Sygic pred­sta­vil Sygic Tra­vel – službu pre iný záži­tok z ces­to­va­nia

Michal Sorkovský / 27. apríla 2016 / Startupy

Sygic uvie­dol na trh ces­to­va­teľ­skú apli­ká­ciu využí­va­júcu naj­mo­der­nej­šiu tech­no­ló­giu a rie­še­nia zalo­žené na vir­tu­ál­nej rea­lite – všetko, aby si mohol pre­žiť naozaj skvelú dovo­lenku.

freshNews

Sygic je líder v GPS navi­gač­ných apli­ká­ciách, kde jeho pro­dukty pou­žíva viac ako 130 mili­ó­nov ľudí na celom svete. Okrem toho dnes pred­sta­vil spo­loč­níka na ces­tách zo svo­jej pro­duk­cie, plat­formu Sygic Tra­vel. Cie­ľom novej služby je úplne zme­niť záži­tok z ces­to­va­nia. Ponúka ti pomoc v kaž­dom štá­diu cesty: hľa­da­nie inšpi­rá­cií, plá­no­va­nie, rezer­vo­va­nie a pris­pô­so­be­nie celej dovo­lenky kon­krét­nym potre­bám.

BBC ozna­čilo slo­ven­ský Sygic ako „jednu z najús­peš­nej­ších apli­ká­cií na svete”, niet sa čomu diviť, kedže dnes slúži obrov­skému množ­stvu ces­to­va­te­ľov a dokáže pomôcť v kaž­dom štá­diu cesty. Plat­forma Sygic Tra­vel posky­tuje naj­re­le­van­tnej­šie infor­má­cie a služby, aby člo­veku vedela pomôcť od prvot­nej dovo­len­ko­vej inšpi­rá­cie cez „zdvi­hnu­tie kotvy“ až po zdie­ľa­nie dovo­len­ko­vých zážit­kov. Pou­ží­va­te­lia môžu priamo pro­stred­níc­tvom apli­ká­cie usku­toč­niť pries­kum, naplá­no­vať si cestu a zare­zer­vo­vať všetko potrebné. Apli­ká­cia umož­ňuje dokonca spra­co­vať platby.

3b

A čo je ešte lep­šie, Sygic momen­tálne vyvíja nástroj zalo­žený na vir­tu­ál­nej rea­lite, ktorý zákaz­ní­kom umožní pop­re­chá­dzať sa po zvo­le­nej des­ti­ná­cii a obo­zná­miť sa s danou oblas­ťou. Je to skvelá pomoc pri usku­toč­ňo­vaní rezer­vá­cií. Už čoskoro tak budeš môcť pre­bá­dať odľahlé brehy Mal­dív a pono­riť sa do moto­ri­zo­va­ného víru ruš­ných ulíc Hanoja – to všetko samoz­rejme v pohodlí tvojho domova.

Podľa štú­die z roku 2014, ktorú usku­toč­nila ana­ly­tická spo­loč­nosť Webt­rends, ces­to­va­te­lia zvy­čajne pou­žijú 6,5 zaria­deníwebov len v samot­nom počia­toč­nom štá­diu pries­kumu, pri­čom nie­ktorí spot­re­bi­te­lia pou­žijú až 38 roz­lič­ných webov. Široká škála nástro­jov urče­ných na zlep­še­nie skú­se­ností ces­to­va­te­ľov im to v sku­toč­nosti ešte viac skom­pli­ko­vala. Sygic teda spra­vil šikovný krok, keď ako prvý pri­náša apli­ká­ciu, ktorá uspo­kojí požia­davky jed­not­li­vých štá­dií vašej cesty „pod jed­nou stre­chou“.

Integ­rá­cia so služ­bami ako Par­ko­pe­dia, Booking.com a Yelp ti pomôže nájsť par­ko­va­cie miesto, zare­zer­vo­vať hotel, ale aj pri mno­hých ďal­ších čin­nos­tiach. Sygic sa tiež spojí s Face­bo­okom, aby mohol ces­to­va­te­ľov infor­mo­vať o nad­chá­dza­jú­cich uda­los­tiach, ktoré im pomôžu užiť si dovo­lenku na maxi­mum. Ľuďom tak umožní zdie­ľa­nie a obja­vo­va­nie nových zážit­kov z celého sveta pro­stred­níc­tvom prí­be­hov, ces­tov­ných den­ní­kov, obráz­kov a videí.

4b

Exis­tu­júci fanú­ši­ko­via apli­ká­cie nemu­sia mať žiadne obavy – špič­ková pod­robná hla­sová navi­gá­cia, off­line mapy, online služby a ďal­šie fun­kcie budú naďa­lej k dis­po­zí­cii. Cie­ľom spo­loč­nosti je však dopl­niť ich v prie­behu roka o mnohé nové nástroje, ktoré ces­to­va­te­ľom pomôžu pri obja­vo­vaní nových kra­jín.

Sygic je skve­lým spo­loč­ní­kom na ces­tách, pre­tože našich zákaz­ní­kov spre­vá­dza na kaž­dom kroku,“ hovorí zakla­da­teľ spo­loč­nosti Sygic a záro­veň jej CEO Michal Štencl. „V minu­losti nás naše GPS apli­ká­cie spá­jali s pou­ží­va­teľmi na ces­tách. Teraz budeme svo­jim zákaz­ní­kom pomá­hať od prvej až po poslednú chvíľu ich dovo­lenky.“

Apli­ká­cia Sygic Tra­vel je teraz bez­platne dostupná na stia­hnu­tie pre iOS a Android. Sygic pri­tom do nej bude v prie­behu roka pri­dá­vať nové fun­kcie.

5b

zdroj titul­nej foto­gra­fie: sygic.com

Pridať komentár (0)