Na sve­te máme prvú budo­vu, kto­rú vytvo­ri­li pomo­cou 3D tla­če a je plne funkč­ná

Ľudovít Nastišin / 25. mája 2016 / Tech a inovácie

Na sve­te už máme prvú, plne funkč­nú budo­vu, kto­rú dali dohro­ma­dy len s pomo­cou 3D tla­če. Vraj sa tak ušet­rí až 50% nákla­dov.

Minu­lý rok pra­co­va­la sku­pi­na dizaj­né­rov na plá­noch pre sve­to­vo prvú budo­vu vytvo­re­nú pomo­cou 3D tla­če. Vte­dy tvr­di­li, že jej vytla­če­nie a zosta­ve­nie by trva­lo len nie­koľ­ko mesia­cov, no vte­dy ešte neve­ri­li, že sa to sku­toč­ne aj posu­nie do fázy rea­li­zá­cie. Pred pár dňa­mi sa to však naozaj sta­lo sku­toč­nos­ťou a svet má prvú budo­vu vytla­če­nú 3D tla­čou, kto­rá je sku­toč­ne funkč­ná. Pova­žu­je sa to za sku­toč­ný prie­lom v archi­tek­tú­re a inži­nier­stve.

UAE-Dubai-Office-of-the-Future-01

Šejk Moham­med bin Ras­hid Al Mak­toum, vicep­re­zi­dent a minis­ter UAE a vlád­ca Duba­ja nazval túto 3D tla­če­nú budo­vu ako “Offi­ce of the Futu­re”. Nachá­dza sa pred Emi­ra­tes Towers a bude dočas­ným domo­vom Dubai Futu­re Foun­da­ti­on.

UAE-Dubai-Office-of-the-Future-02

Táto 3D tla­če­ná budo­va má všet­ky vymo­že­nos­ti ako tra­dič­né budo­vy, teda elek­tri­nu, vodu, tele­ko­mu­ni­ká­cie a kli­ma­ti­zá­ciu. Budo­va je tak­tiež vyba­ve­ná množ­stvom opat­re­ní na úspo­ru ener­gie a má tie­ne­né okná na ochra­nu pred Dubaj­ským sln­kom. Na to aby moh­li tvor­co­via vytla­čiť všet­ky kom­po­nen­ty, muse­li zostro­jiť 3D tla­čia­reň, kto­rá bola asi 6 met­rov vyso­ká, 36 met­rov dlhá a 12 met­rov širo­ká. Okrem toh­to však na celé zostro­je­nie sta­či­lo len zopár ľudí. 7 inšta­la­té­rov, 10 elek­tri­ká­rov a 17 dní. Odha­du­je sa, že s tou­to tech­no­ló­gi­ou sa ušet­rí až 50 % nákla­dov v porov­na­ní s využi­tím tra­dič­ných tech­no­ló­gií.

UAE-Dubai-Office-of-the-Future-03-1-1020x610UAE-Dubai-Office-of-the-Future-lead-1020x399UAE-Dubai-Office-of-the-Future-11UAE-Dubai-Office-of-the-Future-10UAE-Dubai-Office-of-the-Future-09UAE-Dubai-Office-of-the-Future-08UAE-Dubai-Office-of-the-Future-07UAE-Dubai-Office-of-the-Future-06UAE-Dubai-Office-of-the-Future-05UAE-Dubai-Office-of-the-Future-04

Zdroj, obráz­ky: inha­bi­tat

Pridať komentár (0)