Super – jachta, ktorá si pre ply­nulú plavbu razí cestu vzdu­chom

Mária Hvillová / 27. júna 2016 / Tech a inovácie

Aj vy sa pýtate, kto je zod­po­vedný za tento neuve­ri­teľný návrh super – jachty, ktorá sa akoby doká­zala vzná­šať nad vod­nou hla­di­nou? Stojí za tým brit­ský dizaj­nér Jonat­han Sch­winge. Konečný návrh pre futu­ris­tické, vysoko rých­lostné pla­vidlá je zalo­žený na exis­tu­jú­cej kríd­lo­vej tech­no­ló­gii v kom­bi­ná­cii s nekom­pro­mis­ným tva­rom štvor­s­tena a ponúka vzru­šu­júci pohľad na mož­nosti vzhľadu budú­cich luxus­ných pla­vi­diel. Táto super – jachta nie je len tak neja­kým dizaj­nér­skym kús­kom; je totiž určená na zabez­pe­če­nie ply­nu­lej­šej plavby v búr­li­vých moriach.

Schop­nosť jachty udr­žať sa nad vod­nou hla­di­nou a ces­to­vať pri vyso­kých rých­los­tiach je možná vďaka Hyd­ro­foil Small Waterp­lane Area Ship (HYSWAS) pohonu, ktorý v súčas­nosti pre­chá­dza kon­cepč­ným tes­to­va­ním za pomoci spo­loč­nosti Mari­time App­lied Phy­sics Cor­po­ra­tion. Táto spo­loč­nosť už raz pre­uká­zala dôkaz kon­ceptu s „The Quest“, kríd­lo­vým vod­ným pla­vid­lom, ktoré bolo vyro­bené v roku 1995. Pri Sch­win­geho jachte udr­žujú pla­vidlo v pohybe pri níz­kych rých­los­tiach tri trupy nachá­dza­júce sa v spod­nej časti a pri vyso­kých rých­los­tiach, kedy sa pla­vidlo vydvihne nad vodnú hla­dinu, pri­chá­dzajú na rad ved­ľaj­šie nasta­vi­teľné rotu­júce prvky.

Tvar pyra­mídy tejto jedi­neč­nej jachty posky­tuje mož­nosť ces­to­vať pri vyso­kých rých­los­tiach reza­ním si cesty vzdu­chom ako ostrá čepeľ. Tento tvar je však tiež kľú­čo­vým dizaj­nér­skym prv­kom pri kot­vení, pre­tože pla­vidlo slúži záro­veň ako trans­for­má­tor. Časti všet­kých troch strán jachty možno sklo­piť, čím sa zväčší palubný pries­tor na leňo­še­nie a hori­zon­tálne panely vytvo­ria prí­jemný tieň. Luxusná super – jachta má dosta­točnú kapa­citu na to, aby sa do nej zmes­tilo 6 pasa­žie­rov a 4 čle­no­via posádky. Uhlí­kové vlákna nad­stavby s pou­ži­tím nere­zo­vej ocele ju robia nie­len robustnú, ale rov­nako i ohro­mu­júcu.

Schwinge-Tetra-Super-Yacht-1020x610

foto: inhabitat.com

Schwinge-Tetra-Super-Yacht-7-1020x610

foto: inhabitat.com

Schwinge-Tetra-Super-Yacht-5-1020x610

foto: inhabitat.com

Schwinge-Tetra-Super-Yacht-4-1020x610

foto: inhabitat.com

Schwinge-Tetra-Super-Yacht-3-1020x610

foto: inhabitat.com

Schwinge-Tetra-Super-Yacht-2-1020x610

foto: inhabitat.com

vedeliSteZe_banner (1)

Zdroj: Vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: inhabitat.co.uk

Pridať komentár (0)