Svet má po vče­rajš­ku nové hviez­dy

Lukáš Gašparík / 30. októbra 2014 / Tech a inovácie

Svet má po vče­rajš­ku nové hviez­dy. Sú nimi Slo­vá­ci Šte­fan Kle­in, Juraj Vacu­lík a ich skve­lý tím.

Verí­me, že sa osob­ná dopra­va navž­dy zme­ní,” pove­dal spo­lu­za­kla­da­teľ Aero­Mo­bi­le Juraj Vacu­lík. Aero­Mo­bi­le 3.0 je výsled­kom enorm­ne dlhej 25 roč­nej prá­ce, za kto­rej tech­nic­kou čas­ťou sto­jí tech­nic­ký ria­di­teľ Aero­Mo­bi­le Šte­fan Kle­in.

Lie­ta­jú­ce­mu auto­mo­bi­lu sta­čí k vzliet­nu­tiu prob­liž­ne 200 met­rov jaz­dy a na pri­stá­tie si potom vysta­čí s päť­de­sia­ti­mi. Stroj dosa­hu­je maxi­mál­nu rých­los­ťou 200 km/h a na jeden raz ule­tí až 875 kilo­met­rov.

Lie­ta­nie teraz môže byť sku­toč­ne slo­bod­ným,” hovo­rí Kle­in. kle­i­no­vou vízi­ou je aj odstrá­niť otrav­né čaka­nia na letis­kách. S čím maxi­mál­ne súhla­sí­me. :)

Náš naj­väč­ší trh budú tie kra­ji­ny, kde nema­jú dosta­toč­ne vyvi­nu­tú doprav­nú infra­štruk­tú­ru. To zna­me­ná rých­lo ras­tú­ce kra­ji­ny ako Čína, Afri­ka či Blíz­ky východ, “ dodá­va Juraj.

Verí­me, že osob­ná dopra­va sa navž­dy zme­ní. Je na čase ju uro­biť osob­nej­šou a emo­ci­onál­nej­šou”. “Pôvod­ne sme chce­li pro­jekt pre­zen­to­vať len ľuďom z prie­mys­lu, prí­pad­ne inves­to­rom, ale reak­cia médií i ďal­ších ľudí bola tak obrov­ská, že sme sa roz­hod­li uká­zať funkč­ný pro­to­typ ver­zie 3.0 širo­kej verej­nos­ti,”

Posled­ných 10 mesia­cov na pro­jek­te robi­lo 12 ľudí na plný úvä­zok,” pove­dal Juraj.

Stroj váži asi 450 kilo­gra­mov, aj s ces­tu­jú­ci­mi a men­ším nákla­dom sa tak zmes­tí do limi­tu 650 kilo­gra­mov pre malé špor­to­vé lie­tad­lá (LSA). Roz­pä­tie vysu­nu­tých krí­del je potom 8,2 met­ra. S Aero­Mo­bi­le je mož­né natan­ko­vať aj na bež­nej pum­pe, čo pokla­dá­me za sku­toč­nú revo­lú­ciu a pris­pe­je k ešte väč­šej slo­bo­de.

Slo­ven­ské lie­ta­jú­ce auto pri vzle­to­vej jaz­de dosa­hu­je rých­losť 130 km/h a pohá­ňa ho motor Rotax 912.

Dnes už pro­jek­tu pod­ľa dostup­ných infor­má­cií verí aj slo­ven­ská vlá­da a úra­dy, čo sa nám nech­ce veriť :). Aero­Mo­bi­le má povo­le­nie na slo­ven­sku expe­ri­men­to­vať s lie­ta­ním.

Na záver nám už ostá­va len dodať : We are so proud!

Pridať komentár (0)