Svet v roku 2025: 8 pred­po­vedí na pri­chá­dza­jú­cich 10 rokov!

Martin Faith / 4. novembra 2015 / Tools a produktivita

Podľa pra­vi­diel Moorovho zákona sa do roku 2025 nie­koľ­ko­ná­sobne zrýchli tempo zmien, ktoré dovedú ľud­stvo bliž­šie ku životu v mate­riál­nom bla­ho­byte.

Pri­ná­šame vám 8 oblastí, v kto­rých sa v najb­liž­ších rokoch doč­káme naj­vý­raz­nej­ších trans­for­má­cií.

1. Ľud­ský mozog za $1000

V roku 2025 sa počí­tače s výpo­čet­nou kapa­ci­tou 10^16 cyk­lov za sekundu (10 000 bili­ó­nov cyk­lov za sekundu) budú pre­dá­vať za dostupnú cenu okolo 1000 dolá­rov. Prečo je práve táto výpo­četná hod­nota pre­lo­mová? Rov­nakú výpo­četnú hod­notu má totiž ľud­ský mozog.

2. Eko­nó­mia bili­ó­nov sen­zo­rov

Inter­net Všet­kého“ (Inter­net of Eve­ryt­hing, IoE) opi­suje sie­ťové pre­po­je­nia medzi zaria­de­niami, ľudmi, pro­cesmi a dátami. Do roku 2025 IoE pre­kročí hra­nicu 100 miliárd pre­po­je­ných zaria­dení, každé s viac ako tuc­tom sen­zo­rov zbie­ra­jú­cich dáta. Toto bude viesť ku spo­loč­nosti pohá­ňa­nej obrov­ským množ­stvom infor­má­cií, zbie­ra­ných tak­mer od vša­dial. Podľa nedáv­neho reportu spo­loč­nosti Cisco, IoE vytvorí $19 bili­ó­nov novej hod­noty.

3. Per­fektná zna­losť pro­stre­dia

Blí­žime sa do sveta per­fekt­nej vedo­mosti. S tri­li­ónmi sen­zo­rov zbie­ra­jú­cimi dáta všade (auto­nómne autá, sate­litné sys­témy, drony, wea­rable tech, kamery…), budeme môcť pozo­ro­vať čo len chceme, vždy a všade. Vďaka tomu bude možné vyrie­šiť otázky, na ktoré je odpo­veď dnes ešte neznáma.

4. 8 miliárd pre­po­je­ných ľudí

Face­book (Internet.org), Spa­ceX, Google (Pro­ject Loon), Qual­comm and Vir­gin (One­Web) plá­nujú spro­stred­ko­vať glo­bálnu pri­po­je­nosť kaž­dému na Zemi, a to v rých­los­tiach pre­kra­ču­jú­cich 1 Mb za sekundu.

Náras­tom z troch na osem miliárd pri­po­je­ných ľudí sa pri­pojí ďal­ších 5 miliárd spot­re­bi­te­ľov do glo­bál­nej eko­no­miky. Títo pred­sta­vujú desiatky bili­ó­nov nových dolá­rov ply­nú­cich do glo­bál­neho biz­nisu. A nepri­chá­dzajú online tak ako my 20 rokov dozadu, pomo­cou poma­lého dia­lup modemu. Pri­chá­dzajú do online sveta hyper­rých­lym inter­ne­tom a s prí­stu­pom ku sve­to­vým infor­má­ciam na Googli, clou­do­vému 3D prin­tingu, Ama­zon Web Ser­vi­ces, AI s Wats­nom od IBM, cro­wd­fun­din­gom, cro­wd­sour­cin­gom a ďal­šej hro­made uži­toč­ných vecí.

5. Diz­rup­cia zdra­vot­níc­tva

Súčasný sys­tém zdra­vot­níc­tva sa zrúca ako dom­ček z kariet počas toho, ako budú vzni­kať nové, efek­tív­nej­šie modely zdra­vot­níc­kej sta­rost­li­vosti. Tisícky star­tu­pov, tak ako dátovi giganti súčas­nosti (Google, Apple, Mic­ro­soft, SAP, IBM a pod.) budú vstu­po­vať do luk­ra­tív­neho zdra­vot­níc­keho seg­mentu (odha­do­vaný objem $3,8 bili­ó­nov) s novými biz­nis modelmi. Tie budú dema­te­ria­li­zo­vať, demo­ne­ti­zo­vať a demok­ra­ti­zo­vať dnešný byrok­ra­tický a neefek­tívny sys­tém.

Bio­met­rické sní­ma­nie (wea­rable tech) a AI spra­via z kaž­dého z nás pána svôjho zdra­via. Širo­ko­s­pek­trálne genó­mické sní­ma­nie a machine lear­ning („prí­stroj samouk“) nám umož­nia poro­zu­mieť pri­már­nemu pôvodu rako­viny, srd­co­vých porúch a neuro­de­ge­ne­ra­tív­nych ocho­rení a tak zis­tiť, ako je ich možné lie­čiť. Robo­tickí chi­rur­go­via budú vedieť vyko­nať zlo­žité zákroky bez omy­lov (vždy!) a za cenú pár euro. Každý z nás si bude môcť vypes­to­vať srdce, pečeň, plúca alebo obličku, kedy­koľ­vek to budeme potre­bo­vať. Nebude tak už nutné čakať, kým náš per­fektný dárca zomrie.

6. Roz­ší­rená a vir­tu­álna rea­lita

Miliardy dolá­rov inves­to­va­ných Face­bo­okom (Ocu­lus), Goog­lom (Magic Leap – video https://www.youtube.com/watch?v=vZRFcGrrsyc), Mic­ro­soft (Holo­lens), Sony, Qual­comm, HTC a ďalší budú viesť pokrok ku novej gene­rá­cií disp­le­jov a pou­ží­va­teľ­ských roz­hraní.

Obra­zovka, tak ako ju poznáme z naších mobi­lov, počí­ta­čov alebo TV – bude nahra­dená špe­ciál­nymi oku­liarmi. Nie kos­tr­baté Google Glass, ale štý­lové modely podobné tomu, čo dnes nosia módne ikony. Výsled­kom bude obrov­ská diz­rup­cia mno­hých seg­men­tov, od spot­re­bi­teľ­ského retailu, rea­lít, vzde­la­nia, ceso­va­nia, zábavy a základ­ných mož­ností nášho kaž­do­den­ného fun­go­va­nia.

7. Skoré dni JAR­VISa

Výskum ume­lej inte­li­gen­cie bude v násle­du­jú­cej dekáde rýchlo napre­do­vať. Pokiaľ si mys­líte, že dnešná Siri je cel­kom pou­ži­teľná, jej mlad­šia ses­tra, ktorá príde na svet v prie­behu najb­liž­ších rokov sa bude podo­bať skôr na JAR­VISA, ktorý slú­žil Tonymu Star­kovi. Jej kapa­cita poro­zu­mieť a vyplo­diť uži­točnú odpo­veď bude s tou dneš­nou nepo­rov­na­teľná.

Spo­loč­nosti ako IBM Wat­son, Deep­MindVica­ri­ous pokra­čujú vo vývoji novej gene­rá­cie AI sys­té­mov. O desať rokov bude pre nás uplne nor­málne dať našej vir­tu­ál­nej asis­tentke prí­stup ku všet­kým naším kon­ver­zá­ciam a emai­lom. Tak­tiež jej väč­šina z nás dovolí, aby neus­tále ske­no­vala naše bio­met­rické dáta. Možno sa pýtate: „Prečo by som to robil?!“ Odpo­veď je jed­no­du­chá – to, čoho sa vám naop­látku dostane, vám život tak uľahčí a sprí­jemní, že nedo­ká­žete odo­lať.

8. Block­chain

Ak ste ešte o Block­chaine nepo­čuli, vysoko vám odpo­rú­čam si ho naštu­do­vať. Asi ste už počuli o bit­co­ine — decen­tra­li­zo­vaná, demok­ra­ti­zo­vaná a vysoko bez­pečná kryp­to­mena, ktorá je zalo­žená na block­chaine. Tou reál­nou ino­vá­ciou je ale sys­tém block­chainu samotný – je to pro­to­kol, ktorý umož­ňuje bez­pečné, priame (bez spro­stred­ko­va­teľa) digi­tálne pre­vody hod­noty a aktív (peniaze, kon­trakty, akcie, IP..). Inves­tori ako Marc Andre­e­sen do block­chainu naliali desiatky mili­ó­nov pre­tože veria, že vývoj tejto tech­no­ló­gie je tak veľ­kou prí­le­ži­tos­ťou, akou bol vývoj Inter­netu samot­ného.

Suma sumá­rum: žijeme v najvz­ru­šu­jú­cej­šej dobe his­tó­rie. Rútime sa sme­rom ku úžas­ným časom, kde je jedi­nou kon­štan­tou nikdy nekon­čiaca zmena, kto­rej rých­losť sa neus­tále zvy­šuje.


Zdroj: singularityhub.com

Pridať komentár (0)