Švajčiarske mesto obyvatelia premenili na veľkú záhradu, v ktorej sa ľudia zásobujú navzájom

Linda Cebrová / 4. septembra 2017 / Eko

V mes­tečku, ktoré ide ce­lému svetu prí­kla­dom, má svoju záh­radu tak­mer každý.

zdroj: pexels.com

V mes­tečku, ktoré ide ce­lému svetu prí­kla­dom, má svoju záh­radu tak­mer každý.

Na svete je viac ako 800 mi­li­ó­nov ama­tér­skych záh­rad­ká­rov sú­stre­de­ných v obyt­ných ob­las­tiach miest po ce­lom svete. Len vo Švaj­čiar­sku ich je pri­bližne 900-ti­síc, ktorí ob­hos­po­da­rujú 50-ti­síc hek­tá­rov pôdy. To je ek­vi­va­lent pri­bližne 3-ti­síc stredne veľ­kých fa­riem.

Foto: ci­ty­far­mer.info

Skve­lým prí­kla­dom pros­pe­ru­jú­ceho mest­ského poľ­no­hos­po­dár­stva je švaj­čiar­ske mes­tečko Les Avan­ches, kde si väč­šina oby­va­te­ľov pes­tuje svoju vlastnú ze­le­ninu či ovo­cie. Každý má svoju záh­radku, kto­rej plody si su­se­dia me­dzi se­bou vy­mie­ňajú. To, čo zvýši, ná­sledne pu­tuje miest­nej cha­rite.

Toto mes­tečku tak svetu uka­zuje, ako efek­tívne môže mesto fun­go­vať, ak naň ľu­dia ne­kašlú a sta­rajú sa o svoje záh­rady, sady alebo bal­kó­nové vý­sadby. Švaj­čiari si už dlhé roky za­cho­vá­vajú hl­bokú sym­bi­ózu s prí­ro­dou.

Tento uni­kátny zvyk za­me­raný na pes­to­va­nie a ná­sledne zdie­ľa­nie svo­jej úrody po­chá­dza z čias po dru­hej sve­to­vej vojny. Vtedy miestne úrady po­núkli úrodnú pôdu ne­za­mest­na­ným, aby ju mohli zve­ľa­ďo­vať a ťa­žiť z nej ma­xi­mum. Na­ko­niec sa ta­kéto záh­rady stali sú­čas­ťou kul­túry mesta. Mest­ské záh­rady sú rie­še­ním hneď nie­koľ­kých prob­lé­mov. Či už ide o pod­poru zdra­vého stra­vo­va­nia, ži­vot­ného pro­stre­dia, ale aj nad­vä­zo­va­nia bliž­ších vzťa­hov so su­sedmi.

Foto: azu­re­a­zure.com

Vo švaj­čiar­skom meste tak­tiež dbajú na za­cho­vá­va­nie trvalo udr­ža­teľ­ného hos­po­dár­stva. Deti sa v ško­lách už od ma­lička učia ako pes­to­vať ovo­cie a ze­le­ninu a sú ve­dené k so­ciál­nej sú­dr­ž­nosti a udr­ža­teľ­nému štýlu ži­vota. Hoci v dneš­nej dobe je mest­ské poľ­no­hos­po­dár­stvo vo svete na pop­red­ných mies­tach, jeho ko­rene sia­hajú až do 19. sto­ro­čia, keď sa roz­ví­jalo v prie­my­sel­ných mes­tách.

V kra­ji­nách, ako sú Veľká Bri­tá­nia, Ne­mecko a Fran­cúz­sko, boli miestne or­gány a veľké to­várne nú­tené po­sky­to­vať svo­jim pra­cov­ní­kom pôdu, aby bolo možné zlep­šiť ži­votné pod­mienky v prie­my­sel­ných štvr­tiach. V sku­toč­nosti sa prvé známe zdru­že­nie mest­ských záh­rad­ní­kov ob­ja­vilo už v roku 1864 v ne­mec­kom prie­my­sel­nom meste Lip­sko.

Foto: ci­ty­far­mer.info

Dnes má ešte stále mnoho ľudí cel­kom iné pri­ority, než pes­to­vať vlastné pa­ra­dajky či uhorky. Far­már­če­nie jed­no­du­cho nie je štý­lová zá­le­ži­tosť. Väč­šina ľudí v tejto ak­ti­vite ne­vidí zmy­sel, na­koľko v su­per­mar­kete je vždy z čoho vy­be­rať aj bez toho, aby sme si za­špi­nili ruky. O kva­lite po­rov­na­teľ­nej s doma do­pes­to­va­nými plo­di­nami sa však zvy­čajne nedá ho­vo­riť. Voľba je na kaž­dom z nás. :)

zdroj:azu­re­a­zure.com

Pridať komentár (0)