Štu­denti využí­vajú smart zaria­de­nia pre špi­ó­nov, aby pod­vá­dzali na skúš­kach

Lýdia Repová / 12. júna 2016 / Tech a inovácie

Štu­dent­ská vyna­lie­za­vosť nemá konca kraja a moderná tech­no­ló­gia im len napo­máha. 

Ak sa jedná o prej­de­nie semes­tra, štu­denti sú ochotní spra­viť čokoľ­vek a často to končí pod­vá­dza­ním. No štu­denti Thaj­skej lekár­skej uni­ver­zity sa roz­hodli pod­vá­dza­nie posu­núť na nový level.

Oči­vidne kla­sic­kým ťahá­kov na papie­ri­koch v ruká­voch, či pod suk­ňou pomaly odzváňa. Nové tech­no­ló­gie nám síce napo­má­hajú v bež­nom živote, no tam, kde sú plusy musia byť samoz­rejme aj mínusy. Na Thaj­skej uni­ver­zite sa štu­denti roz­hodli na pod­vá­dza­nie využiť oku­liare s malou kame­rou, aby si nasní­mali otázky testu, rozo­slali ich svo­jim spo­lu­žia­kom, ktorí neboli na teste a pomo­cou smart hodi­niek čakali na odpo­veď. Možno by im to aj vyšlo, keby im na to neprišli. Nane­šťas­tie pre ostat­ných štu­den­tov, ktorí sa tešili, že sa ľahko dostali k tes­tom sa celá skúška zru­šila a nanovo sa pre­ro­bili otázky. Po odha­lení, tejto “špi­ón­skej” tech­no­ló­gie ju rektor uni­ver­zity zve­rej­nil na Face­bo­oko­vej stránke.

13118947_1012865908803244_1430364477162046204_n13179189_1012865958803239_461374850796872148_n

foto: facebook.com

Samoz­rejme, podobné prí­pady sa dajú oča­ká­vať čas­tej­šie, keďže takáto tech­no­ló­gia sa postupne stáva cenovo dostup­nej­šou a preto je jasné, že štu­denti siahnu aj po tejto alter­na­tíve, aby pre­šli skúš­kou. A že takýchto tech­no­ló­gií je na aktu­ál­nom trhu dosť, sa môžeš pre­sved­čiť aj v nasle­du­jú­cich vide­ách.

Oku­liare a slú­chadlo

Tieto oku­liare sa spá­rujú s tvo­jim smart­fó­nom a zo slú­chad­lom. Už si len stačí nájsť šikov­ného par­ťáka a je to. Pomo­cou oku­lia­rov nasní­maš test, ktorý kama­rát pozrie a pomo­cou slú­chadla ti nadik­tuje správne odpo­vede. Dostupné sú naprí­klad na Ebayi.

Che­a­ting Watch

Aby toho nebolo dosť, vyro­bili sa aj Che­a­ting Watch, ktoré ti ulo­žia PDF, Word a ostatné súbory. Dokonca majú aj tla­čidlo, pomo­cou kto­rého sa tvoje smart hodinky stanú na prvý pohľad bež­nými hodin­kami.

Nevi­di­teľné hodinky

Ďal­šou špe­cia­li­tou sú nevi­di­teľné hodinky. Aj keď sú zapnuté, na disp­leji sa nič nezob­ra­zuje. No vďaka špe­ciál­nym oku­lia­rom, ktoré k nim dosta­neš, si z nich ľahko pre­čí­taš potrebné infor­má­cie.

Či už sa štu­denti Thaj­skej lekár­skej uni­ver­zity inšpi­ro­vali sláv­nym špi­ó­nom, alebo len chceli prejsť možno ťaž­šou skúš­kou, treba uznať ich vyna­lie­za­vosť v spo­jení s moder­nou tech­no­ló­giou. Bodaj by však viac síl veno­vali štú­diu a nie vymýš­ľa­niu spô­so­bov, ako si uľah­čiť prej­de­nie skúš­kou.

Zdroj: sciencealert.com, zdroj titul­nej foto: udla.edu.ec

Pridať komentár (0)