Svetlá budúc­nosť elek­tro­mo­bi­lov

Alexandra Dulaková / 18. augusta 2015 / Tech a inovácie

Nie je tajom­stvom, že eko­lo­gická budúc­nosť auto­mo­bi­lo­vého prie­myslu sa skrýva v elek­tro­mo­bi­loch. Neplyt­vajú ben­zí­nom ani naf­tou, nevy­púš­ťajú toľko emi­sií a zdroje ich ener­gie sú obno­vi­teľné. Ich veľ­kým nedos­tat­kom je však krátka výdrž a málo čer­pa­cích sta­níc. Anglicko však našlo rie­še­nie.

Momen­tálne vydr­žia bežné elek­tro­mo­bily maxi­málne niečo vyše šty­ri­sto kilo­met­rov jazdy, čo je oproti bež­ným autám pod­statne menej. Aj to je jed­no­značne jeden z dôvo­dov, prečo si ich ľudia zatiaľ toľko neku­pujú. Jedi­ným prie­kop­ní­kom v kate­gó­rii výdrže je Tesla, kde v tomto prí­pade figu­rujú ako odstra­šu­júci fak­tor vysoké ceny. 

Snáď každý vodič sníva o tom, že počas jazdy nebude rušený pípa­ním, ktoré ozna­muje rezervu ben­zínu, nafty, či elek­triny. V koneč­nom dôsledku to zna­mená, že vodič musí nevy­hnutne zasta­viť. Tým pádom zabije cenný čas na natan­ko­va­nie alebo dobi­tie. Nič z toho by sa však nemu­selo diať, keby sa elek­tro­mo­bil nabí­jal sám — za jazdy. Done­dávna možno utó­pia, one­dlho snáď sladká rea­lita. 

Táto vízia sa vzťa­huje práve na eko­lo­gic­kej­šie elek­tro­mo­bily. Diaľ­nice v Anglicku plá­nujú do svo­jej pre­mávky zaviesť na skú­šobnú dobu osem­nás­tich mesia­cov pruhy, pod kto­rými budú naťa­hané káble schopné gene­ro­vať elek­tro­mag­ne­tické pole. To bude následne v spo­jení s bez­drô­to­vými zaria­de­niami inšta­lo­va­ných v elek­tro­mo­bi­loch, ktoré elek­tro­mag­ne­tickú ener­giu kon­ver­tujú na pohonnú elek­trinu. 

Celý špás bude Anglicko stáť pri­bližne 500 mili­ó­nov libier a do pro­jektu bude vláda vlie­vať inves­tí­cie po dobu pia­tich rokov. Začať by sa to malo už tento rok. Nejde však o prvý expe­ri­ment svojho druhu. Niečo podobné už zre­a­li­zo­vala Južná Kórea, kde sa týmto spô­so­bom nabí­jajú auto­busy verej­nej dopravy. Ich dráha má zatiaľ dva­násť kilo­met­rov. 

Ide o veľmi ambi­ci­ózny pro­jekt s veľ­kým poten­ciá­lom. Jeho obrov­skou výho­dou je aj to, že dokáže vodi­čov pre­sved­čiť, aby pre­šli na elek­tro­mo­bily a roz­lú­čili sa s ben­zí­nom, či naf­tou. Obno­vi­teľné ener­ge­tické zdroje sú hud­bou budúc­nosti, zatiaľ čo zdroje pohon­ných látok, ako ich poznáme dnes, sa pomaly ale isto míňajú. Momen­tálne sú elek­tro­mo­bily drah­šie, no čím viac ľudí bude do nich ochot­ných inves­to­vať a čím roz­ší­re­nej­šími sa stanú, tým viac sa ich ceny budú zni­žo­vať. Koniec kon­cov, nejde len o osobnú inves­tí­ciu, ale aj o niečo nepo­chybne pros­pešné pre našu matičku Zem. 

Zdroj: Mas­hable 

Pridať komentár (0)