Sygic sa stal vzo­rom a pre všet­kých Slo­vá­kov

Peter Kováč / 3. júla 2014 / Tools a produktivita

Sygic práve dnes osla­vuje svo­jich 10 rokov od svojho vzniku a je tu s novou gene­rá­ciou svo­jej navi­gá­cie Sygic GPS Navi­ga­tion. Zatiaľ fun­guje na plat­forme iOS, pre Android bude ver­zia k dis­po­zí­cii v dru­hej polo­vici roka 2014. Pokiaľ ste geek a neviete sa doč­kať natív­nej ver­zie pre Android, tak odpo­rú­čame sa zahla­siť do Sygic beta tes­to­va­cej komu­nity.

Výhoda oproti iným podob­ných služ­bám je tá, že má pou­ží­va­teľ mapy ulo­žené v smart­fóne a nemusí byť pri­po­jený na inter­net. Nehrozí tak pre­kro­če­nie dáto­vého limitu či prob­lém so sla­bým sig­ná­lom. Pri pri­po­jení k inter­netu máte k dis­po­zí­cii infor­má­cie o aktu­ál­nej doprav­nej situ­ácii, o uda­los­tiach na ces­tách od iných vodi­čov, apod.

Sygic, ako jedna z najús­peš­nej­ších Slo­ven­ských star­tu­po­vých firiem dosa­huje veľmi slušné tržby vo výške 12,9 mili­óna Eur. Pri­bližne 110 zamest­nan­cov zod­po­vedá za chod najús­peš­nej­šej off­line navi­gá­cie na svete. Sygic bola vôbec prvou off­line navi­gá­ciou v App Store a dru­hou na Google Play.

Od pr­vej ver­zie ap­li­ká­cie Sy­gic GPS Na­vi­ga­tion z ro­ku 2009 sme preš­li dl­hú ces­tu. V tom ča­se neexis­to­va­lo nič iné ako Sy­gic — vô­bec pr­vá na­vi­gač­ná ap­li­ká­cia pre iP­ho­ne. Kon­com ro­ku 2012 za­ča­la na­še vte­dy eš­te ma­lá sku­pi­na tvo­riť zá­kla­dy nie­čo­ho, čo sa ma­lo stať na­vi­gač­nou ap­li­ká­ciou no­vej ge­ne­rá­cie, s úžas­ným uží­va­teľ­ským roz­hra­ním, in­tui­tív­nej­ším pre vo­di­čov na ce­lom sve­te,” po­ve­dal Mi­chal Štencl, CEO spo­loč­nos­ti Sy­gic.

Z mno­hých za­nie­te­ných dis­ku­sií bo­lo jas­né, že ce­lý náš tím je za­pá­le­ný, aby vy­tvo­ril tu naj­lep­šiu na­vi­gá­ciu, aká ke­dy priš­la na trh. Preš­li sme kaž­dú ob­ra­zov­ku a kaž­dou fun­kciu s cie­ľom vy­tvo­riť vý­ni­moč­nú na­vi­gá­ciu, naj­kraj­šie ma­py a jed­no­du­ché, no zá­ro­veň in­te­li­gen­tné vy­hľa­dá­va­nie. V tom­to ro­ku sme od­hod­la­ní zme­niť a po­sú­vať hra­ni­ce v ob­las­ti na­vi­gá­cie, po­ve­dal Mi­chal Štencl.

Sygic GPS Navi­ga­tion ponúka 3D off­line mapy (bez potreby pri­po­je­nia na inter­net), hla­sovú navi­gá­ciu vo viac ako 40 jazy­koch, upo­zor­ne­nia na mera­nie rých­losti, rade­nie v pru­hoch zlo­ži­tých kri­žo­va­tiek, infor­má­cie o pre­mávke a ďal­šie vychy­távky.

Sygic sa snaží o diver­zi­fi­ko­va­nie svojho pro­duk­to­vého port­fó­lia a za poslednú dobu sa im poda­rilo spus­tiť Sygic Family trac­ker, apli­ká­cia určená pre rodi­čov, ktorá má pomôcť moni­to­ro­vať detí real time. Tak­tiež apli­ká­cia Job Dis­patch, ktorá je určená pre retai­le­rov aby doká­zali jed­no­du­cho moni­to­ro­vať zásielky, alebo priamo svo­jich zamest­nan­cov v teréne. Tieto apli­ká­cie sú zatiaľ v ‘’bete’’, hoci ich môžete nájsť už vo svo­jom app store. To, či sa im podarí uspieť a budú živi­ta­schop­nými pro­duk­tami, ukáže najb­ližší čas.

Okrem toho sa Sygic púšta do Auto­mo­tive odvet­via, kde sa mu poda­rilo pod­pí­sať deal s Jagu­arom, Range Rove­rom s cie­ľom pre­po­jiť tele­fón s palub­ným dash­bo­ar­dom, kde bude apli­ká­cia Sygic pris­pô­so­bená svojmu novému inter­face.

Môžeme oča­ká­vať, že sa Sygic v najb­liž­šej dobe pustí do Head up disp­leja pre motor­ká­rov pre­d­in­šta­lo­va­ného priamo v helme. Keďže má Sygic vytvo­renú vlastnú fičúru HUD (head up disp­lej), kde si ho zo svojho mobilu jed­no­du­cho vytvo­ríte a pre­miet­nete na čelné sklo v kto­rom­koľ­vek aute.

V kaž­dom prí­pade je Sygic vzo­rom pre celú česko-slo­ven­skú star­tu­povú komu­nitu.

Pridať komentár (0)