Sygic pred­sta­vil Sygic Tra­vel – služ­bu pre iný záži­tok z ces­to­va­nia

Michal Sorkovský / 27. apríla 2016 / Startupy

Sygic uvie­dol na trh ces­to­va­teľ­skú apli­ká­ciu využí­va­jú­cu naj­mo­der­nej­šiu tech­no­ló­giu a rie­še­nia zalo­že­né na vir­tu­ál­nej rea­li­te – všet­ko, aby si mohol pre­žiť naozaj skve­lú dovo­len­ku.

freshNews

Sygic je líder v GPS navi­gač­ných apli­ká­ciách, kde jeho pro­duk­ty pou­ží­va viac ako 130 mili­ó­nov ľudí na celom sve­te. Okrem toho dnes pred­sta­vil spo­loč­ní­ka na ces­tách zo svo­jej pro­duk­cie, plat­for­mu Sygic Tra­vel. Cie­ľom novej služ­by je úpl­ne zme­niť záži­tok z ces­to­va­nia. Ponú­ka ti pomoc v kaž­dom štá­diu ces­ty: hľa­da­nie inšpi­rá­cií, plá­no­va­nie, rezer­vo­va­nie a pris­pô­so­be­nie celej dovo­len­ky kon­krét­nym potre­bám.

BBC ozna­či­lo slo­ven­ský Sygic ako „jed­nu z najús­peš­nej­ších apli­ká­cií na sve­te”, niet sa čomu diviť, kedže dnes slú­ži obrov­ské­mu množ­stvu ces­to­va­te­ľov a doká­že pomôcť v kaž­dom štá­diu ces­ty. Plat­for­ma Sygic Tra­vel posky­tu­je naj­re­le­van­tnej­šie infor­má­cie a služ­by, aby člo­ve­ku vede­la pomôcť od prvot­nej dovo­len­ko­vej inšpi­rá­cie cez „zdvi­hnu­tie kot­vy“ až po zdie­ľa­nie dovo­len­ko­vých zážit­kov. Pou­ží­va­te­lia môžu pria­mo pro­stred­níc­tvom apli­ká­cie usku­toč­niť pries­kum, naplá­no­vať si ces­tu a zare­zer­vo­vať všet­ko potreb­né. Apli­ká­cia umož­ňu­je dokon­ca spra­co­vať plat­by.

3b

A čo je ešte lep­šie, Sygic momen­tál­ne vyví­ja nástroj zalo­že­ný na vir­tu­ál­nej rea­li­te, kto­rý zákaz­ní­kom umož­ní pop­re­chá­dzať sa po zvo­le­nej des­ti­ná­cii a obo­zná­miť sa s danou oblas­ťou. Je to skve­lá pomoc pri usku­toč­ňo­va­ní rezer­vá­cií. Už čosko­ro tak budeš môcť pre­bá­dať odľah­lé bre­hy Mal­dív a pono­riť sa do moto­ri­zo­va­né­ho víru ruš­ných ulíc Hano­ja – to všet­ko samoz­rej­me v pohod­lí tvoj­ho domo­va.

Pod­ľa štú­die z roku 2014, kto­rú usku­toč­ni­la ana­ly­tic­ká spo­loč­nosť Webt­rends, ces­to­va­te­lia zvy­čaj­ne pou­ži­jú 6,5 zaria­de­níwebov len v samot­nom počia­toč­nom štá­diu pries­ku­mu, pri­čom nie­kto­rí spot­re­bi­te­lia pou­ži­jú až 38 roz­lič­ných webov. Širo­ká šká­la nástro­jov urče­ných na zlep­še­nie skú­se­nos­tí ces­to­va­te­ľov im to v sku­toč­nos­ti ešte viac skom­pli­ko­va­la. Sygic teda spra­vil šikov­ný krok, keď ako prvý pri­ná­ša apli­ká­ciu, kto­rá uspo­ko­jí požia­dav­ky jed­not­li­vých štá­dií vašej ces­ty „pod jed­nou stre­chou“.

Integ­rá­cia so služ­ba­mi ako Par­ko­pe­dia, Booking.com a Yelp ti pomô­že nájsť par­ko­va­cie mies­to, zare­zer­vo­vať hotel, ale aj pri mno­hých ďal­ších čin­nos­tiach. Sygic sa tiež spo­jí s Face­bo­okom, aby mohol ces­to­va­te­ľov infor­mo­vať o nad­chá­dza­jú­cich uda­los­tiach, kto­ré im pomô­žu užiť si dovo­len­ku na maxi­mum. Ľuďom tak umož­ní zdie­ľa­nie a obja­vo­va­nie nových zážit­kov z celé­ho sve­ta pro­stred­níc­tvom prí­be­hov, ces­tov­ných den­ní­kov, obráz­kov a videí.

4b

Exis­tu­jú­ci fanú­ši­ko­via apli­ká­cie nemu­sia mať žiad­ne oba­vy – špič­ko­vá pod­rob­ná hla­so­vá navi­gá­cia, off­li­ne mapy, onli­ne služ­by a ďal­šie fun­kcie budú naďa­lej k dis­po­zí­cii. Cie­ľom spo­loč­nos­ti je však dopl­niť ich v prie­be­hu roka o mno­hé nové nástro­je, kto­ré ces­to­va­te­ľom pomô­žu pri obja­vo­va­ní nových kra­jín.

Sygic je skve­lým spo­loč­ní­kom na ces­tách, pre­to­že našich zákaz­ní­kov spre­vá­dza na kaž­dom kro­ku,“ hovo­rí zakla­da­teľ spo­loč­nos­ti Sygic a záro­veň jej CEO Michal Štencl. „V minu­los­ti nás naše GPS apli­ká­cie spá­ja­li s pou­ží­va­teľ­mi na ces­tách. Teraz bude­me svo­jim zákaz­ní­kom pomá­hať od prvej až po posled­nú chví­ľu ich dovo­len­ky.“

Apli­ká­cia Sygic Tra­vel je teraz bez­plat­ne dostup­ná na stia­hnu­tie pre iOS a Andro­id. Sygic pri­tom do nej bude v prie­be­hu roka pri­dá­vať nové fun­kcie.

5b

zdroj titul­nej foto­gra­fie: sygic.com

Pridať komentár (0)