Štu­dent VŠVU dosia­hol obrov­ský úspech: V súťaži Toy­oty ohro­mil porotu aj verej­nosť!

Martin Bohunický / 25. februára 2016 / Zo Slovenska

Spo­me­dzi troch štu­den­tov VŠVU, ktorí sa zapo­jili do súťaže Toy­ota Logis­tic Design Com­pe­ti­tion 2016, sa jed­nému poda­rilo dostať sa medzi víťa­zov.

Štu­denti mali v súťaži za úlohu prísť s ino­va­tív­nym a pocho­pi­teľne efek­tív­nym dizaj­nom vyso­ko­z­dviž­ného vozíka, ktorý by výrazne zjed­no­du­šil logis­tiku v skla­doch. Zau­jí­ma­vos­ťou je, že medzi šest­nás­timi návrhmi sa našli dva drony, pri­čom oba pat­ria do port­fó­lia štu­den­tov zo Slo­ven­ska!

Spo­me­dzi šest­nás­tich návrhov vybrala porota tri víťazné. Cel­ko­vým víťa­zom sa stal Fabian Breës z uni­ver­zity v Ant­ver­pách so svo­jim návrhom FLOCK. V jeho návrhu doká­zali jed­not­livé vozíky spolu koope­ro­vať a pra­co­vať tak maxi­málne efek­tívne. Druhé miesto obsa­dil Josef Černý, Čech, ktorý štu­duje na VŠVU v Bra­ti­slave. Josef vytvo­ril drona, ktorý na prvý pohľad určite ako dron nevy­zerá. Jeho hlav­nou výho­dou je gra­vi­tačný balanc, vďaka čomu sa ušetrí obrov­ské množ­stvo ener­gie. Aby toho nebolo málo, Josef vyhral dopl­n­kovú súťaž People’s Award, teda zví­ťa­zil v hla­so­vaní verej­nosti. 

Screen Shot 2016-02-25 at 11.23.55

foto: design.toyota-forklifts.eu

Josef za druhé miesto zís­kal pla­tenú 6-mesačnú stáž v Toy­ota Mate­rial Hand­ling Europe Design Cen­tre a pri­lep­šil si o 3000 eur. Víťazs­tvo v hla­so­vaní ľudí mu vynieslo ďal­ších 1500 eur k dobru.

zdroj: design.toyota-forklifts.eu, titulná foto: design.toyota-forklifts.eu

Pridať komentár (0)