Sú online uni­ver­zity záchra­nou slo­ven­ského škols­tva?

Martin Bohunický / 29. apríla 2016 / Zo Slovenska

Dis­ku­sia okolo úrovne slo­ven­ských uni­ver­zít nabrala v posled­ných mesia­coch enormné roz­mery a niet sa čo diviť — sme na to naozaj zle.

To, že naše uni­ver­zity zaos­tá­vajú v kva­lite vzde­lá­va­nia o nie­koľko desia­tok rokov za elit­nými uni­ver­zi­tami, to už neprek­vapí nikoho a to už bolo pre­mie­lané snáď tisíc­krát. Už asi ani niet k téme pove­dať čo nové. Neod­pus­tím si však k téme jeden postreh.

Osobne si mys­lím, že keby sa teraz vláda SR spa­mä­tala a vra­zila 5 miliard EUR do slo­ven­ského škols­tva, iste, posu­nula by ho míľo­vými krokmi vpred. Inves­tí­ciu a finančné injek­cie potre­bujú naše školy v kaž­dom prí­pade ako soľ. Avšak je tu jeden háčik. Ak by sa nám poda­rilo totálne zlep­šiť škols­tvo, prvé výsledky by sme videli za 5 – 10 rokov, keď si lep­šími uni­ver­zi­tami prejdú prví absol­venti a začnú pra­co­vať na svo­jich reál­nych pro­jek­toch. A ten prob­lém je, že my zmenu nepot­re­bu­jeme za 5 či 10 rokov, my zmenu potre­bu­jeme zaj­tra. A to žiadne peniaze nevy­rie­šia.

feika

foto: stuba.sk

V žiad­nom prí­pade tým nech­cem pove­dať, že školy peniaze nepot­re­bujú. Sys­té­mové a kon­cepčné rie­še­nia sú nutné. Čo tým chcem pove­dať je to, že špič­kové zahra­ničné uni­ver­zity už dávno ponú­kajú mož­nosť vyštu­do­vať kva­litné vzde­lá­va­cie prog­ramy za smiešne peniaze cez plat­formy ako Cour­sera či Udemy a nie­ktoré uni­ver­zity dokonca ponú­kajú mož­nosť štu­do­vať online.

Škols­tvo sme si vlast­nými chy­bami dostali tam, kde momen­tálne je a dobe­hnúť oko­lité kra­jiny je nie nemožné, no extrémne náročné. Kým totiž prej­deme urči­tým vývo­jom, aby sme sa dostali tam, kde sú zahra­ničné uni­ver­zity dnes, tie sa medzi­ča­som opäť posunú na úplne inú úro­veň. Ak začneme dnes robiť v otázke škols­tva správne kroky, je podľa mňa otázka nie­koľ­kých gene­rá­cií, než sa doká­žeme vyrov­nať naj­lep­ším. 

Widener_Library,_Harvard_University,_Cambridge_MA

foto: wiki­pe­dia

Rie­še­nie, ktoré môžme spra­viť ešte dnes, je pro­pa­go­vať práve mož­nosť vzde­lá­vať sa takýmto spô­so­bom, zatiaľčo v pozadí budeme usi­lovne pra­co­vať na dlho­do­bom vylep­šo­vaní záze­mia a úrovne našich škôl. Koniec kon­cov, aj to je dôvod, prečo v Star­ti­tup neus­tále tieto vzde­lá­va­cie nástroje pro­pa­gu­jeme. Možno by bolo správne, keby jed­not­livé uni­ver­zity postupne začali tieto kurzy ponú­kať samé. V dobe, keď sa na uni­ver­zi­tách vyučuje zo zasta­ra­lých kni­žiek plných neak­tu­ál­nych infor­má­cií a tren­dov v 90.rokov sa to zdá ako nevy­hnutné rie­še­nie. Slo­ven­sko sku­točne nepot­re­buje ďal­ších neprip­ra­ve­ných absol­ven­tov.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: eduworld.sk

Pridať komentár (0)