Svet­lá budúc­nosť elek­tro­mo­bi­lov

Alexandra Dulaková / 18. augusta 2015 / Tech a inovácie

Nie je tajom­stvom, že eko­lo­gic­ká budúc­nosť auto­mo­bi­lo­vé­ho prie­mys­lu sa skrý­va v elek­tro­mo­bi­loch. Neplyt­va­jú ben­zí­nom ani naf­tou, nevy­púš­ťa­jú toľ­ko emi­sií a zdro­je ich ener­gie sú obno­vi­teľ­né. Ich veľ­kým nedos­tat­kom je však krát­ka výdrž a málo čer­pa­cích sta­níc. Anglic­ko však našlo rie­še­nie.

Momen­tál­ne vydr­žia bež­né elek­tro­mo­bi­ly maxi­mál­ne nie­čo vyše šty­ri­sto kilo­met­rov jaz­dy, čo je opro­ti bež­ným autám pod­stat­ne menej. Aj to je jed­no­znač­ne jeden z dôvo­dov, pre­čo si ich ľudia zatiaľ toľ­ko neku­pu­jú. Jedi­ným prie­kop­ní­kom v kate­gó­rii výdr­že je Tes­la, kde v tom­to prí­pa­de figu­ru­jú ako odstra­šu­jú­ci fak­tor vyso­ké ceny. 

Snáď kaž­dý vodič sní­va o tom, že počas jaz­dy nebu­de ruše­ný pípa­ním, kto­ré ozna­mu­je rezer­vu ben­zí­nu, naf­ty, či elek­tri­ny. V koneč­nom dôsled­ku to zna­me­ná, že vodič musí nevy­hnut­ne zasta­viť. Tým pádom zabi­je cen­ný čas na natan­ko­va­nie ale­bo dobi­tie. Nič z toho by sa však nemu­se­lo diať, keby sa elek­tro­mo­bil nabí­jal sám — za jaz­dy. Done­dáv­na mož­no utó­pia, one­dl­ho snáď slad­ká rea­li­ta. 

Táto vízia sa vzťa­hu­je prá­ve na eko­lo­gic­kej­šie elek­tro­mo­bi­ly. Diaľ­ni­ce v Anglic­ku plá­nu­jú do svo­jej pre­máv­ky zaviesť na skú­šob­nú dobu osem­nás­tich mesia­cov pru­hy, pod kto­rý­mi budú naťa­ha­né káb­le schop­né gene­ro­vať elek­tro­mag­ne­tic­ké pole. To bude násled­ne v spo­je­ní s bez­drô­to­vý­mi zaria­de­nia­mi inšta­lo­va­ných v elek­tro­mo­bi­loch, kto­ré elek­tro­mag­ne­tic­kú ener­giu kon­ver­tu­jú na pohon­nú elek­tri­nu. 

Celý špás bude Anglic­ko stáť pri­bliž­ne 500 mili­ó­nov libier a do pro­jek­tu bude vlá­da vlie­vať inves­tí­cie po dobu pia­tich rokov. Začať by sa to malo už ten­to rok. Nej­de však o prvý expe­ri­ment svoj­ho dru­hu. Nie­čo podob­né už zre­a­li­zo­va­la Juž­ná Kórea, kde sa tým­to spô­so­bom nabí­ja­jú auto­bu­sy verej­nej dopra­vy. Ich drá­ha má zatiaľ dva­násť kilo­met­rov. 

Ide o veľ­mi ambi­ci­óz­ny pro­jekt s veľ­kým poten­ciá­lom. Jeho obrov­skou výho­dou je aj to, že doká­že vodi­čov pre­sved­čiť, aby pre­šli na elek­tro­mo­bi­ly a roz­lú­či­li sa s ben­zí­nom, či naf­tou. Obno­vi­teľ­né ener­ge­tic­ké zdro­je sú hud­bou budúc­nos­ti, zatiaľ čo zdro­je pohon­ných látok, ako ich pozná­me dnes, sa poma­ly ale isto míňa­jú. Momen­tál­ne sú elek­tro­mo­bi­ly drah­šie, no čím viac ľudí bude do nich ochot­ných inves­to­vať a čím roz­ší­re­nej­ší­mi sa sta­nú, tým viac sa ich ceny budú zni­žo­vať. Koniec kon­cov, nej­de len o osob­nú inves­tí­ciu, ale aj o nie­čo nepo­chyb­ne pros­peš­né pre našu matič­ku Zem. 

Zdroj: Mas­hab­le 

Pridať komentár (0)