Štyri tipy, ako spra­viť z pod­ce­ňo­va­ného star­tupu úspešný biz­nis!

Martin Bohunický / 23. októbra 2015 / Tools a produktivita

Ako začí­na­júci pod­ni­ka­teľ nenáj­deš väč­šiu výzvu, ako zís­kať finan­cie na svoj nápad.

Nemáš za sebou žiadne záznamy, žiadny dôkaz o tvo­jich úspe­choch, žiadnu infra­štruk­túru. A s prázd­nymi rukami máš nie­komu doká­zať, že tvoj nápad má zmy­sel. Stať sa z nuly hrdi­nom, to vyža­duje trpez­li­vosť, správnu dávku drzosti a kopec šťas­tia. Ale najmä pri­pra­ve­nosť na výzvy, kto­rým budeš čeliť. 

Z mojej skú­se­nosti exis­tujú štyri základné rady, ktoré pokiaľ budeš nasle­do­vať, tvoj star­tup čaká pekná budúc­nosť.

1. Ľudia v pohybe zostá­vajú v pohybe

Mnoho ľudí sníva o ich nápade tak dlho, že na ňom nikdy nezačnú pra­co­vať. Roz­hodnú sa, že to za to nestojí, že na to nemajú. Jed­no­du­cho hodia ute­rák do ringu skôr, ako doňho vôbec vkro­čili. Pre­hnaná ana­lýza vedie k para­lýze. Sústreď sa na to, čo vieš, nie na to, čo nevieš. Každé víťazs­tvo začína na štar­to­vej čiare. Ľudia v pohybe zostá­vajú v pohybe. Nedo­voľ ničomu zasta­viť ťa.

2. Nájdi si smer, no buď pri­pra­vený rásť

Nájdi si spô­sob, ako uro­biť veci lep­šie, ako to robia všetci ostatní. Ak tento spô­sob nefun­guje, skús to inak. Tvoj prvý plán nemusí byť ten revo­lučný, no tvoj trid­siaty áno. Buď fle­xi­bilný. 

Dnes už prak­ticky každá firma vyvíja svoj biz­nis plán za pochodu. Je pries­tor aj pre chyby, no nie pre stag­ná­ciu.

3. Nepres­tá­vaj hľa­dať kon­takty

Široká sieť kon­tak­tov pôsobí pozi­tívne nie­len na tvoj pro­fe­si­onálny, ale aj na tvoj osobný rast. Každý nový pra­covný vzťah vytvára nové prí­le­ži­tosti. Nikdy nevieš, ktorý kama­rát kama­ráta otca tvojho kolegu ťa pred­staví inves­to­rovi, akého potre­bu­ješ. Spoz­ná­vaj toľko ľudí, koľko doká­žeš.

4. Nevzdá­vaj sa

Ako ras­tieš, z kaž­dej strany počú­vaš, prečo tvoj nápad nebude fun­go­vať. Naopak, prečo by mal fun­go­vať, to budeš počuť fakt zried­kavo. Ak vôbec. No toto nie je ich plán Je to tvoj plán, tvoj biz­nis, tvoja vízia. Vypo­čuj si ostat­ných, no nene­chaj sa ich slo­vami roz­ho­diť. Úspech odmení vytrva­lých.

zdroj: mashable.com

Pridať komentár (0)