Štu­denti medi­cíny dostali prvú 3D tla­čia­reň na Slo­ven­sku, ktorá dokáže tla­čiť živé bunky

Jakub Jablonický / 23. augusta 2016 / Tech a inovácie

Slo­ven­skí medici majú konečne prí­stup ku jed­nej z naj­re­vo­luč­nej­ších medi­cín­skych tech­no­ló­gií.

Štu­denti a peda­gó­go­via Lekár­skej fakulty Uni­ver­zity Komen­ského v Bra­ti­slave môžu využí­vať nový slo­ven­ský uni­kát – 3D bio­tla­čia­reň. Môžu za to vďa­čiť Slo­ven­skej spo­loč­nosti pre rege­ne­ra­tívnu medi­cínu (SSRM), ktorá im ju zapo­ži­čala.

SSRM mohla bio­prin­ter Inkre­dible zakú­piť vďaka grantu od Nadá­cie Tat­ra­banky. Spo­loč­nosť dúfa, že sa jej tým podarí polo­žiť základy rege­ne­ra­tív­nej medi­cíny na Slo­ven­sku. Hod­nota tla­čiarne spolu s bio­lo­gic­kým atra­men­tom je viac ako 10 000 eur.

IMG_20160812_195550-1024x689

Podľa pre­zi­denta spo­loč­nosti doktora Andreja Thurza má bio­prin­ting v blíz­kej budúc­nosti mimo­riadny poten­ciál. „V budúc­nosti bude už bežné vytla­čiť náh­radu poško­de­ného tka­niva alebo orgánu z vlast­ných buniek pacienta. Pre­díde sa tak odmiet­nu­tiu tka­niva pri trans­p­lan­tá­ciách a pacient tiež nebude musieť pod­stu­po­vať imu­no­sup­re­sívnu liečbu,“ dodáva.

Tla­čia­reň tlačí vzory buniek z bio­lo­gic­kého atra­mentu priamo na Pet­riho misku. Vrstvy buniek sú pre­kla­dané hyd­ro­gé­lom a takto vytvo­rené tka­nivo sa potom nechá pri­ro­dzene rásť.

IMG_20160812_195240-1024x576

Medici majú bio­prin­ter k dis­po­zí­cii už od leta. Sku­pine štu­den­tov pod vede­ním Andreja Thurza sa už poda­rilo vytla­čiť prvý úspešný model malého nosa.

Snáď v prie­behu najb­liž­ších rokov pri­budnú medzi absol­ventmi LFUK mladí lekári, kto­rým nebude bio­prin­ting cudzí a ktorí venujú kus svo­jej život­nej ener­gie ďal­šiemu roz­voju rege­ne­ra­tív­nej medi­cíny, ktorá nevy­hnutne zmení para­digmu medi­cíny ako ju dnes poznáme.“

IMG_20160809_162530-1024x576

Poten­ciál 3D tlače v medi­cíne sa nedá pop­rieť. Už dnes sa vo svete využíva na výrobu nízko-nákla­do­vých pro­téz, medzi­stav­co­vých plat­ni­čiek, či syn­te­tic­kej kože. Neho­vo­riac o využití vo výskume.

Je teda veľmi prav­de­po­dobné, že táto tech­no­ló­gia sa bude kaž­dým rokom pri­bli­žo­vať ku medi­cín­skemu mains­tre­amu. A to, že slo­ven­skí štu­denti sa s ňou môžu obo­zná­miť už počas štú­dia, je určite dobrá správa.

Zdroj titul­nej foto­gra­fie: 3dprintingindustry.com / ssrm.sk , zdroj foto­gra­fií: ssrm.sk

Pridať komentár (0)