Sú toto zbrane budúc­nosti alebo sci-fi?

Luky Gašparík / 16. júla 2014 / Tech a inovácie

Lie­tadlo, ktoré sa samo opraví alebo sa dokonca roz­delí na men­šie ??? Nie som si istý, či sú tieto kon­cepty mys­lené úplne seri­ózne, kaž­do­pádne sú to zau­jí­mavé nápady ako využiť 3D tla­čiarne. Rea­li­tou sa má všetko stať už v roku 2040.

Podľa spo­loč­nosti BAE Sys­tems, by už v roku 2040 mohli po svete pole­to­vať bez­pi­lotné lie­tadlá a to všetko len vďaka 3D tla­čiar­ňam — samoz­rejme troška vyspe­lej­ším ako sú teraz. Tieto “unman­ned aerial vehic­les” — skrat­kou (UAV), by mali byť hlavne využí­vané pri záchran­ných misiách voja­kov alebo civi­lis­tov, aspoň takto to tvr­dia výskum­níci z BAE Sys­tems. Cesta do pekla je zväčša vydláž­dená dob­rými úmys­lami, takže ťažko pove­dať či by skôr nez­ha­dzo­vali na tých voja­kov a civi­lis­tov bomby ako ich zachra­ňo­vali.

Celá táto futu­ris­tická idea je zalo­žená natom, že by sa na polu­bách lie­ta­diel nachá­dzali super extra mega cool 3D tla­čiarne a pris­pô­so­bivý robo­tický povrch, ktoré by okam­žite vedeli zace­liť vznik­nutú dieru ALEBO — teraz to príde — dokonca vytla­čili malý drón, ktorý by bol využi­teľný na rôzne misie. Mohli by pre­ni­kať na nepria­teľ­ské teri­tó­ria, strá­žiť hra­nice, záchranné misie a boh­vie čo ešte. Vedci rátajú aj s mož­ným kon­cep­tom “direc­ted energy sys­tems” v skratke (DES), čo je vlastne lase­rový lúč letiaci rých­los­ťou svetla. Ako mož­nosť využi­tia sa znova udáva ochrana oby­va­teľ­stva :).

Znie to fan­tas­tický až priam nere­álne? Presne tak vyze­rajú podľa mňa aj vizu­ali­zá­cie :) Ale veď posúďte sami.

BAE Sys­tems prišlo zo 2 mož­nými ver­ziami: Trans­for­merSur­vi­vor.

Zdroj: baesystems.com

Pridať komentár (0)