zlep­šu­jeme po vedo­most­nej stránke, no pries­tory nás brz­dia. Tak naprí­klad mono­posty z minu­lých rokov musíme skla­do­vať v dielni iného tímu, lebo sa nám sem jed­no­du­cho nezmestí.

Naozaj by sme potre­bo­vali veľký pries­tor, kde by sme vedeli lami­no­vať, kde by sme mohli mať všetky mono­posty a mohli by sme ich tak držať po celý rok funkčné.

Každý rok teda máte úplne novú for­mulu?

Áno, to je cie­ľom. Sna­žíme sa každú sezónu pri­pra­viť úplne nový mono­post, ktorý je kon­cep­tu­álne úplne iný, ako ten pre­došlý. Samoz­rejme, nejaké know how tam zostáva.

Tento rok naprí­klad bol u nás revo­lučný, pre­šli sme na nový kon­cept, išli sme do dvoch moto­rov, navrhli sme nový rám, zave­se­nia. A do ďal­šej sezóny chceme pri tomto kon­cepte zostať, ale vylep­šíme to. Zhruba každé dva roky ideme do nie­čoho veľ­kého a nasle­du­júcu sezónu sa to sna­žíme vylep­šiť.

Ako vidíte škols­tvo vše­obecne? Je podľa vás pod­pora mla­dých šikov­ných štu­den­tov na Slo­ven­sku dosta­točná?

Pozrel by som sa na to z takého hľa­diska, že minis­ter­stvo nedo­tuje školy tak, ako by malo. To sa odzr­kad­luje aj na štu­dent­ských pro­jek­toch. Keď škola nemá, keď je prob­lém zafi­nan­co­vať iné veci, ako môže dávať finan­cie tam, kde by ich tre­balo. Treba sa na to pozrieť zhora, škola by možno aj chcela.

Čo má tento pro­jekt pri­niesť škole, resp. štu­den­tom? Podľa mojich infor­má­cií sa pro­jekt “dedí”. Je to teda niečo, kde sa môžu štu­dáci vybláz­niť a niečo sa naučiť, alebo je to o pro­pa­gá­cií školy?

Je to hlavne o tej praxi, už len to, že môže štu­dent zvá­rať, už len to, že môže vytvo­riť svoj návrh. Je tu aj mar­ke­tin­gová sek­cia, kde sa člo­vek dozvie, ako viesť pro­jekt, ako komu­ni­ko­vať s par­tnermi atď.

Kde vidíte budúc­nosť vášho pro­jektu? 

Radi by sme išli dole s hmot­nos­ťou, tro­chu zvý­šiť výkon, ale to nie je také dôle­žité, lebo na súťa­žiach je výkon obme­dzený. Chceme rie­šiť spo­ľah­li­vosť, ktorá bola minulý rok tro­chu prob­le­ma­tická.

Ale to súvisí s peniazmi. Keď deň pred súťa­žou ešte nemáme potrebné súčias­tky, tak nemáme kedy auto otes­to­vať a to sa pre­javí. Takže chceme oveľa viac nates­to­vať, nasta­viť auto, v tomto smere máme obrov­ské rezervy.

Tro­chu ma prek­va­pilo, že s For­mu­lou jaz­díte dokonca súťažne, že exis­tuje niečo ako For­mula Stu­dent. Poviete nám viac? 

Súťaž je roz­de­lená na dve časti — sta­tické dis­cip­líny (návrh auta, dizajn auta, cena auta). Potom pri­chá­dza na rad tech­nická pre­hliadka, čo je pre nás naj­ťaž­šia dis­cip­lína, hoci za to nie su žiadne body. Auto musí prejsť prí­snou kon­tro­lou, či môže ísť na trať, či je bez­pečné…

Potom môžme ísť jaz­diť. Súťa­žíme v šty­roch dis­cip­lí­nach. Prvou je šprint na 75 met­rov. Potom je osmička, teda test neja­kých jazd­ných vlast­ností v zatáč­kach. Nasle­duje auto­k­ros, čo je trať okolo kilo­metra tech­nic­kého typu. A posled­nou dis­cip­lí­nou je endu­rance — auto musí najaz­diť 22km na jedno nabi­tie. Tu sa ukáže, či je auto spo­ľah­livé, či má výdrž, či je dobre navr­hnuté, či sa mys­lelo na pove­ter­nostné vplyvy.

Je to taká naj­kom­plex­nej­šia dis­cip­lína, za ktorú je až 40% bodov. A potom sa ešte hod­notí efek­ti­vita, s akou sa to celé odjaz­dilo.

10256606_980943285299797_5886505777767804007_o

Ako sa teda doká­žete v takejto kon­ku­ren­cií umiest­niť?

Naj­väč­šou súťa­žou je súťaž v Nemecku na Hoc­ken­he­ime. Tam je prob­lém sa čo i len dostať. Posledné štyri roky sa nám to nepo­da­rilo, tento rok prvý­krát áno. Sú tam naj­lep­šie tímy sveta s roz­poč­tami 10 až 20-násob­nými.

Tento rok sme boli v Maďar­sku, kde nám zly­hal bat­tery box. V Česku sme odjaz­dili celú súťaž a naj­lepší výsle­dok sme mali v spot­rebe ener­gie, kde sme boli 4 spo­me­dzi 14 tímov.

Na záver otázka, ktorá dúfam potrápi :) Čo by ste odká­zali mla­dým ľuďom na Slo­ven­sku?

Učte sa (smiech). Robte zau­jí­mavé pro­jekty, robte mimo­škol­ské pro­jekty — pri­nesú vám skú­se­nosti, zážitky a nových ľudí. A nebojte sa, často stačí len chuť. Mali sme tu ľudí, ktorí začali úplne od nuly.

Pridať komentár (0)