Svet má po vče­rajšku nové hviezdy

Lukáš Gašparík / 30. októbra 2014 / Tech a inovácie

Svet má po vče­rajšku nové hviezdy. Sú nimi Slo­váci Šte­fan Klein, Juraj Vacu­lík a ich skvelý tím.

Veríme, že sa osobná doprava navždy zmení,” pove­dal spo­lu­za­kla­da­teľ Aero­Mo­bile Juraj Vacu­lík. Aero­Mo­bile 3.0 je výsled­kom enormne dlhej 25 roč­nej práce, za kto­rej tech­nic­kou čas­ťou stojí tech­nický ria­di­teľ Aero­Mo­bile Šte­fan Klein.

Lie­ta­jú­cemu auto­mo­bilu stačí k vzliet­nu­tiu prob­ližne 200 met­rov jazdy a na pri­stá­tie si potom vystačí s päť­de­sia­timi. Stroj dosa­huje maxi­málnu rých­los­ťou 200 km/h a na jeden raz uletí až 875 kilo­met­rov.

Lie­ta­nie teraz môže byť sku­točne slo­bod­ným,” hovorí Klein. kle­i­no­vou víziou je aj odstrá­niť otravné čaka­nia na letis­kách. S čím maxi­málne súhla­síme. :)

Náš naj­väčší trh budú tie kra­jiny, kde nemajú dosta­točne vyvi­nutú dopravnú infra­štruk­túru. To zna­mená rýchlo ras­túce kra­jiny ako Čína, Afrika či Blízky východ, “ dodáva Juraj.

Veríme, že osobná doprava sa navždy zmení. Je na čase ju uro­biť osob­nej­šou a emo­ci­onál­nej­šou”. “Pôvodne sme chceli pro­jekt pre­zen­to­vať len ľuďom z prie­myslu, prí­padne inves­to­rom, ale reak­cia médií i ďal­ších ľudí bola tak obrov­ská, že sme sa roz­hodli uká­zať funkčný pro­to­typ ver­zie 3.0 širo­kej verej­nosti,”

Posled­ných 10 mesia­cov na pro­jekte robilo 12 ľudí na plný úvä­zok,” pove­dal Juraj.

Stroj váži asi 450 kilo­gra­mov, aj s ces­tu­jú­cimi a men­ším nákla­dom sa tak zmestí do limitu 650 kilo­gra­mov pre malé špor­tové lie­tadlá (LSA). Roz­pä­tie vysu­nu­tých krí­del je potom 8,2 metra. S Aero­Mo­bile je možné natan­ko­vať aj na bež­nej pumpe, čo pokla­dáme za sku­točnú revo­lú­ciu a pris­peje k ešte väč­šej slo­bode.

Slo­ven­ské lie­ta­júce auto pri vzle­to­vej jazde dosa­huje rých­losť 130 km/h a poháňa ho motor Rotax 912.

Dnes už pro­jektu podľa dostup­ných infor­má­cií verí aj slo­ven­ská vláda a úrady, čo sa nám nechce veriť :). Aero­Mo­bile má povo­le­nie na slo­ven­sku expe­ri­men­to­vať s lie­ta­ním.

Na záver nám už ostáva len dodať : We are so proud!

Pridať komentár (0)