Štu­dent VŠVU dosia­hol obrov­ský úspech: V súťa­ži Toy­o­ty ohro­mil poro­tu aj verej­nosť!

Martin Bohunický / 25. februára 2016 / Zo Slovenska

Spo­me­dzi troch štu­den­tov VŠVU, kto­rí sa zapo­ji­li do súťa­že Toy­o­ta Logis­tic Design Com­pe­ti­ti­on 2016, sa jed­né­mu poda­ri­lo dostať sa medzi víťa­zov.

Štu­den­ti mali v súťa­ži za úlo­hu prí­sť s ino­va­tív­nym a pocho­pi­teľ­ne efek­tív­nym dizaj­nom vyso­ko­z­dviž­né­ho vozí­ka, kto­rý by výraz­ne zjed­no­du­šil logis­ti­ku v skla­doch. Zau­jí­ma­vos­ťou je, že medzi šest­nás­ti­mi návrh­mi sa našli dva dro­ny, pri­čom oba pat­ria do port­fó­lia štu­den­tov zo Slo­ven­ska!

Spo­me­dzi šest­nás­tich návrhov vybra­la poro­ta tri víťaz­né. Cel­ko­vým víťa­zom sa stal Fabian Bre­ës z uni­ver­zi­ty v Ant­ver­pách so svo­jim návrhom FLOCK. V jeho návrhu doká­za­li jed­not­li­vé vozí­ky spo­lu koope­ro­vať a pra­co­vať tak maxi­mál­ne efek­tív­ne. Dru­hé mies­to obsa­dil Josef Čer­ný, Čech, kto­rý štu­du­je na VŠVU v Bra­ti­sla­ve. Josef vytvo­ril dro­na, kto­rý na prvý pohľad urči­te ako dron nevy­ze­rá. Jeho hlav­nou výho­dou je gra­vi­tač­ný balanc, vďa­ka čomu sa ušet­rí obrov­ské množ­stvo ener­gie. Aby toho nebo­lo málo, Josef vyhral dopl­n­ko­vú súťaž People’s Award, teda zví­ťa­zil v hla­so­va­ní verej­nos­ti. 

Screen Shot 2016-02-25 at 11.23.55

foto: design.toyota-forklifts.eu

Josef za dru­hé mies­to zís­kal pla­te­nú 6-mesač­nú stáž v Toy­o­ta Mate­rial Hand­ling Euro­pe Design Cen­tre a pri­lep­šil si o 3000 eur. Víťazs­tvo v hla­so­va­ní ľudí mu vynies­lo ďal­ších 1500 eur k dob­ru.

zdroj: design.toyota-forklifts.eu, titul­ná foto: design.toyota-forklifts.eu

Pridať komentár (0)