Sygic sa stal vzorom a pre všetkých Slovákov

  • Sygic práve dnes oslavuje svojich 10 rokov od svojho vzniku a je tu s novou generáciou svojej navigácie Sygic GPS Navigation. Zatiaľ funguje na platforme iOS, pre Android bude verzia k dispozícii v druhej polovici roka 2014. Pokiaľ ste geek a neviete sa dočkať natívnej verzie pre Android, tak odporúčame sa zahlasiť do Sygic beta testovacej komunity.
image_1404369708.jpeg
  • Sygic práve dnes oslavuje svojich 10 rokov od svojho vzniku a je tu s novou generáciou svojej navigácie Sygic GPS Navigation. Zatiaľ funguje na platforme iOS, pre Android bude verzia k dispozícii v druhej polovici roka 2014. Pokiaľ ste geek a neviete sa dočkať natívnej verzie pre Android, tak odporúčame sa zahlasiť do Sygic beta testovacej komunity.

Výhoda oproti  iným podobných službám je tá, že má používateľ mapy uložené v smartfóne a nemusí byť pripojený na internet. Nehrozí tak prekročenie dátového limitu či problém so slabým signálom. Pri pripojení k internetu máte k dispozícii informácie o aktuálnej dopravnej situácii, o udalostiach na cestách od iných vodičov, apod.

Sygic, ako jedna z najúspešnejších Slovenských startupových firiem dosahuje veľmi slušné tržby vo výške 12,9 milióna Eur. Približne 110 zamestnancov zodpovedá za chod najúspešnejšej offline navigácie na svete. Sygic bola vôbec prvou offline navigáciou v App Store a druhou na Google Play.

„Od pr­vej ver­zie ap­li­ká­cie Sy­gic GPS Na­vi­ga­tion z ro­ku 2009 sme preš­li dl­hú ces­tu. V tom ča­se neexis­to­va­lo nič iné ako Sy­gic – vô­bec pr­vá na­vi­gač­ná ap­li­ká­cia pre iP­ho­ne. Kon­com ro­ku 2012 za­ča­la na­še vte­dy eš­te ma­lá sku­pi­na tvo­riť zá­kla­dy nie­čo­ho, čo sa ma­lo stať na­vi­gač­nou ap­li­ká­ciou no­vej ge­ne­rá­cie, s úžas­ným uží­va­teľ­ským roz­hra­ním, in­tui­tív­nej­ším pre vo­di­čov na ce­lom sve­te,“ po­ve­dal Mi­chal Štencl, CEO spo­loč­nos­ti Sy­gic.

 „Z mno­hých za­nie­te­ných dis­ku­sií bo­lo jas­né, že ce­lý náš tím je za­pá­le­ný, aby vy­tvo­ril tu naj­lep­šiu na­vi­gá­ciu, aká ke­dy priš­la na trh. Preš­li sme kaž­dú ob­ra­zov­ku a kaž­dou fun­kciu s cie­ľom vy­tvo­riť vý­ni­moč­nú na­vi­gá­ciu, naj­kraj­šie ma­py a jed­no­du­ché, no zá­ro­veň in­te­li­gen­tné vy­hľa­dá­va­nie. V tom­to ro­ku sme od­hod­la­ní zme­niť a po­sú­vať hra­ni­ce v ob­las­ti na­vi­gá­cie, po­ve­dal Mi­chal Štencl.

 Sygic GPS Navigation ponúka 3D offline mapy (bez potreby pripojenia na internet), hlasovú navigáciu vo viac ako 40 jazykoch, upozornenia na meranie rýchlosti, radenie v pruhoch zložitých križovatiek, informácie o premávke a ďalšie vychytávky.

Sygic sa snaží o diverzifikovanie svojho produktového portfólia a za poslednú dobu sa im podarilo spustiť Sygic Family tracker, aplikácia určená pre rodičov, ktorá má pomôcť monitorovať detí real time. Taktiež aplikácia Job Dispatch, ktorá je určená pre retailerov aby dokázali jednoducho monitorovať zásielky, alebo priamo svojich zamestnancov v teréne. Tieto aplikácie sú zatiaľ v ‘’bete’’, hoci ich môžete nájsť už vo svojom app store. To, či sa im podarí uspieť a budú živitaschopnými produktami, ukáže najbližší čas.

Okrem toho sa Sygic púšta do Automotive odvetvia, kde sa mu podarilo podpísať deal s Jaguarom, Range Roverom s cieľom prepojiť telefón s palubným dashboardom, kde bude aplikácia Sygic prispôsobená svojmu novému interface.

Môžeme očakávať, že sa Sygic v najbližšej dobe pustí do Head up displeja pre motorkárov predinštalovaného priamo v helme. Keďže má Sygic vytvorenú vlastnú fičúru HUD (head up displej), kde si ho zo svojho mobilu jednoducho vytvoríte a premietnete na čelné sklo v ktoromkoľvek aute.

V každom prípade je Sygic vzorom pre celú česko-slovenskú startupovú komunitu.

 

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech