Na svete je prvá 1TB pamä­ťová SD karta. Pred­sta­vila ju firma San­Disk

Dávid Baránek, thinkapple.sk / 22. septembra 2016 / Tech a inovácie

Pokrok v oblasti pamä­ťo­vých kariet ide vpred naozaj míľo­vými krokmi. Pred 16 rokmi pred­sta­vila firma San­Disk svoju prvú 64MB pamä­ťovú kartu. A doč­kali sme sa prvej 1TB pamä­ťo­vej SDXC karty. Tú San­Disk pred­sta­vili na veľ­trhu v nemec­kom meste Cologne.

Spo­loč­nosť tvrdí, že vzhľa­dom na rast kva­lity video­nah­rá­vok a nových tech­no­ló­gií, ako je naprí­klad vir­tu­álna rea­lita alebo 360° video, je tak veľká karta potrebná viac, než kedy­koľ­vek pred­tým.

zdroj: theverge.com

foto: theverge.com

Aktu­álne je ale 1TB SDXC karta len pro­to­typ a presný dátum pre­daja ani cenu spo­loč­nosť zatiaľ neo­zná­mila. 1000GB je ale úžasná kapa­cita, ktorá sa poda­rila naj­väč­šiemu výrob­covi pamä­ťo­vých kariet vtes­nať do tak malého pries­toru.

thinkapple_banner

zdroj: thinkapple.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: tested.com

Pridať komentár (0)