Štu­dent­ský star­tup: prečo je dobré začať pod­ni­kať už počas školy

Lukáš Timko / 10. jún 2015 / Tools a produktivita

Väč­šine štu­den­tov počas stre­so­va­nia na skúšky, spo­re­nia na týž­dennú zásobu vifo­niek alebo noč­ných zmien v štu­dovni (zatiaľ čo sa sna­žia mať aj osobný život) ani nena­padne myš­lienka začať pod­ni­kať. No mala by. Prečo?

Počas svojho štú­dia si Jes­sica Ekstrom, zakla­da­teľka spo­loč­nosti Head­bands of Hope, vždy nachá­dzala dôvody prečo neza­lo­žiť vlastnú spo­loč­nosť. Dôvody ako naprí­klad „musím sa sústre­diť na školu“ alebo „nemám dosť skú­se­ností“ poznáme všetci. Neskôr si však uve­do­mila, že v živote si vždy náj­dete dôvod na to, aby ste si mohli pove­dať: „teraz nie je ten správny čas“. Avšak, teraz vám určite povie, že počas tých rokov na škole je „ten správny čas“!

Pre tých čo sú stále na váž­kach, tu je pár dôvo­dov prečo práve počas školy je naj­lep­šie zalo­žiť spo­loč­nosť.

Okolo seba máte obrov­ské množ­stvo zdro­jov. Keď prišla Jes­sica s nápa­dom na Head­bands of Hope, nemala eko­no­mický titul, ani zna­losti týka­júce sa výroby alebo pro­duk­tov. Neskôr si však uve­do­mila, že je obko­le­sená expertmi. Keď ste na škole, pro­fe­sori majú zna­losti a skú­se­ností, ktoré vám môžu pomôcť. Vďaka kon­zu­la­tá­ciam, ktoré boli zadarmo a na kto­rých jej pro­fe­sor zod­po­ve­dal všetky otázky, sa jej poda­rilo pre­me­niť svoj sen na pod­ni­ka­nie a to viedlo k jej prvým kro­kom vo svete pod­ni­ka­nia.

Keď však skon­číte školu, všetci títo experti sa nazý­vajú „kon­zul­tanti“, a tí vám vyúč­tujú aj rannú kávu. Preto si dajte zále­žať na tom, aby ste využili to čo vám vaši pro­fe­sori a men­tori, kto­rých máte na dosah, vedia ponúk­nuť.

Roz­hodte siete a spo­lu­pra­cujte. Keď ste na škole, máte okolo seba ľudí, ktoré majú podobné názory ako vy. Určite ste boli sved­kami obrov­ských štu­dent­ských akcií, na kto­rých štu­denti tvo­rili dav zau­jí­ma­júci sa o jednu vec. Či ste ich poznali alebo nie, štu­denti chceli, aby ľudia z ich uni­ver­zity boli úspešní a robili veľké veci.

Jes­si­ky­ným prvým trhom boli štu­denti z jej uni­ver­zity. Následne títo štu­denti pove­dali o jej pro­dukte svo­jim kama­rá­tom a rodi­nám, takto sa jej pro­dukt pomaly, ale isto dostá­val do pove­do­mia celého národa. Musíte uve­do­miť, že všetci štu­denti pou­ží­vajú sociálne média, cez ktoré dávajú vedieť iným všetko čo im príde zau­jí­mavé.

Byť je sebec­kým je akcep­to­va­teľné. Na škole máte povin­nosti. Avšak, tieto záväzky nie sú nič oproti tomu, čo vás čaká po škole a keď vkro­číte do „ozaj­st­ného sveta“. Ako štu­dent, vašou jedi­nou povin­nos­ťou je posta­rať sa sám o seba, preto máte mož­nosť byť sebec­kým.

Inves­tujte svoje srdce, dušu a peniaze do nie­čoho čomu veríte. Keď nemáte toľko povin­ností je jed­no­duch­šie pod­stú­piť riziká.

Musíte pre­ko­nať svoju repu­tá­ciu. My všetci sme známi ako „milé­ni­ová gene­rá­cia“. Sme leniví, závislí na sociál­nych sie­ťach a sme tí čo nepoz­najú ťažkú prácu. Tieto nega­tívne ste­re­otypy sú vlastne výho­dou pre pod­ni­ka­teľa. Keď nie­kto z milé­ni­ovej gene­rá­cie spraví niečo super, je to obrov­ská vec.

Jes­sica zís­kala obrov­skú pozor­nosť médií aj ľudí najmä preto, že bola mladá. Využite svoj mladý vek a buďte hrdý na to, že ste milé­ni­ovou gene­rá­ciou. Je dobré neus­pieť. Jes­sica rada spo­mína na škol­ské roky ako na obdo­bie, kedy si pre neús­pe­chy musela nie­ktoré veci zopa­ko­vať. Robiť chyby je nor­málne. Neus­pieť zna­mená aj to, že sa sna­žíte.

Ak sa Jes­sica cíti pohodlne a nikto neod­mieta jej názor, zna­mená to, že sa prí­liš nesnaží. Ak niečo poka­zíte, počas toho ako štu­du­jete na škole, vždy máte dosť miesta na manév­ro­va­nie. Posledná vec, ktorú by ste chceli zažiť potom čo skon­číte školu, je ľútosť z toho, že ste nešli za svo­jim snom.

Veci, ktoré nejdú tak, ako ste ich plá­no­vali (čo sa deje často), sa nazý­vajú skú­se­nosti. Po celý svoj život budete tieto skú­se­nosti využí­vať, čo vám dá lepší pohľad na svet okolo vás.

Tieto myš­lienky, nie sú len o zalo­žení firmy počas vášho štú­dia, ale najmä o využití prí­le­ži­tostí, ktoré vám škola počas šty­roch (alebo pia­tich… alebo šies­tich) rokov ponúka, a ktoré sa stanú vašou skú­se­nos­ťou.

zdroj: www.entrepreneur.com

Pridať komentár (0)