Štu­denti zo Slo­ven­ska zazna­me­nali úspech na olym­piáde v USA

Michal Tomek / 21. máj 2014 / Tools a produktivita

Štu­denti zo Slo­ven­ska zazna­me­nali obrov­ské úspe­chy na olym­piáde I-SWE­EEP v USA so svo­jimi vedec­kými pro­jektmi – zís­kali zlato i bronz!

Aj v tomto škol­skom roku umož­nila Aso­ciá­cia pre mlá­dež, vedu a tech­niku — AMA­VET trom štu­den­tom, víťa­zom celo­slo­ven­ského Fes­ti­valu vedy a tech­niky, orga­ni­zo­va­ného kaž­do­ročne AMA­VE­Tom v novem­bri, zúčast­niť sa celo­sve­to­vej Olym­piády pro­jek­tov I-SWE­EEP — Inter­na­ti­onal Sus­tai­nable World (Energy Engi­ne­e­ring Envi­ron­ment) Pro­ject Olym­piad, orga­ni­zo­va­nej v Spo­je­ných štá­toch, v meste Hous­ton, v štáte Texas, ktorá sa tento rok usku­toč­nila v dňoch 30. apríla – 5. mája 2014 a pre týchto mla­dých vedá­to­rov sa nepo­chybne stala význam­ným a trvalo dôle­ži­tým medz­ní­kom v ich živote.

Slo­ven­skú repub­liku a AMA­VET na olym­piáde I- SWE­EEP repre­zen­to­vali:

Mar­tin Ferianc z Gym­ná­zia Jura Hronca, Novoh­rad­ská 3, Bra­ti­slava s pro­jek­tom Aktívna a pasívna reku­pe­rá­cia vzdu­chu a tímový pro­jekt štu­den­tov Gorazda Štie­bera so spo­lu­au­to­rom Gab­rie­lom Nagym z Gym­ná­zia sv. Tomáša Akvin­ského, Zbroj­ničná 3, Košice s pro­jek­tom Expe­ri­men­tálne štú­dium plaz­mo­vého výboja v plyne.

Na jed­nej z najp­res­tíž­nej­ších celo­sve­to­vých Olym­piád vedecky zame­ra­ných pro­jek­tov nomi­no­vaní štu­denti obstáli priam výborne. Gab­riel Nagy a Gorazd Štie­ber z Gym­ná­zia sv. Tomáša Akvin­ského zís­kali bron­zovú medailu v kate­gó­rii Energy za svoj pro­jekt Expe­ri­men­tálne štú­dium plaz­mo­vého výboja v plyne a Mar­tin Ferianc obdr­žal zlatú medailu v kate­gó­rii Engi­ne­e­ring a súčasne špe­ciálnu cenu Texass­kého cen­tra pre sup­ra­vo­di­vosť — Texass­kej uni­ver­zity za jeho pro­jekt Aktívna a pasívna reku­pe­rá­cia, v kto­rom skú­mal mož­nosti novo­na­vr­hnu­tého tepel­ného čer­padla, kto­rého prin­cíp si dáva práve paten­to­vať.

Na Olym­piáde pro­jek­tov I-SWE­EEP sa v roku 2014 stretlo viac ako 350 súťa­žia­cich zo 60 kra­jín sveta, pri­čom boli vybraní z viac ako 1400 pri­hlá­se­ných kan­di­dá­tov. Čakalo ich viac ako 150 porot­cov, pro­fe­si­oná­lov z roz­lič­ných odbo­rov, ktorí ich prí­sne, ale spra­vod­livo hod­no­tili.

Prečo ma téma uchvá­tila? Odpo­ve­dal Mar­tin Ferianc:

Každý deň poču­jeme v sprá­vach, ako nám dochá­dzajú fosilné palivá, elek­trina a plyn sú čoraz drah­šie. Veľa ľudí sa venuje téme zno­vu­ob­no­vi­teľ­nej ener­gie – ako zís­kať ener­giu z vetra, z vody alebo vymys­lieť nejaký iný druh ener­gie.

Nikto sa však neza­mýš­ľal nad tým, ako využiť ener­giu, ktorá už nie­kde ulo­žená je — napr. vo vzdu­chu. Mne napadlo, čo keby som sa pokú­sil ener­giu pre­čer­pá­vať, a tak ňou šet­riť? To by umož­nilo zní­žiť jej spot­rebu v domác­nosti, ktorá sa využíva na ohrev vody a vyku­ro­va­nie. Myš­lienka prišla, keď som mal otvo­rené okno a môj otec pri­šiel do izby s otáz­kou: “Prečo toľko vet­ráš? Peniaze a ener­gia, teda celé teplo vychá­dza von do ulice…”

Zho­dou som okol­ností práve vtedy čítal niečo o reku­pe­rá­cií v ťaž­kom prie­mysle, a tak som sa začal zaobe­rať rie­še­ním, či by sa tento kon­cept nedal pou­žiť aj v našom obydlí. Čo sa skrýva za týmto cudzím poj­mom — reku­pe­rá­cia vzu­chu? V jed­no­du­chom vyjad­rení to zna­mená zno­vu­pou­ži­tie už vyna­lo­že­nej ener­gie, pre­čer­pa­ním do čerstvého vzdu­chu.

Táto téma ma natoľko uchvá­tila, že som následne uro­bil nie­koľko poku­sov, kde sa uká­zalo, že uve­dený prin­cíp fun­guje. Dokonca úspora, ktorá by sa pri kaž­do­den­nom využití vytvo­rila, by pri prie­mer­nom rodin­nom dome dosa­ho­vala až nie­koľko desia­tok EUR za mesiac. Prečo sa teda nepus­tiť do toho pro­stred­níc­tvom seri­óz­neho pro­jektu?

Veľ­kou výzvou sa mi stal Fes­ti­val vedy a tech­niky uspo­ria­daný za pod­pory nezis­ko­vej orga­ni­zá­cie AVA­MET. Na ňom som pre­zen­to­val už vlastné zostro­jené zaria­de­nie, ktoré som napo­jil na mik­ro­po­čí­tač s regu­lá­ciou a ovlá­da­ním.

Môj prí­nos na uve­de­nom podu­jatí oce­nila aj komi­si­onálna porota, ktorá môj pro­jekt vyhod­no­tila ako naj­lepší vedecký pro­jekt a pod­po­rila ma nomi­ná­ciou na celo­sve­to­vej olym­piáde stre­doš­ko­lá­kov I – SWE­EEP 2014 v Hous­tone.

Pobyt na uve­de­nom stret­nutí báda­teľ­ských pro­jek­tov v USA mi dal neuve­ri­teľne veľa. Silná kon­ku­ren­cia pri­bližne 380 pro­jek­tov bola dosta­toč­nou moti­vá­ciou nie­len na pre­cvi­če­nie anglic­kého jazyka pred porot­cami, ale aj ove­re­ním nová­tor­skej myš­lienky a živo­ta­schop­nosti môjho pro­jektu.

Na dru­hej strane som zozbie­ral veľmi cenné skú­se­nosti a infor­má­cie, ktoré ma budú inšpi­ro­vať v ďal­šom roz­voji. Význam­nými pre mňa sa stali aj nad­via­zané nové pria­teľ­stvá so štu­den­tami z rôz­nych kútov sveta — veď každý zúčast­nený pred­sta­vo­val to naj­lep­šie zo stre­doš­kol­skej komu­nity z danej kra­jiny.

Záve­rom by som chcel pod­čiark­nuť, že rie­še­nie uve­de­ného pro­jektu a záro­veň jeho cel­kové pozi­tívne vyhod­no­te­nie – zlatá medaila za oblasť ener­ge­tiky, zís­kaná na I – SWE­EEP 2014 v Hous­tone — sa pre mňa stali neuve­ri­teľ­ným impul­zom do budúc­nosti, ktorý ma ešte via­cej pod­nie­til na nové skú­ma­nie. To budem, pred­po­kla­dám, môcť využiť nie­len počas svojho nastá­va­ju­ceho vyso­koš­kol­ského štú­dia, ale jeho prí­nos by sme mohli pocí­tiť pri zlep­šení pod­mie­nok života nás všet­kých.” 

Ďal­šie Mar­ti­nové úspe­chy:

 • Dip­lom Sv. Gorazda – za strie­bornú medailu v rámci Tur­naja mla­dých fyzi­kov na medzi­ná­rod­nej súťaži v Rakúsku. Je to naj­vyš­šie oce­ne­nie, čo môže stre­doš­ko­lák na Slo­ven­sku obdr­žať. Cena je ude­ľo­vaná mini­strom škols­tva vedy, tech­niky a športu
 • Cena za naj­lepší vedecký pro­jekt na Fes­ti­vale vedy a tech­niky (oce­ne­nie ude­lené Deka­nom Uni­ver­zity J. A. Komen­ského)
 • Nomi­ná­cia na I-SWE­EEP 2014 v Hous­tone, USA
 • Zenit — 2. miesto v kraji – Prog­ra­má­tor­ská súťaž – prog­ra­mo­va­nie a design web­strá­nok
 • Nadá­cia Tatra Banka — pri­ja­tie na TUM (Tech­nická uni­ver­zita v Mní­chove) na exklu­zívnu letnú stáž: https://www.tum.de/en/studies/internationale-studierende/summer-school/innovationinformationtechnology/
 • Ese­jis­tická súťaž — Myš­lienka — 1. miesto na Slo­ven­sku na tému: Je Face­book zabi­ja­kom osob­ného kon­taktu? 
 • Cena Rektora Pan­európ­skej VŠ za naj­lep­šiu TOP esej
 • Juni­orIn­ter­net — kate­gó­ria Juni­or­LE­ARN – 1. miesto na Slo­ven­sku — www.scolaris.ferianc.eu – Som zakľa­da­te­ľom edu­kač­ného por­tálu Sco­la­ris pro Sco­la­ris – pre stre­doš­ko­lá­kov (zatiaľ v oblasti fyzika, neskôr plá­nu­jeme roz­ší­re­nie na mate­ma­tiku a prog­ra­mo­va­nie) 
 • Veľ­vys­la­nec mla­dých – 1. miesto na Slo­ven­sku http://www.zenskyweb.sk/5-rocnik-velvyslanectva-mladych-blahozelame-ocenenym-studentom (Hlav­nou myš­lien­kou pro­jektu Veľ­vys­la­nec­tvo mla­dých je dať šancu štu­den­tom aktívne sa zúčast­niť na rie­šení prob­lé­mov nášho oko­lia s cie­ľom zlep­šiť pod­mienky mla­dých žijú­cich na Slo­ven­sku)
 • I-SWE­EEP 2014 v Hous­tone – celo­sve­tová zlatá medaila zís­kaná za oblasť ener­ge­tiky na Medzi­ná­rod­nej olym­piáde pre udr­ža­teľný svet. Pred­sta­vuje uni­kátny vedecký veľ­trh otvo­rený pre štu­den­tov stred­ných škôl z celého sveta. Vybrané pro­jekty sa zúčast­ňujú v troch kate­gó­riách: stro­jár­stvo, životné pro­stre­die a ener­ge­tika. Tie sú zame­rané na udr­ža­teľ­nosť vývoja pre lepší zaj­traj­šok.
 • Špe­ciálne oce­ne­nie Texas­kého cen­tra pre sup­ra­vod­li­vosť v rámci pro­jektu I – SWE­EEP 2014

Aso­ciá­cia pre mlá­dež, vedu a tech­niku je záuj­mové občian­ske zdru­že­nie s orien­tá­ciou na mla­dých ľudí, popu­la­ri­zá­ciu vedy a tech­niky, ktoré na Slo­ven­sku pôsobí už od roku 1990. Zdru­žuje 4000 čle­nov v klu­boch na území celého Slo­ven­ska. Medzi hlavné akti­vity patrí orga­ni­zo­va­nie Fes­ti­valu vedy a tech­nikyčím umož­ňuje mla­dým ľuďom, najmä štu­den­tom stred­ných škôl, zúčast­ňo­vať sa via­ce­rých medzi­ná­rod­ných súťaží, na kto­rých môžu pred­sta­viť výsledky svo­jej práce skú­se­ným odbor­ní­kom a ostat­ným mla­dým ľuďom z celého sveta, pri­čom naši štu­denti zo Slo­ven­ska bývajú na týchto súťa­žiach veľmi úspešní.

Zdroj: amavet.sk, twitter.com

Pridať komentár (0)