Sústre­diť sa na jeden pro­jekt alebo na via­ceré? Čo nato miliar­dári?

Luky Gašparík / 23. jún 2014 / Tools a produktivita

Čo mys­líte, koľ­kým pro­jek­tom sa venujú tí naj­zná­mejší “entrep­re­ne­urs”? Jed­nému, trom alebo pia­tim? Krátky pohľad na ich track record možno pre­zradí via­cej. Možno táto info­gra­fika zod­po­vie vašu otázku, či sa veno­vať jed­nému pro­jektu na 100% alebo rad­šej diver­zi­fi­ko­vať riziko na via­cero pro­jek­tov.

Krátky pohľad do his­tó­rie nie­kto­rých z naj­zná­mej­ších pod­ni­ka­te­ľov:

Aký je roz­diel medzi zlým a dob­rým pod­ni­ka­te­ľom? Dve veci — dokážu dotiah­nuť nie­kedy aj na prvý pohľad nie najat­rak­tív­nejší pro­jekt do úspeš­ného konca a majú práve tú schop­nosť rozo­znať, ktoré by týmito úspeš­nými pro­jek­tami mohli byť.

Určite nejed­ného z vás trápi otázka, čí sa veno­vať jed­nému pro­jektu alebo rad­šej skú­siť zalo­žiť via­cero pro­jek­tov, s tým, že veď “snáď aspoň jeden z nich vyjde”.

Po pre­čí­taní si tejto info­gra­fiky musí byť kaž­dému jasné, že s jed­ným biz­ni­som z vás miliar­dár asi nebude (pokiaľ sa váš dedo nevo­lal zrovna John Roc­ke­fel­ler). Podľa šta­tis­tiky žije na svete 1426 miliar­dá­rov a z toho je 960 “self­made”, zby­tok sú povo­la­ním dediči. Z týchto 960 údajne 830 zaro­bilo svoj maje­tok tým, že inves­to­valo čas a peniaze do viac ako jed­ného biz­nisu. Avšak všetci sa pri­znali, že nemali nikdy plán, ako sa stať milar­dármi a brali všetko, ako to cho­dilo. Treba si však uve­do­miť, že na to, aby ste vedeli deve­lo­po­vať ďal­šie pro­jekty, musíte mať aspoň jeden pro­jekt, ktorý už gene­ruje reve­nue a je ako-tak sta­bilný. 

Pozrime sa teda, na čom zaro­bili naši 5 pro­ta­go­nisti:

  • Shel­don Adel­son — zalo­žil v Macau naj­väč­šie kasíno a išiel so svo­jou spo­loč­nos­ťou na burzu — iba tento fakt jeho maje­tok zo 14-náso­bil
  • Erick Lef­kofsky — vlast­nil 22% Grou­ponu v čase, keď išiel na burzu. Toto mu pri­lep­šilo o 2 miliardy dolá­rov, čo cel­kom poteší.
  • Marc Cuban — jeden zo spo­lu­za­kla­da­te­ľov Broadcast.com kúpené od Yahoo za 5,6 miliardy dolá­rov.
  • Elon Musk — pri kúpe Pay­Palu eBay-om vlast­nil niečo cez 22%, no miliar­dá­rom sa stal až cez spo­loč­nosť Tesla, kto­rej hod­nota sa odha­duje na 5,82 miliardy — tu vlastní Elon viac ako 32% spo­loč­nosti.
  • Richard Bran­son — jeden z naj­zná­mej­ších bohá­čov. Svoje miliardy zaro­bil hlavne pro­stred­níc­tvom svo­jich letec­kých spo­loč­ností Vir­gin Atlantic/Australia a Ame­rica. Dru­hým zdro­jom reve­nue mu boli nahrá­va­cie štú­dia, ktoré pre­dal za sluš­ných 900 mili­ó­nov dolá­rov.

Aj keby sa z vás tí miliar­dári nemali stať, neve­šajte hlavu. Peniaze nie sú všetko!!!

Richard ako letuška

Zdroj: fundersandfounders.com

Pridať komentár (0)