Sygic sa stal vzo­rom a pre všet­kých Slo­vá­kov

Peter Kováč / 3. júla 2014 / Lifehacking

Sygic prá­ve dnes osla­vu­je svo­jich 10 rokov od svoj­ho vzni­ku a je tu s novou gene­rá­ci­ou svo­jej navi­gá­cie Sygic GPS Navi­ga­ti­on. Zatiaľ fun­gu­je na plat­for­me iOS, pre Andro­id bude ver­zia k dis­po­zí­cii v dru­hej polo­vi­ci roka 2014. Pokiaľ ste geek a nevie­te sa doč­kať natív­nej ver­zie pre Andro­id, tak odpo­rú­ča­me sa zahla­siť do Sygic beta tes­to­va­cej komu­ni­ty.

Výho­da opro­ti iným podob­ných služ­bám je tá, že má pou­ží­va­teľ mapy ulo­že­né v smart­fó­ne a nemu­sí byť pri­po­je­ný na inter­net. Nehro­zí tak pre­kro­če­nie dáto­vé­ho limi­tu či prob­lém so sla­bým sig­ná­lom. Pri pri­po­je­ní k inter­ne­tu máte k dis­po­zí­cii infor­má­cie o aktu­ál­nej doprav­nej situ­ácii, o uda­los­tiach na ces­tách od iných vodi­čov, apod.

Sygic, ako jed­na z najús­peš­nej­ších Slo­ven­ských star­tu­po­vých firiem dosa­hu­je veľ­mi sluš­né trž­by vo výš­ke 12,9 mili­ó­na Eur. Pri­bliž­ne 110 zamest­nan­cov zod­po­ve­dá za chod najús­peš­nej­šej off­li­ne navi­gá­cie na sve­te. Sygic bola vôbec prvou off­li­ne navi­gá­ci­ou v App Sto­re a dru­hou na Goog­le Play.

Od pr­vej ver­zie ap­li­ká­cie Sy­gic GPS Na­vi­ga­tion z ro­ku 2009 sme preš­li dl­hú ces­tu. V tom ča­se neexis­to­va­lo nič iné ako Sy­gic — vô­bec pr­vá na­vi­gač­ná ap­li­ká­cia pre iP­ho­ne. Kon­com ro­ku 2012 za­ča­la na­še vte­dy eš­te ma­lá sku­pi­na tvo­riť zá­kla­dy nie­čo­ho, čo sa ma­lo stať na­vi­gač­nou ap­li­ká­ciou no­vej ge­ne­rá­cie, s úžas­ným uží­va­teľ­ským roz­hra­ním, in­tui­tív­nej­ším pre vo­di­čov na ce­lom sve­te,” po­ve­dal Mi­chal Štencl, CEO spo­loč­nos­ti Sy­gic.

Z mno­hých za­nie­te­ných dis­ku­sií bo­lo jas­né, že ce­lý náš tím je za­pá­le­ný, aby vy­tvo­ril tu naj­lep­šiu na­vi­gá­ciu, aká ke­dy priš­la na trh. Preš­li sme kaž­dú ob­ra­zov­ku a kaž­dou fun­kciu s cie­ľom vy­tvo­riť vý­ni­moč­nú na­vi­gá­ciu, naj­kraj­šie ma­py a jed­no­du­ché, no zá­ro­veň in­te­li­gen­tné vy­hľa­dá­va­nie. V tom­to ro­ku sme od­hod­la­ní zme­niť a po­sú­vať hra­ni­ce v ob­las­ti na­vi­gá­cie, po­ve­dal Mi­chal Štencl.

Sygic GPS Navi­ga­ti­on ponú­ka 3D off­li­ne mapy (bez potre­by pri­po­je­nia na inter­net), hla­so­vú navi­gá­ciu vo viac ako 40 jazy­koch, upo­zor­ne­nia na mera­nie rých­los­ti, rade­nie v pru­hoch zlo­ži­tých kri­žo­va­tiek, infor­má­cie o pre­máv­ke a ďal­šie vychy­táv­ky.

Sygic sa sna­ží o diver­zi­fi­ko­va­nie svoj­ho pro­duk­to­vé­ho port­fó­lia a za posled­nú dobu sa im poda­ri­lo spus­tiť Sygic Fami­ly trac­ker, apli­ká­cia urče­ná pre rodi­čov, kto­rá má pomôcť moni­to­ro­vať detí real time. Tak­tiež apli­ká­cia Job Dis­patch, kto­rá je urče­ná pre retai­le­rov aby doká­za­li jed­no­du­cho moni­to­ro­vať zásiel­ky, ale­bo pria­mo svo­jich zamest­nan­cov v teré­ne. Tie­to apli­ká­cie sú zatiaľ v ‘’bete’’, hoci ich môže­te nájsť už vo svo­jom app sto­re. To, či sa im poda­rí uspieť a budú živi­ta­schop­ný­mi pro­duk­ta­mi, uká­že najb­liž­ší čas.

Okrem toho sa Sygic púš­ta do Auto­mo­ti­ve odvet­via, kde sa mu poda­ri­lo pod­pí­sať deal s Jagu­arom, Ran­ge Rove­rom s cie­ľom pre­po­jiť tele­fón s palub­ným dash­bo­ar­dom, kde bude apli­ká­cia Sygic pris­pô­so­be­ná svoj­mu nové­mu inter­fa­ce.

Môže­me oča­ká­vať, že sa Sygic v najb­liž­šej dobe pus­tí do Head up disp­le­ja pre motor­ká­rov pre­d­in­šta­lo­va­né­ho pria­mo v hel­me. Keď­že má Sygic vytvo­re­nú vlast­nú fičú­ru HUD (head up disp­lej), kde si ho zo svoj­ho mobi­lu jed­no­du­cho vytvo­rí­te a pre­miet­ne­te na čel­né sklo v kto­rom­koľ­vek aute.

V kaž­dom prí­pa­de je Sygic vzo­rom pre celú čes­ko-slo­ven­skú star­tu­po­vú komu­ni­tu.

Pridať komentár (0)