Štu­den­ti využí­va­jú smart zaria­de­nia pre špi­ó­nov, aby pod­vá­dza­li na skúš­kach

Lýdia Repová / 12. júna 2016 / Tech a inovácie

Štu­dent­ská vyna­lie­za­vosť nemá kon­ca kra­ja a moder­ná tech­no­ló­gia im len napo­má­ha. 

Ak sa jed­ná o prej­de­nie semes­tra, štu­den­ti sú ochot­ní spra­viť čokoľ­vek a čas­to to kon­čí pod­vá­dza­ním. No štu­den­ti Thaj­skej lekár­skej uni­ver­zi­ty sa roz­hod­li pod­vá­dza­nie posu­núť na nový level.

Oči­vid­ne kla­sic­kým ťahá­kov na papie­ri­koch v ruká­voch, či pod suk­ňou poma­ly odzvá­ňa. Nové tech­no­ló­gie nám síce napo­má­ha­jú v bež­nom živo­te, no tam, kde sú plu­sy musia byť samoz­rej­me aj mínu­sy. Na Thaj­skej uni­ver­zi­te sa štu­den­ti roz­hod­li na pod­vá­dza­nie využiť oku­lia­re s malou kame­rou, aby si nasní­ma­li otáz­ky tes­tu, rozo­sla­li ich svo­jim spo­lu­žia­kom, kto­rí nebo­li na tes­te a pomo­cou smart hodi­niek čaka­li na odpo­veď. Mož­no by im to aj vyšlo, keby im na to nepriš­li. Nane­šťas­tie pre ostat­ných štu­den­tov, kto­rí sa teši­li, že sa ľah­ko dosta­li k tes­tom sa celá skúš­ka zru­ši­la a nano­vo sa pre­ro­bi­li otáz­ky. Po odha­le­ní, tej­to “špi­ón­skej” tech­no­ló­gie ju rektor uni­ver­zi­ty zve­rej­nil na Face­bo­oko­vej strán­ke.

13118947_1012865908803244_1430364477162046204_n13179189_1012865958803239_461374850796872148_n

foto: facebook.com

Samoz­rej­me, podob­né prí­pa­dy sa dajú oča­ká­vať čas­tej­šie, keď­že taká­to tech­no­ló­gia sa postup­ne stá­va ceno­vo dostup­nej­šou a pre­to je jas­né, že štu­den­ti siah­nu aj po tej­to alter­na­tí­ve, aby pre­šli skúš­kou. A že takých­to tech­no­ló­gií je na aktu­ál­nom trhu dosť, sa môžeš pre­sved­čiť aj v nasle­du­jú­cich vide­ách.

Oku­lia­re a slú­chad­lo

Tie­to oku­lia­re sa spá­ru­jú s tvo­jim smart­fó­nom a zo slú­chad­lom. Už si len sta­čí nájsť šikov­né­ho par­ťá­ka a je to. Pomo­cou oku­lia­rov nasní­maš test, kto­rý kama­rát pozrie a pomo­cou slú­chad­la ti nadik­tu­je správ­ne odpo­ve­de. Dostup­né sú naprí­klad na Eba­yi.

Che­a­ting Watch

Aby toho nebo­lo dosť, vyro­bi­li sa aj Che­a­ting Watch, kto­ré ti ulo­žia PDF, Word a ostat­né súbo­ry. Dokon­ca majú aj tla­čid­lo, pomo­cou kto­ré­ho sa tvo­je smart hodin­ky sta­nú na prvý pohľad bež­ný­mi hodin­ka­mi.

Nevi­di­teľ­né hodin­ky

Ďal­šou špe­cia­li­tou sú nevi­di­teľ­né hodin­ky. Aj keď sú zapnu­té, na disp­le­ji sa nič nezob­ra­zu­je. No vďa­ka špe­ciál­nym oku­lia­rom, kto­ré k nim dosta­neš, si z nich ľah­ko pre­čí­taš potreb­né infor­má­cie.

Či už sa štu­den­ti Thaj­skej lekár­skej uni­ver­zi­ty inšpi­ro­va­li sláv­nym špi­ó­nom, ale­bo len chce­li prejsť mož­no ťaž­šou skúš­kou, tre­ba uznať ich vyna­lie­za­vosť v spo­je­ní s moder­nou tech­no­ló­gi­ou. Bodaj by však viac síl veno­va­li štú­diu a nie vymýš­ľa­niu spô­so­bov, ako si uľah­čiť prej­de­nie skúš­kou.

Zdroj: sciencealert.com, zdroj titul­nej foto: udla.edu.ec

Pridať komentár (0)